Referat fra 31-10-2019

Referat fra SeniorRådsmøde nr. 249

Dato: 31. oktober 2019

Kl: 13:00
Sted: Rødovre Gård

Dagsorden udsendt: 24 oktober 2019
Referat udsendt: 5. november 2019
Referent: Jette Aagaard Larsen

Tilstede: Anne Bonde Christiansen (formand), Ulla Spangtoft (næstformand), Daisy Filipsen, Erik Haldbæk, Jan Bothmann, Tove Bahne, Merete Matz, Solveig F. Petersen, Vagn Kjærgaard, Preben Riel, Ole Højstrøm, Jann Larsen, Birgit Lindahl og Birte Madsen, Jan Hylleborg

Afbud:


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden godkendt


2. Valg af ordstyrer

Beslutning

Birgit


3. Valg af referent

Beslutning

Jette


4. Godkendelse af referater fra møde 248 den 26. september 2019

Beslutning

Referat er godkendt


5. Meddelelser:

Formanden
Budget/regnskab
Møder / kurser. 

Beslutning

Formanden:
Kontoret – nyt password på pcén Rk18senior

Julefrokost: forslag om at ændre til julefrokost til nytårsfrokost. 3 er forhindret i at deltage.

Afstemning:
7 stemmer for at flytte julefrokost til januar
7 stemmer for at fastholde 2. dec.
Forslaget bortfalder.
Der bestilles frokost udefra da Skovly er forhindret.

Dansk Ældreråd har udsendt spørgeskema.

Anne gennemgik skemaet og det blev udfyldt i fællesskab.

Ny forenings- og fritidsportal er tilgængelig: https://www.rk.dk/oplevroedovre/ 

Budget / regnskab: 
Forbrug 92.154 kr.
Budget 162.000

Vingsted ca. 15.000,-
Kontingent til danske ældreråd ca. 5.000,-

Møder / kurser:
Intet


6. Nyt fra seniorrådets medlemmer

Beslutning

Skovtursmøde: Dorthe har efterspurgt inputs til kommende skovtur.

Forslag: genbesøge nogle af de tidligere ture.

Jan Hylleborg vil gerne trække sig fra udvalget.


7. Punkter til dagsorden til møde med Socialudvalget den 12. november.

Beslutning

Gennemgang af budget 2020 – ældre området 

Der står i budgettet at behovet for seniorboliger skal afklares.
Seniorrådet vil gerne foreslå at behovet for bofællesskaber afdækkes.

Tal for plejehjemsprognose
Offentliggørelse i f.eks. ”Sammen om Rødovre”, kommunens hjemmeside eller på seniorrådets hjemmeside.


8. Aftale endelig praktik vedr. borgermøde den 22. november kl. 14 - 16

Beslutning

Orientering og invitation er tilgængelig på seniorrådets hjemmeside. 

Sammen om Rødovre i denne udgave Lokalnyt kontaktes

Praktisk hjælp: Ole, Vagn, Anne, Birthe


9. Forslag fra Ole – se bilag

Beslutning

Mødekultur og kommunikation på møderne.
Forslaget bortfalder

Drøftelse af indkommende forslag til dagsorden – afstemme længde på indlæg.
Forslaget trækkes tilbage

Ordstyreren skal respekteres – og være mere opmærksom på at slutte talerækken hvis der ikke er noget nyt at tilføje til punktet.


10. forslag fra Merete – se bilag

Beslutning

Georg Julin – foredragsholder.

Der er enighed om at forslaget er godt og sendes videre til kultur- og aktivitetsudvalget som kan planlægge nærmere omkring tidspunkt for arrangementet.


11. Kort afrapportering fra Vestegnstræf den 22. oktober

Beslutning

Emne: hvordan skal vi bo når vi bliver gamle.

Orientering.


12. kort afrapportering fra borgermøde i Glostrup om seniorboliger/bofællesskaber

Beslutning

Orientering.


13. Nyt fra forvaltningen

Beslutning

Budgetaftale 2020 – orientering.

Gennemgang af ældre- og seniorboliger som kræver visitation samt ældreegnede boliger. 
Der er en bred vifte af ældreegnede boliger i Rødovre.

Klippekortsordning – orientering.

Vask af tøj for hjemmeboende / egenbetaling for kørsel – orientering.

Kvalitetsstandarder lægges frem til Social- og sundhedsudvalget 12. november 2019 og efterfølgende sendes de til høring i Seniorrådet i perioden 13. november – 4. december. Der er ikke sket ændringer i serviceniveauet.

Nøglesystem i udbud for 3. gang.


14. Kort status fra udvalgene:

a) Danske Ældreråd
b) Informationsudvalg
c) Regionsældreråd
d) Kultur- og aktivitetsudvalg.
e) Folkeoplysningsudvalget
f) Omsorg og sundhed
g) Bolig-Trafik-Miljø
h) Servicebus udvalget
i) Skovtur udvalget

Beslutning

Udskudt til kommende møde


15. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

a. Broparken
b. Engskrænten
c. Dorthe Mariehjemmet.
d. Ørbygård
e. Madpanelet

Beslutning

Udskudt til kommende møde


16. Kontorvagt den 7. november

Beslutning

Ole


17. Eventuelt

Beslutning

Diæter for dette møde d.d. udbetales sammen med næste måneds diæter.


18. NB: kl. 15.00

Besøg af repræsentanter fra Det danske madhus

Beslutning

Dorthe, kundekonsulent Kirsten fra Nord- og midtjylland


Se referat fra SeniorRådsmøde nr. 249 i pdf format