Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å

Officielt navn: Forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å
Høringsperiode: 30.11.18 - 24.01.19
Sagsnummer 06.00.00-P27-1-14

Kommunalbestyrelsen har den 25. september 2018 vedtaget at sende Forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å med tilhørende miljørapport i offentlig høring i 8 uger.

Du kan se Forslag til Kapacitetsplan 2018 her

Kapacitetsplan for Harrestrup Å

Harrestrup Å er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at forebygge oversvømmelser langs åen ved skybrud.

Kommunerne og deres forsyningsselskaber har i fællesskab udarbejdet en Kapacitetsplan, der rummer en kombination af delløsninger langs åen, som tilsammen skal sikre oplandet mod oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse.

Dette gøres ved at gennemføre en kombination af anlægsprojekter, der ved større regnhændelser forsinker regnvandet i grønne områder og lader det løbe hurtigere ud af åen nedstrøms ved Kalveboderne. Anlægsprojekterne gennemføres i grønne områder og på overfladen, hvilket er langt billigere end fx underjordiske betonbassiner. Når åen og de grønne områder bearbejdes for at kunne håndtere regnvandet, forventes der at kunne opnås miljømæssige og rekreative synergieffekter.

Høringsperiode

Forslag til Kapacitetsplan 2018 er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 30. november 2018 til den 24. januar 2019.

Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til planforslaget skal senest den 24. januar 2019 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal.

Yderligere oplysninger om forslaget kan fås i Miljø og Affald i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. nr. 3637 7000.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. Kapacitetsplanen for Harrestrup Å skal miljøvurderes, da planen fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, og den er derfor omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Der er derfor udarbejdet en miljørapport om Forslag til Kapacitetsplan 2018. Miljørapportens afgrænsning (scoping) har tidligere været sendt i høring hos berørte myndigheder.

Du kan læse miljørapporten her

Retsvirkning

Efter vedtagelsen af Kapacitetsplan 2018 har kommuner og forsyningsselskaber aftalt at indgå en forpligtende aftale om gennemførelse af planen. Aftalen forpligter Parterne til aktivt at medvirke til opfyldelse af Kapacitetsplan 2018. Det indebærer bl.a., at kommunerne gennem deres planlægning aktivt skal arbejde for at sikre, at de arealer, der er nødvendige for Kapacitetsplanens gennemførelse, friholdes for andre anlæg mv., som kan være til hinder for at anvende arealerne til Kapacitetsplanens gennemførelse.

Høringssvar

Ingen høringssvar fundet.