Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret
Høringsperiode: 06.06.19 - 02.08.19
Sagsnummer 01.02.05-K04-6-19

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2019 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan Hendriksholmskvarteret 129 og Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 i offentlig høring i 8 uger.


Se Forslag til Lokalplan 129 (printvenlig version) her

Se Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 her

Se Miljøscreening af planforslagene her

Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret

Formålet med lokalplanen er at udmønte Kommuneplan 2018, hvor den maksimale bebyggelsesprocent i villaområder er fastsat til 25. Derudover er der et behov for at modernisere de bebyggelsesregulerende bestemmelser.  

Udover at udmønte Kommuneplan 2018 og modernisere de bebyggelsesregulerende bestemmelser, er formålet med lokalplanen generelt at fastholde områdets åbne og grønne karakter, de grønne Boulevarder og de forskellige typer åben-lav bebyggelse.
 
I lokalplanområdet (Hendriksholms Boulevard) ligger et udpeget kulturmiljø med bevaringsværdige bygninger. Formålet med lokalplanen er i den forbindelse at sikre at eventuelle ønsker om ændringer her, sker med respekt for de arkitektoniske kvaliteter og helheden i bebyggelsen.

 

Der foreligger en mindretalsudtalelse til lokalplanforslaget fra den Konservative gruppe. Udtalelsen vedrører parkeringskrav.

 

Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 Hendriksholmskvarteret

I kommuneplan 2018 er alle ejendomme langs Damhus Boulevard, Randrupvej og Hvidovrevej udlagt til byggeri i min. 2, maks. 3 etager. En ændring af rammebestemmelserne til maks. 2 etager langs Damhus Boulevard og maks. 1½ etage langs dele af Randrupvej og Hvidovrevej kræver derfor et kommuneplantillæg.

Hovedændringen i kommuneplantillægget gælder afgrænsningen af rammeområder, der omfatter ejendommene langs henholdsvis Damhus Boulevard, Randrupvej og Hvidovrevej. Rammeområderne til villabebyggelse med maks. 25 % i 1½ etage (2 etager langs Damhus Boulevard) øges, så det i højere grad afspejler de faktiske forhold. Rammeområderne til blandet bolig og erhverv med maks. 60 % i 2-3 etager reduceres tilsvarende og koncentreres ved krydset Damhus Boulevard/Randrupvej og på den østlige og sydlige del af Hvidovrevej.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret og Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 er fremlagt i offentlig høring i perioden fra torsdag den 6. juni 2019 til torsdag den 1. august 2019.

Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til planforslagene skal senest den 1. august 2019 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal, der enten findes på Rødovre Kommunes hjemmeside www.rk.dk under ”aktuelt” eller på www.rk.dk/politik/høringer.

Yderligere oplysninger om forslaget kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. 36377000.

Planerne er ikke miljøvurderede
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis planer må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet.

Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at planforslagene ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, idet lokalplanforslag og Forslag til Kommuneplantillæg 3 i store træk fastholder de eksisterende forhold.

Denne afgørelse har været i offentlig høring hos Kroppedal Museum, HOFOR, Københavns Kommune, Hvidovre Kommune samt i Rødovre Kommunes forvaltninger som er eneste berørte myndigheder.

Resultatet af screeningen kan ses på kommunens hjemmeside sammen med planforslagene under www.rk.dk/politik/høringer.   

Retsvirkninger

Indtil forslagene er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jf. Plan-lovens § 17. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klagevejledning

Inden fire uger fra denne bekendtgørelse kan der klages over afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering jf. Planlovens § 60 stk.1. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller bevarelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jævnfør Planlovens §§ 58 og 59.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk  og www.virk.dk. Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sendes Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med-mindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.
    
En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Plan-klagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK