Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Officielt navn: Offentlig høring af forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Høringsperiode: 05.12.19 - 27.02.20
Sagsnummer 09.08.24-G00-1-15

Kommunalbestyrelsen har den 26. november 2019 vedtaget at sende Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i offentlig høring i 12 uger. 

Se Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse her 

Se Miljøscreening af planforslaget her 

Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Staten har udpeget indsatsområder for grundvandsbeskyttelse, og Rødovre Kommune skal jævnfør lovgivningen vedtage en indsatsplan, som dækker de udpegede områder. Formålet med Indsatsplanen er at sikre et overblik over hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource. Indsatsplanen er derfor med til at sikre, at vi både nu og i fremtiden kan indvinde grundvand til drikkevand i Rødovre Kommune.

Høringsperiode

Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 5. december 2019 til og med den 27. februar 2020. Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til planforslaget skal senest den 27. februar 2020 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal. Yderligere oplysninger om forslaget kan fås i Miljø og Affald i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. 36377000.  

Planen er ikke miljøvurderet 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en mil-jøvurdering, hvis Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved en miljøscreening vurderet, at forslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at forslaget ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Denne afgørelse har været i høring hos HOFOR, nabokommuner og naboforsyninger, Miljøstyrelsen, Region Hovedstaden, Vejdirektoratet, Banedanmark, Styrelsen for Patientsikkerhed samt Rødovre Kommunes forvaltninger, da disse vurderes at være berørte myndigheder.  

Klagevejledning

Rødovre Kommunes afgørelse om ikke at miljøvurdere Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse kan jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 3 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan kun klages over retslige spørgsmål. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen af Rødovre Kommunes afgørelse og udløber dermed 2. januar 2020.

Klageberettiget er jævnfør miljøvurderingslovens § 50 miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klage skal som udgangspunkt indgives via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet an-modning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge Klageportalen. 

Når du klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Miljø- og Fødevareklagenævnet er en vejledning til, hvordan du klager. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i Nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. 

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. vandforsyningslovens § 81 samt miljøbeskyttelseslovens § 101. 

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK