Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Lokalplan 153 samt Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2018

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 153 - Ungeboliger ved Rødovrehallen samt Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2018 - Rødovre Parkvej vest
Høringsperiode: 07.04.21 - 07.05.21
Sagsnummer 01.02.05-K04-3-21

Kommunalbestyrelsen har den 30. marts 2021 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 153 - Ungeboliger ved Rødovrehallen samt Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2018 - Rødovre Parkvej vest i offentlig høring i 4 uger.

Hent: Miljøscreening af planforslagene her.

Forslag til Lokalplan 153 - Ungeboliger ved Rødovrehallen

Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre opførelse af en ny almen boligbebyggelse for unge i alderen 18-30 år. Boligerne etableres i et nyt bofællesskab, der trækker inspiration fra Venligbolig Plus på Frederiksberg.

Lokalplanforslaget skal desuden sikre, at den nye bebyggelse og ubebyggede arealer fremtræder med høj arkitektonisk kvalitet, hvor den nye udvikling bl.a. skal forholde sig til den gennemskærende jordvold og de omkringliggende sportsfaciliteter, samt til de bevaringsværdige træer rundt om boldbanen.

Lokalplanforslaget indeholder to alternativer med hensyn til placering af parkering, renovation og dertil knyttet vejadgang. Den endelige løsning fastlægges i samråd med øvrige brugere af området.

Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2018 - Rødovre Parkvej vest

Kommuneplantillægget har til formål at danne det nødvendigt kommuneplangrundlag for den i Lokalplan 153 planlagte boligbebyggelse, som omfatter to punkthuse i 3-4 etager med maks. bygningshøjde 14,5 meter og maks. bebyggelsesprocent 65.

Der er foretaget en konkret vurdering af parkeringsbehovet inden for lokalplanområdet. Det er vurderet, at bebyggelsens beliggenhed med god adgang til stinet og kollektiv trafik, samt boformen med små boliger til unge, er en boform, hvor bilejerskabet forventes at være meget lavt. Der er derfor fastsat følgende parkeringsnorm inden for lokalplanområdet: 

0,43 p-pladser pr. bolig (det giver i alt 9 p-pladser, med krav om anlæg af 3 p-pladser)

2½ cykelparkeringsplads pr. bolig (det giver i alt 53 cykelparkeringspladser, hvoraf 2 stk. skal være til ladcykel).

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 153 - Ungeboliger ved Rødovrehallen samt Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2018 - Rødovre Parkvej vest er fremlagt i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 7. april til den 6. maj 2021. 

I forbindelse med den offentlige høring er der planlagt et borgermøde, hvor lokalplanforslaget såvel som boligkonceptet præsenteres og debatteres. Borgermødet er pt. planlagt som et digitalt møde, som afholdes torsdag den 22. april fra kl. 17 til ca. kl. 18:30.

Tættere på mødedatoen vil der blive annonceret om arrangementet i hhv. Rødovre Lokal Nyt og på Rødovre Kommunes hjemmeside. 

Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til planforslagene skal senest den 6. maj 2021 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal, der enten findes her på Rødovre Kommunes hjemmeside under politik/høringer.

Yderligere oplysninger om planforslagene kan fås ved at ringe til Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning på tlf. nr. 3637 7000.

Planerne er ikke miljøvurderede

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis planer må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet.

Det er ved indledende miljøscreening og –scoping vurderet, at planforslagene ikke har væsentlig indvirkning på miljøet idet lokalplanområdet i forvejen er inddraget til bymæssig bebyggelse for idrætshaller og –baner. Arealforbruget til en ungeboligbebyggelsen vil skabe mere trafik, da der er en større udnyttelse af grunden, men der er ikke tale om en mærkbar forøgelse. 

Afgrænsningen af miljøvurderingen har været fremsendt i stjernehøring hos Kroppedal Museum, HOFOR A/S, KAB og Rødovre Kommunes forvaltninger.

Retsvirkninger

Indtil planforslagene er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planforslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jf. Planlovens § 17. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter planforslagets offentliggørelse.

Klagevejledning

Inden fire uger fra denne bekendtgørelse kan der klages over afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering, jf. Planlovens § 60 stk.1. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller bevarelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. Planlovens §§ 58 og 59.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk og www.virk.dk   

Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen. 

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900- kr. for privatpersoner og 1.800- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk kunder Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. Planlovens § 62, stk. 1.