Vedtægter

Rødovre Seniorråds vedtægter

Vedtægter

Fold alle ud

§ 1. - Seniorrådet.

Seniorrådet vælges ved direkte valg i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (§§ 30-33) vedrørende valg til ældreråd.

§ 2. - Formål.

Seniorrådets formål er at medvirke til at øge borgernes indflydelse inden for ældreområdet i Rødovre Kommune.

Seniorrådet har til formål at rådgive Rødovre Kommunalbestyrelse ved planlægning af alle nye aktiviteter på ældreområdet, også ved tiltag, der ligger uden for det sociale område, såsom offentlig trafik, boliger, kultur, m.m.

Kommunalbestyrelsens høring af Seniorrådet skal ske i god tid inden kommunalbestyrelsen træffer sine beslutninger.

Seniorrådet diskuterer og vurderer løbende de generelle forhold for ældre i Rødovre Kommune og kan/skal af egen drift stille forslag om ethvert emne, der har betydning for ældre i kommunen.

§ 3. - Arbejdsområde (funktion)

Seniorrådet kan drøfte og udtale sig om alle generelle sager indenfor ældreområdet. Rådet kan/skal stille forslag om nye aktiviteter og om ændringer i bestående forhold for ældre i Rødovre.

Kommunen forpligter sig til at snarest muligt at give skriftligt begrundet svar på alle henvendelser fra Seniorrådet.

Seniorrådet skal medvirke til at kommunens ældre bliver orienteret om relevante kommunale tiltag af betydning.

Seniorrådet kan ikke behandle sager vedrørende enkeltpersoner.

Seniorrådets medlemmer har tavshedspligt, hvis de i deres arbejde får kendskab til personsager, eller sager om offentlige anliggender, der er betegnet som fortrolige. Tavshedspligten ophører ikke, selv om medlemmet udtræder af rådet.

§ 4. - Samarbejde med Kommunen.

Den løbende kontakt til Rødovre Kommune varetages af Social- og Sundhedsforvaltningen, som desuden stiller sekretariat bistand til rådighed for rådet, samt lokaler til råd og forretningsudvalg.

Der afholdes mindst 3 årlige møder mellem Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet, med det formål at orientere hinanden om relevante emner og med drøftelse af relevante tiltag.

Det ene møde er en orientering om budgetforslag for det kommende år..

Seniorrådet inddrages tidligt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for det kommende år, således at rådet har mulighed for at indsende et høringssvar..

Seniorrådet orienteres og høres løbende ved iværksættelse af nye aktiviteter og andre ændringer på ældreområdet og skal have medbestemmelse før kommunen foretager strukturændringer eller nedsætter og ændrer servicen på ældreområdet.

§ 5. - Økonomi

Kommunalbestyrelse afholder de til Seniorrådets drift nødvendige udgifter, samt stiller et beløb til rådighed til relevante kurser m.v. for rådets medlemmer.

§ 6. - Valg og sammensætning

Seniorrådet består af 15 medlemmer, som alene repræsenterer sig selv.

Der vælges endvidere 8 stedfortrædere, der indtræder efter stemmetal.

Der afholdes valg til Seniorrådet hvert 4. år.

Valget afholdes i januar måned.

Kommunalbestyrelsen sørger for valgets afholdelse.

Alle borgere, der har bopæl i kommunen, og som på valgdagen er fyldt 60 år er valgbare og stemmeberettigede.

Seniorrådets funktionsperiode starter den 1. marts efter valgets afholdelse.

Kommunalbestyrelsen og Seniorrådet fastlægger i øvrigt de nærmere retningslinjer for valgets afholdelse, der foregår ved brevafstemning, eller personlig fremmøde.

Funktionsperioden er 4 år og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode...

§ 7. - Valg af formand og forretningsudvalg

Seniorrådet vælger ud af sit midte, formand og næstformand.

Desuden vælges 3 medlemmer, der sammen med formanden og næstformanden, udgør forretningsudvalget på 5 medlemmer.

Forretningsudvalget konstituerer sig selv.

Udtræder et medlem af forretningsudvalget, vælger Seniorrådet et nyt medlem for resten af valgperioden.

§ 8. - Forretningsudvalgets opgave

Forretningsudvalgets opgave er at forberede rådsmøderne, samt tage sig af løbende sager.

Tager forretningsudvalget undtagelsesvis stilling til mere betydende sager, sker det under forudsætning af rådets efterfølgende godkendelse.

Forretningsudvalget sørger for, at sager der arbejdes med i interne udvalg, forelægges for hele Seniorrådet, før der træffes endelig beslutning.

§ 9. - Beslutningsdygtighed, afstemning

Råd og forretningsudvalg er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Ved afstemning kræves almindeligt flertal for en vedtagelse.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§10. - Ønsker om særlige drøftelser

Sager, der af et rådsmedlem ønskes drøftet på et rådsmøde, fremsendes skriftligt til formanden så tidligt, at det kan blive drøftet på et forretningsudvalgsmøde inden forelæggelse på et rådsmøde.

§11. - Afholdelse og indkaldelse af møder

Såvel råd som forretningsudvalg afholder møder en gang om måneden undtagen i juli og december. Efter hvert møde udsendes et referat.

Der indkaldes til møde, for hele året i januar.

Seniorrådet udarbejder sin egen forretningsorden.

§12. - Ændringer i vedtægter

Ændringer i vedtægter skal godkendes af Seniorrådet og Kommunalbestyrelsen.

Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 19. marts 2013