Referat fra 28-03-2019

Referat fra SeniorRådsmøde nr. 243

Dato: 28. marts 2019

Kl: 13:00
Sted: Ældrecentret Broparken – Lille festsal (lige overfor cafeen)

Dagsorden udsendt: 22. marts 2019
Referat udsendt: 3. april 2019
Referent: Jette Aagaard Larsen

Til stede: Anne Bonde Christiansen, Daisy Filipsen, Erik Haldbæk, Jan Bothmann, Jan Hylleborg, Birgit Lindahl, Jann Larsen, Merete Matz, Preben Riel, Solveig F. Petersen, Tove Wissing Bahne, Ulla Spangtoft, Birte Madsen, Vagn Kjærgaard og Hanne Irene Jørgensen. 

Afbud:


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Forslag udsendt fra Birte – tages under punkt 8

Godkendt


2. Valg af ordstyrer

Beslutning

Birgit


3. Godkendelse af referat fra møde 28. februar 2019

Beslutning

Godkendt


4. Meddelelser fra forretningsudvalg

Formanden
Budget/regnskab
Møder / kurser. 

Beslutning

Formanden:
Allerød – gode foredrag – gode gruppesamtaler – referat er udsendt (punkt kommer på dagsorden på april møde)

Orientering: tilsyn med plejehjem kommer til høring i Seniorrådet i maj/juni.

Der har været en drøftelse i Seniorrådet om måden at håndtere en aktuel problematik omkring et brev fremsendt til DOT med kopi til Kommunalbestyrelsen. Formanden har givet en påtale for at have overtrådt den vedtagne Forretningsorden og at fremgangsmåden ikke skal gentage sig.

Budget / regnskab:
Budget 162.088
Regnskab afventer næste møde

Møder / kurser
Intet


5. Nyt fra seniorrådets medlemmer

Beslutning

Intet


6. Den politiske behandling af nye vedtægter. Opfølgning på ekstraordinært SR møde den 25. marts.

Beslutning

Vejledende afstemning:

6 stemmer for at beholde 15 medlemmer 
8 stemmer for at nedsætte antallet af medlemmer
1 undlod at stemme

Seniorrådet ønsker at indgå i en konstruktiv forhandling med Forvaltningen om at finde et passende antal for det kommende Seniorråd. 

Repræsentanter for Seniorrådet: formand og næstformand


7. Høringssvar vedr. Lokalplan 144 og 145 Bilag udsendt med dagsorden.

Beslutning

Høringssvaret er godkendt og fremsendes iht. høringsfrist.


8. Borgermøde om Seniorrådet 

Beslutning

Borgermøde planlagt 7. maj. Kl. 14 – 16. 
Der er enighed om at flytte Seniorrådets borgermøde til den 13. eller 14. maj. Kl. 14 – 16.

Program for informations- og debatmøde om Seniorrådet er udsendt med dagsorden. 

FU har påpeget at kommunen har inviteret til borgermøde den 8. maj hvor ældre- og værdighedspolitik præsenteres.

Gode forslag til temaer modtages fortsat – skal sendes til Birte. 
Forslag: temaer som tager udgangspunkt i ældre- og værdighedspolitikken

Forslag drøftes på Seniorrådsmøde i april 19. 

Preben sørger for at give besked til ”Sammen om Rødovre” når datoen er besluttet.


9. Vestegnstræf

Beslutning

Ishøj og Albertslund har meldt afbud.

25 gæster deltager, 11 medlemmer af Seniorrådet.

Husk at tage navneskilt på.

Der er styr på logistik og de sidste aftaler er indgået.


10. Nyt fra forvaltningen v/ Allan Petersen

Beslutning

Allan er forhindret i af deltage.


11. Kort status fra udvalgene:

a) Danske Ældreråd
b) Informationsudvalg
c) Regionsældreråd
d) Kultur- og aktivitetsudvalg.
e) Folkeoplysningsudvalget
f) Omsorg og sundhed
g) Bolig-Trafik-Miljø
h) Servicebusudvalget
i) Skovturudvalget
j) Ældrepolitisk følgegruppe 

Beslutning

a. Valg til bestyrelsen 2019
Bestyrelsesmedlem: Flemming Eilstrup, Brøndby 
Stedfortrædere: 1. Preben Riel, Rødovre

Preben har en aftale med Flemming om at få tilsendt relevant materiale.

b. Referat udsendt.
Der er mere aktivitet på Seniorrådets hjemmeside.

c. Hospitalsbyggerier – kommende.
Høringssvar afgivet af Regionsældreråd om Sundhedsaftalen udsendes til alle Seniorrådets medlemmer.

d. Referat udsendt.
Møde holdes i Gunnekær 64 da flytning er udskudt.

Fremtidsfuldmagter – 2 borgermøder afholdt – der satses på et 3. møde da der var borgere der blev afvist i døren. Mødet forventes afholdt i maj 19.

Kultur- og aktivitetsudvalget har udarbejdet en oversigt over forslag til kommende emner til borgermøder.

e. Høringssvar fremsendt til Folkeoplysningspolitikken: Seniorrådets forslag er medtaget i den endelige politik.

f. møde 4. april.

g. Er gennemgået.

h. Informationsskilte er fjernet ved flere stoppesteder.

Omtale i ”Sammen om Rødovre” – der har været en køretur hvor Ulla, Katinka Agger, 1 journalist og 1 fotograf deltog.

Møde 16. september.

i. Det er uvist om der afholdes yderligere møder i gruppen.


12. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

a. Broparken
b. Engskrænten
c. Dorthe Mariehjemmet.
d. Ørbygård
e. Madpanelet

Beslutning

a. Beboerblad bliver lagt på kontoret. 
Seniorrådet var ikke repræsenteret til mødet.

b. Der er udsendt referat
Patientstyrelsen har ført Socialfagligt tilsyn – Birte spørger om rapporten kan blive udleveret.

c. Intet

d. Jette orienterede om at Allan tidligere har orienteret om at der indkaldes til orienteringsmøde for alle beboere og deres pårørende samt seniorråds repræsentanten når der er behov for en orientering om status på ombygningen på Ørbygård og hvis der ellers er emner som kan have interesse for alle beboere. Når plejehjemmet er færdigt vil der blive oprettet et nyt Bruger- og pårørenderåd.

e. Birte sender referat ud


13. Kontorvagt den 4. april

Beslutning

Vagn
20. marts var der en henvendelse på tlf.


14. Eventuelt

Beslutning

Være opmærksom på at tjekke modtagergruppen når man besvarer mails.


Se referat fra SeniorRådsmøde nr. 243 i pdf format