Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høring:

Projekter ved Kagsmosen og Kagsåen

Officielt navn: Offentlig høring af udkast til VVM-tilladelse og miljøkonsekvensrapport for projekter i Kagsmosen og Kagsåen
Høringsperiode: 10.10.22 - 05.12.22
Sagsnummer 06.02.00-K08-1-22

Kommunalbestyrelsen har den 28. september 2022 vedtaget at sende miljøkonsekvensrapport samt udkast til VVM-tilladelse for projekter i Kagsmosen og Kagsåen i offentlig høring i otte uger.

Skybrudssikring i Kagsmosen og den nedre del af Kagsåen

Københavns Kommune, Herlev Kommune, Gladsaxe Kommune og Rødovre Kommune samt HOFOR og Novafos har den 3. november 2021 ansøgt om etablering og drift af projekterne i Kagsmosen og Kagsåen.

Projektet, som består af delprojekterne Kagsmosen Skybrudsprojekt, Hverdagsregnsprojektet og Nedre Kagså projektet, er af en sådan karakter, at det kræver, at miljøpåvirkninger belyses i en miljøkonsekvensrapport (VVM) før etablering og drift. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherres rådgiver og undersøger projektets påvirkning på miljøet i anlægs- og driftsfasen for en række miljøparametre bl.a. natur, overfladevand, trafik og rekreative interesser.

Høringsperiode 

Miljøkonsekvensrapport samt VVM-myndighedens udkast til VVM-tilladelse er i offentlig høring i otte uger. Hvis du ønsker at komme med høringssvar, skal du sende det til os senest den 5. december 2022.

Du indsender dit høringssvar nederst på denne side. Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort. Høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter høringsfristens udløb.

Har du spørgsmål til miljøkonsekvensrapporten og forslaget til VVM-tilladelsen, eller ønsker du at få udleveret Appendix A-F til miljøkonsekvensrapporten, er du velkommen til at kontakte Miljø og Affald, Teknisk Forvaltning på 36 37 70 00.

Informationsmøde

Bygherre afholder informationsmøde for offentligheden om projektet og miljøkonsekvensrapporten d. 26. oktober kl. 19-20. Mødet afholdes online.

På informationsmødet præsenteres projektet og miljøkonsekvensrapportens vurderinger. Efter mødet kan bemærkninger afgives her på siden.

For at deltage i det online informationsmøde skal du på dagen bruge følgende link: https://teams.microsoft.com/  

Opret høringssvar

Høringssvar

Ingen høringssvar fundet.