Referat fra 28-11-2019

Referat fra SeniorRådsmøde nr. 250

Dato: 28. november 2019

Kl: 13:00
Sted: Biblioteket

Dagsorden udsendt: 21. november 2019
Referat udsendt:
Referent: Jette Aagaard Larsen

Tilstede: Anne Bonde Christiansen (formand), Ulla Spangtoft (næstformand), Daisy Filipsen, Erik Haldbæk, Jan Bothmann, Tove Bahne, Merete Matz, Solveig F. Petersen, Vagn Kjærgaard, Preben Riel, Ole Højstrøm, Jann Larsen, Birgit Lindahl, Birte Madsen (kom kl. 14.50) og Jan Hylleborg 

Afbud:


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt


2. Valg af ordstyrer

Beslutning

Birgit Lindahl


3. Valg af referent

Beslutning

Jette Aagaard Larsen


4. Godkendelse af referater fra møde 249 den 31. oktober 2019

Beslutning

Godkendt


5. Meddelelser: 

Formanden
Budget/regnskab
Møder / kurser.

Beslutning

Formanden:

Skovly booking 2. og 3. sept. 2020. Denne dato aflyses grundet ombygning.

Ad hoc udvalg: Preben, Ulla, Anne, Merete og Daisy indhenter tilbud på andet sted at afholde en seminar.

Mødeoversigt 2020: afventer datoer for møder med Social- og sundhedsudvalget.

Julefrokost 3. dec. 2019 kl. 12.00 i Havestuen på Rødovregård. Merete og Ulla er forhindret. 
Allan og Jette deltager.

Aftaler i 2020.
Julefrokost 7. december 2020.

Skovly: 25. og 26. oktober 2021.

Budget / regnskab
22/11 Forbrug kr. 107.513
Restbudget kr. 54.778 kr.

Møder / kurser
Intet


6. Nyt fra seniorrådets medlemmer

Beslutning

Seniorrådets arbejdsområde:

Forslag: at afholde et møde for medlemmer af Seniorrådet. Program: Ministerialtidende.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Synlighed blandt de ældre i kommunen:
Forslag: et informationsblad for seniorer i kommunen.

Forslaget blev ikke vedtaget

Debat om hvorvidt bladet er ”gratis” at få lavet, målgruppe, formål og om behovet kan dækkes ved at bruge Lokalnyt, Sammen om Rødovre og andre lokale medier.

Det aftales at Preben undersøger hvad prisen er for at have en fast rubrik i Rødovre Lokalnyt

Borgermøde om demens / skrøbelige ældre: 
Forslag: Mette Søndergaard ½ dag for 7.000,- kr. + transport. Fokus på den pårørende som har en nær pårørende som er dement. 

De der har deltaget på Vingsted laver et oplæg til Allan med forslag om afholdelse af fælles arrangementer.


7. Høring af kvalitetsstandarder

Beslutning

Fint høringssvar – godt arbejde. Der skal spørges til en kvalitetsstandard for akutfunktionen.

Fleksibel hjemmehjælp: det er vigtigt at borgeren får mulighed for at benytte fleksibilitet i forhold til at kunne ombytte den visiterede ydelse til en anden visiteret ydelse.

Høringssvaret er udarbejdet med baggrund i det høringssvar som blev afgivet af Seniorråd i forbindelse med høring af kvalitetsstandarder godkendt i KB i 2018.

Ønske:
Besøg af Visitator: Visitatior har en ”dagsorden” til mødet med borgeren. Der er afsat 30 min til et møde. Seniorrådet ønsker at det er borgerens dagsorden hvor borgeren kan få svar på ønsker og forklaring på de spørgsmål som presser på.


8. Nyt fra Forvaltningen 

Beslutning

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn i Hjemmeplejen og på plejehjemmene i Rødovre Kommune.

Der afholdes nu 2 tilsyn: der afholdes både sundheds- og socialfagligt tilsyn. Tilsyn kan læses HER

Allan vil gerne gennemgå tilsynene sammen med Seniorrådet.

Social- og sundhedsudvalg: 3.dec. referat

Indeholder bl.a.

  • status på indsatser i Ældre- og værdighedspolitik
  • venteliste til plejehjem

Ændring af Movia opsamling ved Rødovre centrum. Der er ikke opsat læskur. Ulla skriver til Hans i TF. Sofie Hæstrup vil tage en køretur med bus fra Rødovre til Herlev hospital.

Demente i kommunen – kommunen har kendskab til ca. 300 hjemmeboende borgere som har kontakt til kommunen i forbindelse med deres demens.

Plejehjemsportalen skal iht. Lovgivning vedligeholdes og opdateres.
Engskrænten mangler at angive 2 oplysninger Ørbygård mangler at angive 7 oplysninger. Oplysningerne drejer sig bl.a. om hvorvidt der er te køkken, sansehave, fællesdyr, kiosk, etc. Oplysningerne opdateres af plejehjemmene.

Link til Plejehjemsportal HER

Medicin leveret i doseringsposer: ydelsen skal ordineres af egen læge

Antal udenbys borgere på plejehjem i Rødovre: 11 borgere.


9. Kort status fra udvalgene:

a) Danske Ældreråd
b) Informationsudvalg
c) Regionsældreråd
d) Kultur- og aktivitetsudvalg.
e) Folkeoplysningsudvalget
f) Omsorg og sundhed
g) Bolig-Trafik-Miljø
h) Servicebus udvalget

Beslutning

a) Plancher fra Vingstedkonferencen lægges på Danske Ældreråds hjemmeside
b) Hjemmesiden opdateres løbende.
c) Merete sender referat
d) Referat udsendt. Velbesøgt møde den 22. november. Nyt borgermøde den 4. feb. 2020: Emne: Kost April: George Julin 
e) Fik tildelt 1 mio. ekstra i budget 2020
f) Høringssvar
g) Følger nøje om TF sender noget i høring. Høringsrunde på vej: grundvand / giftstoffer
h) Intet


10. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

a. Broparken
b. Engskrænten
c. Dorthe Mariehjemmet.
d. Ørbygård
e. Madpanelet

Beslutning

a) Broen har lagt en pris oversigt for 2020 i bladet. Der er regulering på de fleste ydelser.
b) Intet nyt. Næste møde 30. januar 2020
c) Generalforsamling. Formand for bruger- og pårørenderådet går af. Der skal vælges ny formand.
d) Der er konstitueret en forstander. 
e) Forslag til ny privat leverandør: Mad hver dag. Madhusets mad kan syne kedelig og nogle ældre vælger måske også at spise fra bakkerne så det opleves endnu mere kedeligt.


11. Kontorvagt den 2. januar 2020

Beslutning

Anne


12. Eventuelt

Beslutning

Møde med visitationen – 

4. jan. 2020: 
14 – 16 åbent hus hos Ulla – 90 år.


Se referat fra SeniorRådsmøde nr. 250 i pdf format