Referat fra 29-11-2018

Referat fra SeniorRådsmøde nr. 240

Dato: 29. november 2018

Kl: 13:00
Sted: Biblioteket

Dagsorden udsendt: 22. oktober 2018
Referat udsendt: 4. december 2018
Referent: Jette Aagaard Larsen

Tilstede: Anne Bonde Christiansen, Birgit Lindahl, Daisy Filipsen, Erik Haldbæk, Jan Bothmann, Jan Hylleborg, Merete Matz, Preben Riel, Solveig F. Petersen, Tove Wissing Bahne, Ulla Spangtoft, Birte Madsen, Vagn Kjærgaard og Hanne Irene Jørgensen.

Afbud: Jann Larsen
Tove gået kl. 14.45
Erik gået kl. 15.00


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Høringssvar drøftes under punkt 5.

Dagsorden udsendes 6 dage inden mødet – med de bilag der er til rådighed på det tidspunkt. Eventuelle senere fremkomne bilag udsendes når de er til rådighed. Dagsorden godkendt med ovenstående tilføjelse.


2. Valg af ordstyrer

Beslutning

Birgit


3. Godkendelse af referat fra møde 25. oktober

Beslutning

Drøftelse om tilskud i Folkeoplysningsudvalget: 
Rettes til at Folkeoplysningsudvalget havde afslået at tilskuddet skulle følge borgeren. Referat godkendt med ovenstående rettelse.


4. Meddelelser fra forretningsudvalg

Formanden
Budget/regnskab
Møder / kurser. 

Beslutning

Formanden:
FU referat punkt 6 tilrettes da det ikke fremgår af Teknik – og miljø referat at man må lægge pærer ud.

Økonomi:
160.778 budget
127.266 brugt
33.512 til årets resterende udgifter.

Møder/Kurser:
Borgerarrangement: Fremtidsfuldmagter 28. januar 2019


5. Nyt fra seniorrådets medlemmer

Beslutning

Omsorgs- og sundhedsudvalgets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder – spørgsmål til ændringer i det udkast som blev godkendt på Seniorrådsmøde.

Ønske om en analyse af det fremtidige behov for plejehjemspladser i Rødovre. Hvor mange pladser er der i fremtiden behov for, og til hvilke typer beboere.

Britt sagde på møde den 13. november at hun står til rådighed hvis Seniorrådet har specifikke spørgsmål som ønskes afklaret / drøftet. 

Forslag: Købe et ”visitkort” i Rødovre Lokalnyt. Pris 500,- kr. God jul og Godt nytår til Seniorerne i Rødovre.
Beslutning: forslaget godkendes.

Folderen og Seniorrådets nye struktur præsenteres i Rødovre Lokalnyt den 14. dec. 

FB Rødovre – formanden er blevet interviewet om den nye folder – 826 har allerede været inde og se videoen. Jan H. undersøger om videoen kan blive lagt på Seniorrådets hjemmeside.


6. Status for forsøgsordning af indsamling af farligt affald

Beslutning

Villaer og rækkehuse syd for Roskildevej har været med i en forsøgsordning. 

Den umiddelbare vurdering er at der indsamles mere farligt affald når beholderen står ved husstanden.

Ordningen er frivillig – man kan fortsat køre på Genbrugspladsen.

Forsøgsordningen fortsætter til teknisk forvaltning har udarbejdet en plan / rapport for videre implementering i hele kommunen.


7. Opfølgning på møde den 13. november med Social- og sundhedsudvalget

Beslutning

Det er et fælles ansvar for alle deltagere i mødet at være med til at bidrage til drøftelser / få de informationer som kan være relevant for at kunne repræsentere den ældre befolkning.


8. Mødeplan for 2019

Beslutning

Skovly konference 2019 – 5. og 6. september
Skovly konference 2020 - 2. og 3. september

Lokalerne er bestilt.

Julefrokost 2019 – Havestuen bestilles 2. eller 9. dec. Birgit kontakter Rødovregård.


9. Vestegnstræf

Beslutning

Program omdelt / gennemgået. 

8. april Koen / Hestestalden er booket på Rødovregård. 
Invitation laves slut januar.

Birgit bestiller bus og forplejning. Hun kan ikke deltage på dagen.

Vagn, Jan og Birte er tovholdere på praktiske opgaver på dagen.


10. Julefrokost den 3. december

Beslutning

KL. 12.00 på Rødovregård

Medbring gave til 25 kr.


11. Nyt fra forvaltningen v/ Allan Petersen

Beslutning

”Flere og mere meningsfulde dag- og aflastnings-tilbud samt støtte til yngre med demens”. 2 gange er 6 borgere mødtes på Rødovregård den 28. nov. var der underholdning med Harmonika. Der er en god stemning i gruppen og deltagerne hyggede sig.

Klippekort: I Rødovre bruges pengene til de borgere der opfylder kriterierne for at blive visiteret til klippekort.

Akutfunktion fungerer godt, der er ros fra borgerne og de praktiserende læger. 

Rødovre har pt. ikke problemer med at rekruttere sygeplejersker til hjemmeplejen.


12. Kort status fra udvalgene:

a) Danske Ældreråd
b) Informationsudvalg
c) Regionsældreråd
d) Kultur- og aktivitetsudvalg.
e) Folkeoplysningsudvalget
f) Omsorg og sundhed
g) Bolig-Trafik-Miljø
h) Servicebusudvalget
i) Ældrepolitisk følgegruppe

Beslutning

a. Nyhedsbrevet – info om valg i marts 2019

b. Foldere omdelt. Artikel i Rødovre Lokalnyt / Sammen om Rødovre – omtale af planlagt borgermøde den 28. januar kl. 14.00 FB – video hvor formanden fortæller om den nye folder FB – optage video om planlagt borgermøde

c. 7. nov. deltog Birgit og Merete. Merete orienterede om indhold og at det er en fornøjelse at deltage efter at der er kommet ny formand. Gode oplægsholdere og inspirerende indhold som gav gode drøftelser. Der er udsendt referat.

d. Referat udsendt. Alle opfordres til at møde op omkring kl. 13.00 så det praktiske er på plads inden borgerne kommer. Borgerarrangement den 7. maj om ”Hvad og hvem er Seniorrådet” 

Forslag: 
- konkurrence: hvem ved mest om Seniorrådet 
- booke musik
- Bent Hansen – tidligere gårdmand kan eventuelt inviteres til at fortælle om Rødovregård

Udvalget arbejder videre med planlægningen. 

e. Møde 28. nov. Orientering om den nye Folkeoplysningspolitik. Preben vil gerne påtage sig at udarbejde et høringssvar når politikken sendes i høring i Seniorrådet.

f. Intet

g. Intet

h. Flot referat som blev fremsendt hurtigt efter mødet. Nyt møde er allerede aftalt.

i. Næste møde 12. dec. Følgegruppen vil gerne modtage referat efter møderne.


13. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

a. Broparken
b. Engskrænten
c. Dorthe Mariehjemmet.
d. Ørbygård
e. Madpanelet

Beslutning

a. Birgit har lavet aftale om at referater fra Bruger- og pårørendemøder fremover skal sendes til Jette som videresender til Seniorrådet.  Der er møde den 4. dec.

b. Birte har deltaget i møde. Der var tilfredshed hos beboerne. Fint referat.

c. Referat kommet 281118. Jette skanner og udsender referatet. Der ligger aktivitetsplaner på Dorthe Mariehjemmets kontor så alle kan se hvad der tilbydes. Daisy spørger forstander om der er mulighed for at Seniorrådet kan komme på besøg på plejehjemmet.

d. Byggeudvalget: repræsentanter fra Seniorrådet indkaldes hvis der sker ændringer i de godkendte planer. Bruger- og pårørenderåd: for nuværende er der 34 beboere og det har ikke været muligt at etablere et råd. Beboere og pårørende samt repræsentant fra Seniorrådet bliver inviteret til orienteringsmøder når der er nyt at orientere om. Udenoms arealer laves når byggeriet er færdigt.

e. Det er en fornøjelse at se personalet servicere gæsterne i cafeen


14. Kontorvagt den 3. januar. 

Beslutning

Ulla


15. Eventuelt


Se referat fra SeniorRådsmøde nr. 240 i pdf format