Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høring:

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Rødovre Kommunes Regulativ for erhvervsaffald
Høringsperiode: 05.07.21 - 02.08.21
Sagsnummer 07.00.03-P24-1-21

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2021 vedtaget at sende Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring i 4 uger.

Virksomhedernes pligt til at anmelde og klassificere henholdsvis farligt affald og klinisk risikoaffald bortfalder. Det betyder, at virksomhederne ikke længere skal anmelde farligt affald og klinisk risikoaffald til kommunen inden affaldet bortskaffes.

Betegnelsen 'Dagrenovationslignende affald' er ændret til 'Husholdningslignende restaffald'.

Virksomhederne skal fremover sortere deres husholdningslignende restaffald i følgende affaldsfraktioner; mad, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald og restaffald jf. bilag 6 i affaldsbekendtgørelsen. 

Høringsperiode

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 5. juli 2021 til den 2. august 2021. Enhver har ret til at se og kommentere forslaget. Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til regulativet skal senest den 2. august 2021 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal. 

Opret høringssvar

Høringssvar

Ingen høringssvar fundet.