Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Kommuneplan 2022 - Sammen om et bæredygtigt Rødovre

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2022 - Sammen om et bæredygtigt Rødovre
Høringsperiode: 05.01.22 - 02.03.22
Sagsnummer 01.02.03-P15-1-20

Kommuneplanen er en digital kommuneplan.

Kommunalbestyrelsen har den 14. december 2021 vedtaget at sende Forslag til Kommuneplan 2022 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring i 8 uger.

Hent: Miljøscreening af planforslaget her

Hent: Miljøvurdering af planforslaget her

Forslag til Kommuneplan 2022

Kommuneplan 2022 "Sammen om et bæredygtigt Rødovre" er en fuld revision af Kommuneplan 2018.

Forslag til Kommuneplan 2022 tager udgangspunkt i Rødovrestrategi 2020 og har fokus på følgende emner:

• Tre byudviklingsområder: Bykernen, Rødovre Syd og Valhøj Erhvervskvarter,

• To fokusområder: De gennemskærende veje og Kolonihaverne, samt

• De bæredygtighedsindsatser, der vedrører fysisk planlægning

Rødovrestrategien har særligt fokus på bæredygtighed via de fem bæredygtighedsaspekter: Social, miljø, økonomi, kultur og demokrati. Disse er samlet i Rødovre Kommunes bæredygtighedsblomst og sammenholdt med 8 udvalgte verdensmål som tilsammen udgør Rødovre Kommunes vision for en bæredygtig udvikling.

Kommuneplanen bliver opdateret hvert fjerde år og har et perspektiv på 12 år.

Høringsperiode

Forslag til Kommuneplan 2022 er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 5. januar 2022 til og med den 2. marts 2022.

Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til planforslaget, skal du sende det til os senest den 2. marts 2022. Du indsender dit høringssvar nederst på denne side.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort.

Høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter høringsfristens udløb.

Offentliggørelsen af den endelige Kommuneplan 2022, vil blive annonceret på Rødovre Kommunes hjemmeside rk.dk, i Rødovre Lokal Nyt og plandata.dk.

Ønsker du yderligere oplysninger om forslaget er du velkommen til at kontakte Byplanafdelingen, Teknisk Forvaltning på tlf. 36 37 70 00.

Miljøvurdering af kommuneplanen

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Kommuneplan 2022 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at der, ved den byudvikling som forslaget giver mulighed for, kan være væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er derfor sideløbende med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget blevet udarbejdet en miljøvurdering, som er afgrænset til at omfatte følgende emner: "Ændring af rammer for bebyggelsers omfang", "Ændring af anvendelse", "Infrastrukturanlæg - metro og BRT", "De gennemskærende veje" og "Kulturarv" kan have en indvirkning på miljøet.

Screeningen og scopingen (afgrænsningen af miljøvurderingen) har været i høring hos Kroppedal Museum, HOFOR A/S og andre relevante myndigheder og interessenter i perioden fra den 25.06.2021- 02.08.2021. Bemærkningerne har givet anledning til enkelte præciseringer.

Retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen kan efter Planlovens § 12, stk. 2 og 3 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne.

Klagevejledning (vedr. miljøvurderingen)

Hvad kan du klage over?

Du kan klage til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Øvrige spørgsmål kan der ikke klages over til anden administrativ myndighed.

Hvem kan klage?

Du kan klage, hvis du er klageberettiget. Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at plangrundlaget er offentliggjort.

Vær opmærksom på, at du som klager selv er ansvarlig for, om klagen er korrekt indgivet, inden klagefristen udløber.

Sådan klager du

Du skal sende klagen via Planklagenævnets digitale klageportal.

Find Klageportalen på nævneneshus.dk

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Rødovre Kommune. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Klagegebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr:

- Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr.

- Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Domstolsprøvelse

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om klagereglerne i Planklagenævnets Vejledning på nævneneshus.dk.

Høringssvar