Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 Rødovregård Villaby m.fl. - Ændring af bebyggelsesprocent for Delområde A, C og D
Høringsperiode: 12.02.20 - 08.04.20
Sagsnummer 01.02.05-K04-14-19

Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2020 vedtaget at sende Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 – Ændring af bebyggelsesprocent for Delområde A, C og D i offentlig høring i otte uger.

Se Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 her

Se Miljøscreening /-scoping af planforslaget her

Forslaget kan desuden hentes i Borgerservice på Rådhuset, Rødovre Parkvej 150 og i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77 samt på bibliotekerne.

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 Rødovregård Villaby m.fl. – Ændring af bebyggelsesprocent for Delområde A, C og D.

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 - Ændring af bebyggelsesprocent i Delområde A, C og D har til formål at udmønte bebyggelsesprocenten for villaområder i henhold til Kommuneplan 2018. Det betyder, at den gældende bebyggelsesprocent på maks. 30 ændres til maks. 25, for de omfattede ejendomme som er beliggende i lokalplanens Delområde A, C og D.

Delområderne A og C omfatter villabebyggelsen omkring blandt andet Højnæsvej, Axelhøj, Christiansdal og Præstebakken (se kortbilag i Tillæg 1 til Lokalplan 127). Delområde D omfatter villabebyggelsen ud mod Rødovre parkvej. 

Høringsperiode

Forslag til Tillæg til Lokalplan 127 er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 12. februar 2020 til den 8. april 2020. 

Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til planforslaget skal senest den 8. april 2020 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal, der findes på Rødovre Kommunes hjemmeside på www.rk.dk/politik.

Yderligere oplysninger om forslaget kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. 36 37 72 25.

Planforslaget er også offentliggjort på Erhvervsstyrelsens Planinfo www.plandata.dk  

Planen er ikke miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at forslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at forslaget ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Vi henviser i den forbindelse til Miljøscreeningen, som er vedlagt Forslag til Lokalplan 148 - Temalokalplan for åben-lav boligområder. Temalokalplanen er politisk behandlet og sendt i offentlig høring på samme tid, som dette lokalplanforslag. 

I Miljøscreeningen til Forslag til Lokalplan 148 vurderes blandt andet konsekvensen af fastsættelsen af en bebyggelsesprocent på maks. 25. Vi har valgt at henvise til ovennævnte Miljøscreening, da de villaområder der er omfattet af Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127, er af samme type som de villa- og parcelhusområder der er screenet i forbindelse med Forslag til Lokalplan 148.   

Denne afgørelse har været i offentlig høring hos Kroppedal Museum og HOFOR A/S, som eneste berørte myndigheder. 

Screeningsresultatet kan ses på kommunens hjemmeside sammen med Forslag til Lokalplan 148 – Tema-lokalplan for åben-lav-boligområder under www.rk.dk

Retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i Planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år ef-ter forslagets offentliggørelse.

Klagevejledning

Inden fire uger fra denne bekendtgørelse kan der klages over afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering jf. Planlovens § 60 stk.1. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller bevarelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jævnfør Planlovens §§ 58 og 59. 

Hvis du vil klage over afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får be-sked om videresendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bru-ge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag. 

En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlæg-ning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK