Nyt fra Seniorrådet

Hvad sker der i henhold til de offentlige og økonomiske forhold, når den ene part i et forhold dør.

Mange får ofte ubehagelige overraskelser, når boet og arven skal gøres op. Det drejer sig bl.a. om indeståender på bankkonti som bliver lukket, betalinger til betalingsservice  og udbetalinger fra Udbetaling Danmark bliver også ændret.

Også arveretlige spørgsmål om hvem der skal arve, især hvis der ikke er lavet testamente, kan give store administrative problemer i tiden efter partneren er afgået ved døden. 

Disse spørgsmål er der mulighed for at blive klogere på, når advokat Helle Lunde Rasmussen vil oplyse om disse problematikker. Hun har speciale i behandling af dødsboer, arveret og udarbejdelse af testamenter og foredraget vil tage udgangspunkt i en række cases og situationer fra virkeligheden.

Mødet afholdes fredag d. 22. november 2019 kl. 14 – 16 i Loen på Rødovregård. Alle er velkomne og SeniorRådet byder kaffe/the og småkager.


Møde i Regionsældrerådet den 19. september 2019

Tværsam projektet v/Thomas Saxild, praktiserende læge

Projekt Tværsam er et samarbejde til glæde for diabetes patienter og Thomas Saxild var glad og stolt over at have modtage Diabetesforeningens handlingspris, sammen med hhv. Center for diabetes Københavns kommune Charlotte Glümer og Bispebjerg hospital endokrinologis afd./Hans Perrild (diabetes, knogleskørhed, svær overvægt og stofskiftesygdomme) 

De sidste to år har de knoklet med at knække koden for hvordan man få praksis, hospital og kommune til at arbejde sammen. Tværsam projektet viste tydeligt, som han sagde: At hvis man elsker hinanden, finder man altid løsninger.

De er nu 15 praktiserende læger som sammen med deres personale, der igennem et år har afholdt videndelingsmøder, hvor de sammen løfter kvaliteten for deres diabetes patienter, opstiller fælles mål og billeder for hvordan de kommer videre.

Som Saxild ytrede: Det virker ret banalt og enkelt og det er det også.

Endvidere har de vendt alt på hovedet og haft en håndgribelig tilgang til alle tænkelige problemer, en stram ledelse og frikøb af læger og sygeplejersker, dels at mødes med hinanden og dels bruge tid på at gennemgå deres borgere! - det har taget 10 minutter pr. patient.

Deres næste trin er, at få ordningen i en form for drift hvor erfaringerne fra deres projekt vil kunne bruges samt videregive det glade budskab om, hvor enkelt det kan gøres og håber, at det vil spredes som ringe i vandet.

De fortsætter nu med at teste PRO data (patient rapporteret oplysninger) på tværs af sektorerne, som de håber, vil sikre at patientens ønsker til behandling bliver hørt.

Projekt Sikker Sammenhæng – Københavns Kommune v/Anne-Mette Andgren
Projektleder Bispebjerg Hospital, Tana Anne Bredesen, Sundhedsfaglig specialkonsulent afd. for Rehabilitering, KBH. Kommune

I projekt Sikker Sammenhæng er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Københavns Kommune, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital gået sammen om at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer.

Det skal ske ved at udvikle en samarbejdsmodel til tværsektoriel koordinering af forløb for ældre over 65 år mellem Københavns Kommune, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Målene er at reducere ventetid på udskrivelse og rehabilitering samt at mindske akutte genindlæggelser og forebygge indlæggelser.

Projekt Sikker Sammenhæng har fundet sted i perioden 2016-2018. I 2017 omhandlede projektet borgere, der udskrives til de midlertidige døgnpladser i Københavns Kommune og i 2018 inddrog man borgere, som blev udskrevet til plejecentre og hjemmepleje.

Projekt Sikker Sammenhæng er finansieret af satspuljemidler

De har samlet metoderne samt erfaringerne fra projektet i en rapport, der udkom i begyndelsen af april 2019. Målgruppen er alle der ønsker viden om, hvordan der kan etableres gode sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

Igennem to år mange læringstræf har projektet Sikker Sammenhæng nået sin afslutning. Undervejs har ansatte fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Københavns Kommune fået større forståelse for hinandens arbejdsgange og styrket patientsikkerheden på tværs af sektorer.

Til at afdække uhensigtsmæssige forløb for borgerne og udvikle løsninger anvender Sikker Sammenhæng forbedringsmodellen, der er en internationalt anerkendt metode til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed samt et tværsektorielt læringsnetværk.

Derudover bygger Sikker Sammenhæng videre på erfaringerne fra projekt Sikkert Patientflow, som foregik på 12 sygehuse i perioden 2014-2015. Målet var at give indlagte patienter på sygehusene et mere sikkert sammenhængende behandlingsforløb uden unødig ventetid.

Mange borgere oplever, at skift af sektor har stor betydning for deres sikkerhed og tryghed. Derfor vil Dansk Selskab for Patientsikkerhed i de kommende år arbejde endnu mere på tværs af sektorer for at finde metoder og redskaber, der skaber et sikkert og sammenhængende sundhedsvæsen for patienterne.

Birgit Lindahl
Merete Matz


   
SeniorRådet anbefaler kommunens Pensionistskovtur

Husk at være klar onsdag d. 19. juni mellem kl. 9 og 13.
Der åbner billetsalget til kommunens og SeniorRådets årlige skovtur, og prisen er kr. 150.-

Turen går til Kragerup Gods. Du kan læse mere om turen på kommunens hjemmeside.
Du kan  hilse på nogle af SeniorRådets medlemmer i forbindelse med billetsalget.

Vi glæder os til at hilse på Jer


Kom og mød dit Seniorråd

SeniorRådet afholder Borgermøde/dialogmøde om rådets arbejde og opgaver i forhold til samarbejdet med politikkerne og embedsværket i Rødovre Kommune. Rådet vil orientere om lovgrundlaget, høringsssvar,og den løbende dialog med de forskellige interessenter på ældreområdet som man er i kontakt med.

SeniorRådet vil gerne i dialog med vores borgere over 60 år, for at høre deres ønsker og initiativer, som kan gavne det gode ældreliv i vores kommune.

Så mød op mandag d. 13. maj og giv dine input til rådets arbejde fremover. Mødet finder sted på Rødovregård mellem kl. 14.00 og 16.00.

Vi byder på kaffe/småkager og godt humør.  


Vestegnstræf

Mandag d. 8. april afholdt vi det der kaldes et Vestegnstræf, hvor 9 seniorråd fra Vestegnen, mødes og udveksler erfaringer om arbejdet i de respektive seniorråd. Man præsenterer også nogle af kommunens nye tiltag og seværdigheder.

Borgmesteren bød de 35 deltagere velkommen, og du kan se hans velkomst her.


Nyt møde om fremtidsfuldmagter

Nyt møde om fremtidsfuldmagter tirsdag d. 7. maj kl. 14.00 på Rødovregård.

Grundet stor interesse om det nye tiltag fremtidsfuldmagter, afholder SeniorRådet et tredje møde om dette emne.


Borgermøde

Borgermøde om SeniorRådet`s arbejde afholdes på Rødovregård mandag d. 13. maj kl. 14.00.

Mød op og mød medlemmerne, og giv et input til rådets arbejde fremover. 
Du kan læse mere om mødet i Rødovre Lokalnyt når tiden nærmer sig.


Hør om Seniorrådets nye pjece


Nye tiltag om fremtidsfuldmagter

I forlængelse af vores 2 velbesøgte møder om fremtidsfuldmagter (se omtale i punktet arkiv) er her yderligere oplysninger om dette nye tiltag.

Præsentation af fremtidsfuldmagter


SeniorRådet har allerede afgivet 3 høringssvar 

SeniorRådet har allerede afgivet 3 høringssvar til kommunalbestyrelsen her i starten af 2019. Læs mere om svarene om kvalitetsstandarder, Folkeoplysningspolitik og ikke mindst ny ældrepolitik. Du finder dem under punktet: Høringssvar 2019.


Det nye SeniorRåd

Så har ”det nye SeniorRåd” efter opstartperioden fået de forskellige udvalg i vores nye struktur på plads. Den består af 4 faste udvalg, som følger de politiske beslutninger, og tager initiativer til eventuelle spørgsmål eller forslag til de relevante forvaltninger. Ud over disse udvalg, er der et udvalg som følger vores plejehjem og samtidig fungerer som madpanel. Disse medlemmer er med til møderne med hjemmenes udvalg, hvor ledelse, pårørende, personale og beboerne selv er til stede.

Rådet deltager også i regionsmøder, og Danske Ældreråds møder og konferencer.

Se hvilke udvalg vores medlemmer er medlem af under punktet: Råd og udvalg.

En anden vigtig ting rådet beskæftiger sig med, er de høringssvar som kommunalbestyrelsen beder om bliver kommenteret. I år er der indtil nu afsendt 6 høringssvar. 

Vi protesterede i vores svar til budget 2019, om nedlæggelsen af klippekort til vores plejehjemsbeboere. Ordningen går ud på at beboerne, kan få mulighed for aktiviteter bl.a en tur ud af plejehjemmet til f.eks. Rødovre Centrum.

Kommunalbestyrelsen tog vores anke alvorligt, og trak forslaget tilbage.

Se de øvrige høringssvar under punktet.

I starten af oktober var Rådet på seminar på Skovly, hvor planerne for det kommende arbejde blev lagt. Der var enighed om, at nedlægge forretningsudvalget, så alle sager nu bliver behandlet direkte på SeniorRådet`s månedlige møder. 

Se den nye struktur under punktet: Forretningsorden.

Ny folder om rådet er på vej til at blive lagt ud på diverse kommunale institutioner. Her kan nævnes Borgerservice, bibliotekerne og også vores lægehuse. 

Kommende arrangementer: Borgermøde om fremtidsfuldmagter d. 28. januar 2019.
Nærmere information her på siden, og i Rødovre Lokal Nyt når tiden nærmer sig.