Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høring:

Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2018

Officielt navn: Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 - Parkbyen
Høringsperiode: 08.09.21 - 27.10.21
Sagsnummer 01.02.03-K04-3-21

Kommunalbestyrelsen har den 31. august 2021 vedtaget Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 - Parkbyen. Planforslaget fremlægges i offentlig høring i 7 uger.

Hent miljøscreening af planforslaget her.

Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 - Parkbyen

Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 - Parkbyen har til formål, at danne et nødvendigt plangrundlag, som giver mulighed, at stille krav om almene boliger i Parkbyen.

Planforslaget omfatter Rammeområderne; 5B29 Tæbyvej øst og 5B30 Egegårdsvej øst, hvor der er tilføjet en generel rammebestemmelse, som giver mulighed for, at lokalplanlægge for op til 25 % almene boliger i nye boligområder i Parkbyen.

Rammebestemmelsen gælder udelukkende for de områder, som ikke i dag består af boliger eller er lokalplanlagt til boliger. Procentdelen af almene boliger opgøres i forhold til antal m2 inden for lokalplanområdet.

Høringsperiode

Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 - Parkbyen er fremlagt i offentlig høring fra den 8. september 2021 til den 27. oktober 2021 kl. 12.

Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til planforslaget skal senest den 27. oktober 2021 kl. 12 afgives på her på høringsportalen.

Yderligere oplysninger om planforslaget kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. 3637 7000.

Planen er ikke miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at forslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at forslaget ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Denne afgørelse har været i offentlig høring hos Koppedal Museum og i Rødovre Kommunes forvaltninger, som eneste berørte myndigheder.

Klagevejledning

Inden fire uger fra denne fra denne bekendtgørelse kan der klages over afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering jf. Planlovens § 60, stk. 1. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der med hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller bevarelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen jævnfør Planlovens §§ 58 og 59.

Hvis du klager over afgørelsen om ikke a foretage en miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen senes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet i klageportalen. Du får besked om videresenelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er for uger fra afgørelsen r meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.

En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning skal være anlagt inden seks uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

 

 

 

 

 

 

 

Opret høringssvar