Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høring:

Forslag til Lokalplan 151 - Valhøj Skole samt Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 151 - Valhøj Skole samt Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018
Høringsperiode: 03.02.21 - 31.03.21
Sagsnummer 01.02.05-K04-1-21

Kommunalbestyrelsen har den 26. januar 2021 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 151 og Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018 i offentlig høring i otte uger.

Se Miljøscreening /-scoping af planforslagene her

Se Miljøvurdering af planforslagene her

Forslag til Lokalplan 151 – Valhøj Skole

Valhøj Skole skal udvides fra nuværende 3 spor til 4 spor. Udvidelsen omfatter en ny indskolingsbygning, ny udskolingsbygning, ny multihal i tilknytning til skolens eksisterende festsal samt en modernisering af skolens udearealer. Formålet med lokalplanen er at skabe det planmæssige grundlag for udvidelsen, som samtidig styrker skolens idrætsprofil, sikrer bevaringen af skolens hovedbygning og området som udpeget kulturmiljø.

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018 har til formål at danne det nødvendige kommuneplangrundlag for den planlagte udvidelse.

Lokalplanforslaget giver mulighed for byggeri i op til 4 etager. Rammebestemmelserne for 4D03 ændres derfor fra maks. etagehøjden på 3 etager til 4 etager. I kommuneplantillægget foretages også en justering af rammeområdets afgrænsning. Det gælder Rødovre Kommunes parkeringsareal på Rødager Allé (matrikel 9g) som overføres fra boligområde 4B18 til offentlig område 4D03.

I planprocessen har der også været et stort fokus på at fastsætte den nødvendige parkering baseret på, hvad der er vurderet som det reelle parkeringsbehov for skolen. Kommuneplantillægget indeholder derfor også en ændring af retningslinjer for offentlige områder - undervisning. I stedet for et generelt kommuneplankrav om 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal og 4 cykel p-pladser pr. 100 m2 etageareal, er kommuneplankravet fremover, at parkeringsnormen i lokalplaner for offentlige områder - undervisning skal fastsættes ud fra en samlet vurdering af det konkrete parkeringsbehov.


Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 151 – Valhøj Skole og Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018 er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 3. februar 2021 til den 31. marts 2021.

Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til planforslagene skal senest den 31. marts 2021 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal.

Yderligere oplysninger om forslaget kan fås ved at ringe til Byplanafdelingen, Teknisk Forvaltning, tlf. 36 37 70 00.


Planerne er miljøvurderede

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljø-vurdering, hvis planer må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at der, ved den byudvikling som planforslagene giver mulighed for, kan være væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er derfor sideløbende med udarbejdelsen af planerne blevet udarbejdet en miljøvurdering, som er afgrænset til at omfatte to parametre: trafik og regnvandshåndtering.

Afgrænsningen af miljøvurderingen har været fremsendt i stjernehøring hos Kroppedal Museum, HOFOR A/S og Rødovre Kommunes forvaltninger.

Rødovre Kommune modtog ingen høringssvar til afgrænsningen af miljøvurderingen.

Screeningsresultatet kan ses på kommunens hjemmeside sammen med planforslaget under www.rk.dk 


Retsvirkninger

Indtil forslagene er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jf. Planlo-vens § 17. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

 

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen om at foretage en begrænset miljøvurdering, jf. Planlovens § 60 stk. 1. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller bevarelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. Planlovens §§ 58 og 59.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk og www.virk.dk Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk  under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sendes Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Opret høringssvar