Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Rødovrestrategi 2020

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Rødovrestrategi 2020 - Sammen om en bæredygtig udvikling
Høringsperiode: 29.01.20 - 30.08.20
Sagsnummer 01-02-03-P22-1-20

Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2019 vedtaget at sende Forslag til Rødovrestrategi 2020 i offentlig høring. Strategien er i høring fra den 29. januar til den 30. august 2020. Forslaget er offentliggjort på Rødovre Kommunes hjemmeside.

www.rk.dk og på Erhvervsstyrelsens Planinfo www.plandata.dk.

Et printet eksemplar kan hentes hos Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, på bibliotekerne eller i Borgerservice på Rådhuset, Rødovre Parkvej 150.

Forslag til Rødovrestrategi 2020

Forslag til Rødovrestrategi 2020 beskriver mål og indsatsområder inden for bæredygtig udvikling i Rødovre, der skal arbejdes med i de næste år frem mod en ny kommuneplan i 2022. Kommunalbestyrelsen har udvalgt mål og indsatser inden for fem områder: Demokrati, miljø, økonomi, kultur og det sociale område. Rødovrestrategien beskriver samtidig, hvordan Kommunalbestyrelsens indsatser inden for de fem områder hænger sammen med realiseringen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Byudviklingsområder og fokusområder

Rødovrestrategien udpeger også tre byudviklingsområder, der skal arbejdes med i den kommende kommuneplan. To af områderne var også udpeget i Kommuneplan 2018. Det drejer sig om Bykernen og Rødovre Syd. Valhøj erhvervskvarter er udpeget som nyt udviklingsområde.

Ud over byudviklingsområderne er der to områder, der vurderes som vigtige fokusområder i den næste planperiode inden for den fysiske planlægning af kommunen. Det drejer sig om områderne omkring de gennemskærende veje: Slotsherrensvej, Jyllingevej, Roskildevej og Tårnvej samt kolonihaveområderne.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21-strategi

Rødovrestrategi 2020 er i lighed med tidligere planstrategier en kombineret Planstrategi og Agenda 21-strategi, der med beskrivelsen af mål og indsatsområder inden for bæredygtighed, skal styrke en bæredygtig udvikling af Rødovre.

Høringsperioden

Planforslaget er fremlagt i høring fra den 29. januar til den 30. august 2020.  Forslaget kan ses på vores hjemmeside www.rk.dk og kan desuden hentes i Borgerservice på Rådhuset, Rødovre Parkvej 150 og i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77 samt på bibliotekerne.

Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til planforslaget skal senest den 30. august 2020 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal.

Yderligere oplysninger om forslaget kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. 36377000. 

AFLYST! Borgermøde i høringsperioden

Rødovre Kommune skulle have afholdt borgermøde den 24. marts 2020 i forbindelse med høringsperioden. Mødet er aflyst på grund af faren for Corona-smitte.

Planen er ikke miljøvurderet

Rødovrestrategi 2020 fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter. Plandokumentet er derfor ikke omfattet af § 3, stk. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.