Referat fra 26-09-2019

Referat Senior Rådsmøde nr. 248 - 26. september 2019

Tilstede:

Anne Bonde Christiansen (formand), Ulla Spangtoft (næstformand), Daisy Filipsen, Erik Haldbæk, Jan Bothmann, Tove Bahne, Merete Matz, Solveig F. Petersen, Vagn Kjærgaard, Preben Riel, Ole Højstrøm, Jann Larsen, Birgit Lindahl og Birte Madsen.

Afbud:

Jan Hylleborg

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt

2. Valg af ordstyrer: 

Birgit

3. Valg af referent: 

Birte

4. Godkendelse af referater fra møde 247 den 29. august 2019: 

Ang. tal for plejehjemsprognose - spørg Allan

5. Meddelelser: 

Formanden - seniorrådsmøde 31. oktober holdes på Rødovregård. Det Danske Madhus vil fortælle om maden og servere varme smagsprøver.

Budget/regnskab - pr. 23. september Kr. 83.506 brugt, kr. 78.785 til rest. Der blev spurgt om vi kunne få en pakke papir og evt. andet til kontorhold. Det blev påpeget at det er frivilligt arbejde og vi får diæter.

Møder og kurser - Danske Ældreråd holder ældrepolitisk konference 26. november På Vingsted Centret ved Vejle. Emnet er om digitalisering og velfærdsteknologi er svaret på fremtidens borgernære velfærd. Det er et 1 dagsarrangement, men da det starter fra morgenstunden tages der overnatning på centret med ankomst aftenen før. Tilmeldte 7 personer: Anne, Birgit, Bothmann, Merete, Birte, Ole og Vagn.

6. Nyt fra seniorrådets medlemmer:

Hjemmesiden er opdateret med Ole Højstrøm. 

Broparken har haft jubilæum, 50 år. Birgit sørger en gave.

Lokal Nyt havde i juli en artikel om seniorrådet og vedtagelsen i Byrådet om at sætte medlemstallet ned fra 15 til 9 medlemmer. Ingen fra seniorrådet havde andel i det og billedet der blev brugt var af ældre dato. Næstformand Ulla Spangtoft var blevet ringet op af avisen og bekræftede at der efter næste valg vil være 9 medlemmer i seniorrådet.

7. Orientering fra Danske Ældreråds formand/næstformandsmøde den 16. september: 

Anne blev forhindret samme morgen, så Ulla deltog alene. Referat fra mødet udsendes af Ulla.

8. Temadag til erstatning for Skovly seminar:

Forslag til oplæg/foredrag - kommunikation! Vil vi få noget ud af det og vil møderne derefter blive bedre! Tænk over det til næste møde, hvad der vil være relevant at tage op. Forslag der ønskes behandlet sendes til Anne i god til inden næste møde. Der kom forslag om F.eks. Hjemmeplejen tilrettelæggelse og udførsel, visitationen og tildelingsregler, plejehjem og ældrebolig, beboerforening/boliganvisning.

9. Borgermøde om de problemer de kan opstå ved en ægtefælles død:

Afholdes på Rødovregård 22. november Kl. 14-16 med advokat Helle Lunde. Anne giver Preben oplysninger om foredragsholder og Preben sørger for at det kommer i Lokal Nyt, Magasinet sammen om Rødovre etc. Hvem der gør hvad aftales på næste møde.

10. Vestegnstræf den 22. oktober: 

Anne og Tove og Birgit deltager. Merete er derudover særskilt inviteret af arrangørerne.

11. Nyt fra forvaltningen ved Allan Pedersen:

Tilsynsrapporter for plejehjem/hjemmepleje er til gennemsyn med høringssvar.

Leder Gitte Krogh, Ørbygård, har trukket sig efter gensidig aftale. Konstitueret leder udnævnes snarest. Der skal endvidere ansættes personale så det er klar når Ørbygård er klar til brug.

Spørgsmål om kvalitetsstandarder - seniorrådet kommer ikke med i processen, vi får det til høring.

Fra udvalgsmøde - der er lovændring på forbyggende hjemmebesøg for enlige, det sker når de er 70 år og senest lige før de fylder 71 år. Mænd er særlig målgruppe, da de er sværest at nå med aktiviteter og findes de rigtige tilbud til mænd. Vandværkets åbne værksted er et tilbud hvor der kan bruges værktøj.

Mandegrupper kan oprettes med hjælp fra frivilligcentret, men det kræver at nogen tager initiativ.

Aktivering af demente er en kommunal opgave og afstemmes med budget.

Ældre millioner/værdighedspulje fortsætter i 2020, aktiviteter halveres.

Flere medlemmer af SR ønsker at se en talberegning for prognosen for plejehjemspladser og ikke bare grafer. Vi får mundtlig forklaring af Allan ud fra grafen og i tal. Med prognoser er der altid en vis usikkerhed.

Ventetidsgarantien for udenbys borgere overskrides, men har ikke resulteret i påtaler fra ansvarlig myndighed.

Borgere der har fået en plejehjemsplads får hjemmebesøg af personale fra den kommende bolig.

12. Kort status fra udvalgene.

Danske Ældreråd - mange af os deltager i temadage september/oktober

Informationsudvalg - intet nyt
Regionsældreråd - se referat

Kultur- og aktivitetsudvalg - Borgermøde om kost for ældre: Rødovre Sundhedscenter vil gerne samarbejde og har en diætist som kan bidrage med viden om kost til ældre. Birte har kontakten. Tove prøver at kontakte en ekstern, der kan give et bidrag om kost. Folkeoplysningsudvalget - sidste møde aflyst

Omsorg og sundhed – intet ny
Bolig- Trafik - Miljø - intet nyt
Servicebusudvalg – se referat

Skovtursudvalget - evalueringsmøde 25. september - overvejende tilfredshed, kritik af maden.

13. Referater fra Bruger/pårørendeudvalg:

Broparken – intet nyt
Engskrænten - møde i okt.
Dorthe Mariehjemmet – 50 års jubilæumsgave
Ørbygård - Ole er ny repræsentant
Madpanelet – intet nyt

14. Kontorvagt den 3. oktober: 

Tove

15. Eventuelt: 

Danske Ældreråds konference i Vingsted handler om digitalisering og ældre.

Forslag til borgermøde, kommunalt samarbejde med de praktiserende læger evt. Med ekstern foredragsholder.