Referat fra 28-02-2019

Referat fra SeniorRådsmøde nr. 242

Dato: 28. februar 2019

Kl: 13:00
Sted: Biblioteket

Dagsorden udsendt: 21. februar 2019
Referat udsendt: 11. marts 2019
Referent: Jette Aagaard Larsen

Til stede: Anne Bonde Christiansen, Daisy Filipsen, Erik Haldbæk, Jan Bothmann, Birgit Lindahl, Jann Larsen, Merete Matz, Preben Riel, Solveig F. Petersen, Tove Wissing Bahne, Ulla Spangtoft, Birte Madsen og Vagn Kjærgaard.

Afbud: Hanne Irene Jørgensen


1. Godkendelse af dagsorden

Referat

Rettelse: udsendt 21. februar 2019

Dagsorden godkendt


2. Valg af ordstyrer

Referat

Birgit Lindahl


3. Godkendelse af referat fra møde 31. januar 2019

Beslutning

Referat godkendt


4. Meddelelser fra forretningsudvalg

Formanden
Budget/regnskab
Møder / kurser. 

Beslutning

Formanden:
FU referat var udsendt sammen med dagsorden.

28. marts / 27. juni afholdes møde i Ældrecentret Broparken

Budget / regnskab
Forbrug 13.286 kr.

Budget:
Diverse posten dækker opmærksomhed ved receptioner, en hilsen til foredragsholder etc.

Møder / kurser
Temadag i Allerød – 5 deltager
Nyborg Strand – Jan Bothmanns plads
overtages af Erik Haldbæk.


5. Nyt fra seniorrådets medlemmer

Beslutning

Seniorrådets pjece – overveje om der skal stå skrives på pjecen at den er til at tage med hjem.

Tove har haft et par henvendelser fra borgere om Midtbyen: dejligt at borgerne spørger / kommer i tanke om at rette henvendelse til Seniorrådet.

Seniorboliger i kommende byplanlægning:
Seniorrådet skal være opmærksomme på at nedsætte et udvalg for at blive inddraget så tidligt som muligt i planlægningen. Der er borgermøde den 1. april omkring Midtbyen. 

Høringssvar lokalplan 8. april:

  • senioregnede boliger / ollekolle
  • tilgængelighed i området
  • grønne områder
  • bebyggelsesprocent

Send gerne yderligere forslag til Bolig – trafik – Miljø udvalget.


6. Den politiske behandling af nye vedtægter. Kommunen vil foreslå en reduktion af antallet af medlemmer af SR fra næste valgperiode. Vi skal derfor drøfte vores holdning til forslaget.

Beslutning

Anne har været til møde med Henrik Abildtrup og Britt Jensen.

Punktet blev drøftet og der var ikke klarhed over hvad baggrunden for ønsket er.

Der er flertal for at der ønskes en dialog med udvalget om vedtægtsændringen - der kan d.d. ikke tages beslutning i forhold til forespørgsel om nedbringelse af antal.


7. Forslag om borgermøde om Seniorrådet 

Beslutning

7. maj

Hvem er Seniorrådet og hvad laver ”vi”. Lægge op til dialog med de som deltager, hvad rører sig, hvad er forventning til Seniorrådet.

Oplægget er godt og der arbejdes videre med at arrangere borgermødet 

Brainstorm / ideer:

  • Konkurrence: hvem ved mest om Seniorrådet
  • TvLorry til at dække mødet / debatten

Alle fra Seniorrådet deltager i borgermødet

Preben kontakter Rødovre Lokalnyt Jan H. reklamerer på øvrige medier


8. Vestegnstræf 8. april kl. 9.30

Beslutning

Indbydelse og program udsendt. 
Tilmeldinger den 21. marts

Seniorrådet mødes kl. 9.00

9.30 Morgenmad (croissanter hentes i Føtex)

Frokosten og eftermiddagskage skal hentes på Engskrænten


9. Nyt fra forvaltningen v/ Allan Petersen

Beslutning

Høringssvar ældre- og værdighedspolitik er modtaget. Der afholdes borgermøde om ældre og værdighedspolitikken den 8. maj kl. 16.

Elektroniske nøgler – der er ved at blive indhentet tilbud.


10. Kort status fra udvalgene:

Beslutning

a) Danske Ældreråd
b) Informationsudvalg
c) Regionsældreråd
d) Kultur- og aktivitetsudvalg.
e) Folkeoplysningsudvalget
f) Omsorg og sundhed
g) Bolig-Trafik-Miljø
h) Servicebusudvalget
i) Ældrepolitisk følgegruppe

Beslutning

a) Intet

b) Der holdes møde 19. marts

c) Der holdes møde 20. marts

d) Der holdes møde 12. marts

e) Der har været afholdt møde den 12. februar, hvor de ondkomne høringssvar blev gennemgået.

f) Der vil blive indkaldt til møde snarest.

g) Der holdes møde 5. marts

h) Der er planlagt møde den 14. marts

i) Der har været afholdt møde 19. februar. De indkomne høringssvar (3 stk) blev gennemgået. Der afholdes borgermøde om den nye ældrepolitik den 8. maj.


11. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

a. Broparken
b. Engskrænten
c. Dorthe Mariehjemmet.
d. Ørbygård
e. Madpanelet

Beslutning

a) Der holdes møde den 7. marts. Birgit er forhindret, hvorfor Jan Hylleborg deltager som suppleant.

b) Der afholdes møde 3. april.

c) Intet nyt

d) Hanne var fraværende, men hun har tidligere oplyst, at hun har besøgt Ørbygård for at efterspørge beboerbladet, samt oplysning om hvornår der indkaldes til møde.

e) Der aftales en dato for et besøg


12. Kontorvagt den 7. marts

Beslutning

Erik


13. Eventuelt

Beslutning

Intet


14. Ventedagsorden

Beslutning

Forslag til tværpolitisk debatmøde vedr. Sundhedsreformen – inden den bliver vedtaget

  • Invitere læger til at fortælle om hvordan det er i privat praksis
  • Invitere formand for Rødovre lægeforening
  • Invitere politikere

Når der er nyt om Sundhedsreformen skal der laves et oplæg som kan drøftes i Seniorrådet.


Se referat fra SeniorRådsmøde nr. 242 i pdf format