Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høring:

Forslag til fællesregulativ for Harrestrup Å

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til fællesregulativ for Harrestrup Å
Høringsperiode: 01.07.22 - 16.09.22
Sagsnummer 04.01.11-P20-1-22

Kommunalbestyrelsen har den 21. juni 2022 vedtaget at sende Forslag til fællesregulativ for Harrestrup Å med tilhørende miljøvurdering samt væsentlighedsvurdering for Natura2000-området Kalveboderne i offentlig høring i 11 uger. 

Hent: Miljøvurdering af fællesregulativ for Harrestrup Å

Hent: Natura 2000 væsentlighedsvurdering for Harrestrup Å-systemet

Hent: Vandløbskort Øvre Harrestrup Å

Hent: Vandløbskort Kagså

Hent: Vandløbskort Nedre Harrestrup Å

Offentlig høring af Forslag til fællesregulativ for Harrestrup Å

De otte kommuner langs Harrestrup Å-systemet har i samarbejde udarbejdet forslag til Fællesregulativ for Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømose Å. Fællesregulativet vil samle og afløse syv ældre vandløbsregulativer. Der er desuden udarbejdet en miljørapport for fællesregulativet samt en væsentlighedsvurdering for Natura2000-området Kalveboderne. 

I aftalen om Harrestrup Å-samarbejdet, som blev indgået mellem kommunerne og forsyningerne i Harrestrup Å-oplandet i 2014, er det aftalt, at kommunerne skal udarbejde et fælles vandløbsregulativ (fællesregulativ) for de offentlige vandløb i Harrestrup Å-oplandet. Vandløbene er Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømose Å. Fællesregulativet skal sikre et mere ensartet administrationsgrundlag for vandløbene og for projekterne i Harrestrup Å-kapacitetsplanen.

Der er samtidigt i både Rødovre og øvrige kommuner et behov for at få opdateret regulativet i forhold til virkeligheden med hensyn til udvidede og indskrænkende broer og underføringer. De eksisterende byggelinjer er videreført, og der lægges med ændringerne ikke op til ændringer i forløbet gennem Rødovre, men der foretages nogle justeringer i forhold til oprensningskrav etc.

Et vandløbsregulativ er et retsgyldigt dokument - et lovpligtigt værktøj for vandløbsmyndighedens administration, der fungerer som kontrakt imellem kommunen som vandløbsmyndighed og bredejere om rettigheder og pligter ved vandløbene. Regulativet beskriver desuden vandløbets fysiske form med tilløb, dræn, bygværker, broer mv., samt fastlægger rammer for vandløbsvedligeholdelsen. Alle offentlige vandløb skal være omfattet af et vandløbsregulativ. Da fællesregulativet skal anvendes som administrationsgrundlag for vandløbsmyndigheden, er det af overvejende teknisk karakter, og kan derfor være vanskeligt at tilgå for lægmand.

Fællesregulativet vil erstatte de syv gældende vandløbsregulativer, der er fra 1996-2000. Med fællesregulativet vil vandløbenes skikkelse blive ændret fra geometrisk til teoretisk skikkelse, dvs. fra "kanal-form" til at tillade mere naturlig variation. Herved sikres vandløbenes vandføringsevne samtidig med, at der gives mere plads til naturlig vandløbsdynamik og dyre- og planteliv. Oprensningsbehov forventes deraf reduceret, mens behov for kontrol og dokumentation af vandføringsevne forøges. Fællesregulativet vil desuden ensarte rammerne for vedligeholdelsen, mens antallet af årlige grødeskæringer ikke ændres.

Miljøvurdering

Fællesregulativet er en plan, som efter miljøvurderingsloven skal miljøvurderes. Kommunerne har udarbejdet en miljøvurderingsrapport, som gennemgår fællesregulativets potentielle miljøpåvirkninger. Fællesregulativet vurderes samlet set ikke at have en negativ påvirkning på miljøet eller forringe vandområdernes tilstand eller mulighed for at opnå god økologisk tilstand. Reduceret oprensningsbehov vurderes at give en positiv påvirkning i forhold til vandkvalitet og forbedrede forhold for dyre- og planteliv.

Natura 2000, Væsentlighedsvurdering

Harrestrup Å munder ud i Kalveboderne ved København, der er et beskyttet Natura2000-område. Der er derfor udarbejdet en vurdering af fællesregulativets påvirkning af Natura2000-området. Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at vedtagelse af fællesregulativet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de habitater og arter, som Natura 2000-området er udpeget for. Det vurderes ligeledes, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arters yngle- og rasteområder samlet set kan opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.

Høringsperiode 

Forslag til fællesregulativ for Harrestrup Å med tilhørende miljøvurdering samt væsentlighedsvurdering for Natura2000-området Kalveboderne er i offentlig høring i perioden fra den 01. juli 2022 til og med den 16. sep. 2022.

Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til regulativet, skal du sende det til os senest den 16. sep. 2022. Du indsender dit høringssvar nederst på denne side. Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort. Høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter høringsfristens udløb.

Offentliggørelsen af det endelige fællesregulativ, vil blive annonceret på Rødovre Kommunes hjemmeside rk.dk 

Ønsker du yderligere oplysninger om forslaget, er du velkommen til at kontakte Park- og Naturafdelingen, Teknisk Forvaltning på mail cn21934@rk.dk 

Miljøvurdering af fællesregulativet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en  miljøvurdering, hvis Forslag til fællesregulativet må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende afgrænsning vurderet, at vandløbsregulativets kan have væsentlig (positiv) indvirkning på miljøet. 

Der er derfor sideløbende med udarbejdelsen af fællesregulativet blevet udarbejdet en miljøvurdering, som er afgrænset til at omfatte generelle som: Befolkningen og menneskers sundhed, Fauna, Flora og den biologiske mangfoldighed, Jordbund og jordarealer, Vand, og Kumulative effekter.  

Afgrænsningsnotatet (afgrænsningen af miljøvurderingen) har været i høring hos berørte myndigheder i perioden fra den 15.11.2021- 29.11.2021. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer.

Retsvirkninger

Rødovre Kommune er forpligtet til at virke for de ting, der står i fællesregulativet, og planen har mest direkte retsvirkninger over for borgere eller virksomheder der ligger op til Harrestrup Å og Kagsåen.

Klagevejledning (vedr. miljøvurderingen samt væsentlighedsvurderingen)

Hvad kan du klage over?

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over retlige spørgsmål. Øvrige spørgsmål kan der ikke klages over til anden administrativ myndighed.

Hvem kan klage?

Du kan klage, hvis du er klageberettiget. Klageberettigede er: ejere af ejendomme der påvirkes af planen, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø samt landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berør sådanne interesser.

Klagefrist

Klagefristen udløber 11 uger efter, at plangrundlaget er offentliggjort. Vær opmærksom på, at du som klager selv er ansvarlig for, om klagen er korrekt indgivet, inden klagefristen udløber.

Sådan klager du

Du skal sende klagen via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale klageportal.

Find Klageportalen på nævneneshus.dk

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Rødovre Kommune. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagegebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr:

- Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr.

- Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Domstolsprøvelse

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til vandløbsloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om klagereglerne i Miljø- og Fødevareklagenævnets Vejledning på nævneneshus.dk.

Opret høringssvar

Høringssvar

Ingen høringssvar fundet.