Referat fra 27-06-2019

Referat fra SeniorRådsmøde nr. 246

Dato: 27. juni 2019

Kl: 13:00
Sted: Broparken, lille festsal

Dagsorden udsendt: 20. juni 2019
Referat udsendt:
Referent: Jette Aagaard Larsen

Til stede: Anne Bonde Christiansen, Daisy Filipsen, Birte Stengaard Madsen, Jan Hylleborg, Birgit Lindahl, Jann Larsen, Merete Matz, Preben Riel, Solveig F. Petersen, Ulla Spangtoft, Birte Madsen, Vagn Kjærgaard.

Afbud: Hanne Irene Jørgensen, Erik Haldbæk, Jan Bothmann


1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning

Hanne udtræder af Seniorrådet.

5. suppleant Ole Højstrøm indkaldes

Dagsorden godkendt


2. Valg af ordstyrer

Beslutning

Birgit Lindahl


3. Godkendelse af referater fra møde 245 den 23. maj 2019

Beslutning

Punkt 12 b.: mødet var den 28. maj

Pkt. 9: der efterspørges skriftligt materiale vedr. beregning af det fremtidige behov for plejehjemspladser. Det skriftlige materiale ønskes udsendt sammen med dagsorden til mødet hvor Christian Hjort deltager.

Referat godkendt med ovenstående tilføjelser


4. Meddelelser:

Formanden
Budget/regnskab
Møder / kurser.

Beslutning

Formanden:Nyt kontor Egegårdsvej 64 (nøgler til Gunnekær 64 returneres til Jette)

Budget / økonomi:
Bogført: 59.719 kr.
Restbudget: 102.572 kr.

Møder / kurser
Danske Ældresag afholder temadag den 30. sept. og 2. oktober.
Jann vil gerne deltage i møde i Køge


5. Nyt fra seniorrådets medlemmer

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. aug. er ændret til 14. aug. Deadline for bemærkninger til budgettet er den 18. aug.

Seniorrådet er inviteret til Budgetorienteringsmøde den 13. aug. kl. 20.00 på Rødovregård.


6. Udkast til høringssvar fra omsorgs- og sundhedsudvalget vedr. tilsynsrapporter for hjemmeplejen og plejehjemmene.

Beslutning

Udkast er udsendt sammen med dagsorden.

Flot og uddybende svar. Det kan fremsendes som forelagt.


7. Forslag: skal SR levere input til kommunalbestyrelsen om flere ældreboliger / ældrebofællesskaber til den kommende kommuneplan.

Beslutning

Konklusion: der skal ikke rettes henvendelse til kommunen nu.

Aktivitetsudvalget arbejder videre med forslag om at samle kommunen, boligselskaber og afholde et informationsmøde for borgerne.


8. Nyt fra forvaltningen

Beslutning

Allan var forhindret i at deltage


9. Kort status fra udvalgene:

a) Danske Ældreråd
b) Informationsudvalg
c) Regionsældreråd
d) Kultur- og aktivitetsudvalg.
e) Folkeoplysningsudvalget
f) Omsorg og sundhed
g) Bolig-Trafik-Miljø
h) Servicebus udvalget
i) Skovtur udvalget
j) Skovly udvalget

Beslutning

a. intet
b. intet
c. intet
d. flot referat
e. intet
f. intet
g. intet
h. møde i sept. i. der var rigtig mange borgere – der blev lavet 50 liter kaffe
j. der afholdes snart møde


10. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

a. Broparken
b. Engskrænten
c. Dorthe Mariehjemmet.
d. Ørbygård
e. Madpanelet

Beslutning

a. orientering om Broparken
b. møde i
c. Erwin Cortzen er valgt som formand for pårørende støtte venner
d. beboer- og brugermøde afholdt 26. juni. Der afholdes lignende møde i september.
e. der kommer referater fra prøvespisning på Engskrænten og Broparken


11. Kontorvagt den 1. august

Beslutning

Birte


12. Demenskoordinator Solveig Larsen – kursus for SR som demensvenner (ca. 40 min)

Beslutning

Tilstedeværende 12 medlemmer af Seniorrådet gennemgik kurset og er nu Demensvenner. Alle fik udleveret en folder og et lilla hjerte som signalerer Demensven.


13. Eventuelt

Beslutning

Afbud fra Birgit 29. aug.


Se referat fra SeniorRådsmøde nr. 246 i pdf format