Referat fra 31-01-2019

Referat fra SeniorRådsmøde nr. 241

Dato: 31. januar 2019

Kl: 13:00
Sted: Biblioteket

Dagsorden udsendt: 24. januar 2019
Referat udsendt:
Referent: Birte Madsen

Til stede: Anne Bonde Christiansen, Daisy Filipsen, Erik Haldbæk, Jan Bothmann, Birgit Lindahl, Jann Larsen, Merete Matz, Preben Riel, Solveig F. Petersen, Tove Wissing Bahne, Ulla Spangtoft, Birte Madsen, Vagn Kjærgaard og Hanne Irene Jørgensen.

Afbud: Jan Hylleborg,


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Under punkt 6 tilføjes høringssvar vedrørende ny folkeoplysningspolitik. Dagsorden godkendt med ovenstående rettelse


2. Valg af ordstyrer

Beslutning

Birgit Lindahl


3. Godkendelse af referater fra møde 29. november 2018 og fra møde den 15. januar 2019 

Beslutning

Referaterne blev godkendt


4. Meddelelser fra forretningsudvalg

Formanden
Budget/regnskab
Møder / kurser. 

Beslutning

Formanden:
SR foredrag om Fremtidsfuldmagter 28. jan., overvældende succes, mange gik forgæves. Derfor ny dato 4. marts 2019 kl. 14-16, Rødovregård, Loen.

Den 25. jan. var Anne til møde med Britt Jensen og Henrik Abildtrup om forslag til nye vedtægter. De så ingen problemer i at nedlægge forretningsudvalget. De orienterede om, at man fra kommunens side ville foreslå en reduktion af antallet af seniorrådsmedlemmer fra næste valgperiode.
Udmeldingen om reducering af SR var uventet, så vi drøfter vores holdning til forslaget på næste møde.

Budget / regnskab:
2018: budget 160.778 forbrug 149.661 - overskuddet kan ikke overføres til 2019
2019: Budget 162.088 
Det er blevet foreslået at vi laver et budget for 2019. Der udfærdiges et internt budgetark som udsendes til SR møderne.

Møder / kurser:
Repræsentantskabsmøde og konference, Danske Ældreråd i Nyborg 29.-30. apr. 2019. 
Formanden er selvskreven, skal stemme. 
Deltagerne bliver: Anne, Bothmann, Vagn og Birte. 
Danske Ældreråds Temadage forår 2019 finder sted torsdag 7. marts i Allerød.
Deltagere: Anne Merete, Birgit og Preben.


5. Nyt fra seniorrådets medlemmer

Beslutning

Daisy fortæller der er klager fra busrejsende over manglende læskur og at stoppested bliver overset af chauffører på linje 161 på Bjerringbrovej. Det drejer sig om næstsidste stoppested før Hvidsværmervej. 
Bolig, Trafik Og Miljøudvalget undersøger/handler.


6. Høring vedr. forslag til ny ældre- og værdighedspolitik og vedr. forslag til ny folkeoplysningspolitik

Beslutning

Ældre- og værdighedspolitik:
Der var udsendt udkast til høringssvar, som var udarbejdet på grundlag af seniorrådets drøftelser på det ekstraordinære møde den 15. januar. Med en enkelt sproglig rettelse blev udkastet godkendt.

Folkeoplysningspolitik:
Der var udsendt udkast til høringssvar. Med nogle sproglige rettelser, og en enkelt tilføjelse blev udkastet godkendt.


7. Forslag om borgermøde om Seniorrådet

Beslutning

Kultur- og aktivitetsudvalget har foreslået, at der den 7. maj holdes et borgermøde om Seniorrådet, hvor vi kan informere om hvem og had vi er, og hvad vi laver, samt indbyde til dialog med fremmødte borgere. Alle seniorrådets medlemmer var for ideen, og alle gav udtryk for at ville deltage.

Til næste møde laves et forslag til program.


8. Vestegnstræf

Beslutning

Birgit oplyste, at Engskrænten muligvis ville stille cafeen til rådighed for frokosten. Hun får endelig besked snarest. Heerup museet har udlånt alle deres malerier, så vi skal undersøge om der er mening i at have museet på programmet.


9. Nyt fra forvaltningen

Beslutning

Midlertidig døgnplads og betaling: borger der indlægges direkte fra egen bolig skal ikke betale. Fra hospital til døgnplads, borger betaler. 
Udskrivende sygeplejerske på Herlev, der skal tage sig af Rødovreborgere skal automatisk tage kontakt til borger/pårørende. 
Det blev påpeget af et medlem af SR at der er meget lang ventetid på hjælpemidler og iflg. Allan arbejdes der på sagen. 
Aleris omsorg har skiftet ejer og hedder fremover Altiden.


10. Kort status fra udvalgene:

a. Danske Ældreråd
b. Informationsudvalg
c. Regionsældreråd
d. Kultur- og aktivitetsudvalg.
e. Folkeoplysningsudvalget
f. Omsorg og sundhed
g. Bolig-Trafik-Miljø
h. Servicebusudvalget
i. Ældrepolitisk følgegruppe

Beslutning

a. Der er udsendt nyhedsbrev
b. Der er udsendt referat
c. Der er udsendt referat
d. Der er udsendt referat
e. Der har været afholdt møde om folkeoplysningspolitik.
f. Intet
g. Intet
h. Intet
i. Møde den 12. februar


11. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

a. Broparken
b. Engskrænten
c. Dorthe Mariehjemmet.
d. Ørbygård
e. Madpanelet

Beslutning

a. Intet
b. Der er udsendt referat
c. Møde 6. februar (Solveig deltager)
d. Hanne vil efterspørge beboerblad
e. Madpaneler aftaler et nyt besøg


12. Kontorvagt den 7. februar

Beslutning

Preben


13. Særligt temapunkt:

Mette Kaltoft og Mette Bønneland giver en orientering om kommunens tilsyn på plejehjem og i hjemmeplejen i 2019.
Forvaltningen er interesseret i at modtage inputs fra Seniorrådet til hvilke temaer der skal spørges ind til i de spørgsmål, der skal stilles til borgerne ved det kommende tilsyn.  

Beslutning

SR har i høringssvar om tilsynrapportergivet udtryk for at de er enslydende. De lever op til det grundlæggende tilsyns regler, men kan det gøres anderledes?
Rapporter er baseret på antal borgere og giver det et retvisende billede med så få!
Plejehjem 4-5 på hvert
Hjemmeplejen 6
Aleris 3 Samlet 25 borgere og 12 medarbejdere.
På plejehjem udvælger medarbejderne egnede borgere, der ønsker at besvare spørgsmål, nogle dage før, og medarbejdere der deltager er dem der er på vagt - tilfældigt.
I hjemmeplejen udarbejdes tilfældig liste og så er det op plejepersonalet at finde egnede, der vil være med og kan svare. Spørgsmål i hjemmeplejen er tilpasset specielt til brugere af plejen.Tilsyn på plejehjem og hjemmeplejen foregår med skiftende fokus på forskellige emner for hvert tilsyn. F.eks. bolig, fællesarealer, aktiviteter og ernæring.
Selvbestemmelse/medbestemmelse er altid et vigtigt punkt, f.eks. stå op/sengetid og hvad kost de ønsker. På beboerråd er kost et fast punkt. Borgerne må også selv tage initiativ -er der noget andet vigtigt. Samtaler i grupper kan også prøves.
SR forslag til hvad der kunne være skrevet i tilsyn, feks. beskrivelse af dagligdagen, hvordan opfatter beboerne det og lidt mere fokus på hvordan beboerne er ud. Rent tøj og er håret redt. Mere om kost og hvor de spiser og hvordan det serveres.
Alle borgere skal have det de er visiteret til. 
Ørbygård har store udfordringer og noget skyldes ombygningsfasen og er midlertidige. 
Pladsproblemer har gjort at der er flere kedelige tiltag/regler og informationen er ikke god nok. 
Der bør laves opslag. 
Det færdigbyggede Ørbygård har 82 pladser. 


Se referat fra SeniorRådsmøde nr. 242 i pdf format