Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Tillæg 3 til Lokalplan 145, samt Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2022

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Tillæg 3 til Lokalplan 145 Karrébyen samt Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2022
Høringsperiode: 29.06.22 - 09.08.22
Sagsnummer 01.02.05-K04-1-22

Offentlig høring af Forslag til Tillæg 3 til Lokalplan 145 Karrébyen samt Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2022

Kommunalbestyrelsen har den 21.juni 2022 vedtaget at sende Forslag til Tillæg 3 til Lokalplan 145 Karrébyen og Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2022 i offentlig høring i seks uger.

Hent: Miljøscreening af planforslagene her

Forslag til Tillæg 3 til Lokalplan 145

Forslag til Tillæg 3 til Lokalplan 145 har til formål, at sikre mulighed for opførelse af vinderprojektet i arkitektkonkurrencen om den nye administrationsbygning til Rådhuset, samt at sikre den sammen-hængende byudvikling der er planlagt for i Lokalplan 145 Karrébyen.

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2022

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2022 har til formål at danne et nødvendigt kommuneplangrund-lag for den planlagte nye administrationsbygning til Rådhuset. Tillægget omfatter rammeområde 5F10 og 5F12 beliggende i Lokalområde 5 Rødovre Øst. Den er for første gang udgivet i digitalt format og kan tilgås via følgende link:

rk.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx;

Planerne er ikke miljøvurderede

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis planer må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at planforslagene ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at forslagene ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. 

I forbindelse med helhedsplanen for Bykernen, blev der udarbejdet en miljøvurdering, der også om-fatter nærværende område.

Denne afgørelse har været i offentlig høring hos Koppedal Museum, HOFOR og i Rødovre Kommunes forvaltninger, som eneste berørte myndigheder.

Screeningsresultatet kan ses på kommunens hjemmeside sammen med planforslaget under www.rk.dk 

Retsvirkninger

Indtil forslagene er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jf. Planlovens § 17. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.  

Klagevejledning

Hvad kan du klage over?

Du kan klage til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Øvrige spørgsmål kan der ikke klages over til anden administrativ myndighed.

Hvem kan klage?

Du kan klage, hvis du er klageberettiget. Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at plangrundlaget er offentliggjort.

Vær opmærksom på, at du som klager selv er ansvarlig for, om klagen er korrekt indgivet, inden klagefristen udløber.

Sådan klager du

Du skal sende klagen via Planklagenævnets digitale klageportal.

Find Klageportalen på nævneneshus.dk

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Rødovre Kommune. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Klagegebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr:

- Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr.

- Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Domstolsprøvelse

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

 

Hvis du vil vide mere

Læs mere om klagereglerne i Planklagenævnets Vejledning på nævneneshus.dk.

Høringssvar

Ingen høringssvar fundet.