Afsluttede høringer

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Lokalplan 132

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 132 Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3
Høringsperiode: 16.08.18 - 11.10.18
Sagsnummer 01.02.05.k04-1-18

Kommunalbestyrelsen har den 26. juni 2018 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 132 Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3 i offentlig høring i otte uger.

Se Forslag til Lokalplan 132 her

Se Miljøscreening /-scoping af planforslaget her

Se Miljøvurdering af planforslaget her

 

Forslaget kan desuden hentes i Borgerservice på Rådhuset, Rødovre Parkvej 150 og i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77 samt på bibliotekerne.

Gruppe C har ved den politiske behandling afgivet mindretalsudtalelse.

 

Forslag til Lokalplan 132

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etableringen af en station med tilhørende stationsforplads i forbindelse med den kommende letbane.

Derudover skal lokalplanen muliggøre, at der kan etableres boliger og større erhvervsenheder som f.eks. kontorbyggeri og/eller lagerhotel. I den forbindelse fastlægges bl.a. bestemmelser, som sikrer, at ny bebyggelse udformes i en størrelse og med en kvalitet i arkitektur og materialer, der tager hensyn til det omkringliggende villaområde og stationsforpladsen. Der fastsættes ligeledes bestemmelser, der sikrer, at til- og frakørsel kan foregå trafiksikkert.

 

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 132 er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 16. august 2018 til den 11. oktober 2018.

Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til planforslaget skal senest den 11. oktober 2018 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal.

Yderligere oplysninger om forslaget kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf.
36377000.

 

Planen er miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. For at vurdere om en plan skal miljøvurderes foretages en screening af planen. Da planforslaget er omfattet af bilag 2 pkt. 10 b: planer der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter herunder butikscentre og parkeringspladser, skal planforslaget miljøvurderes. Der er foretaget en screening/scoping af planforslagene, og det er vurderet, at planforslagene kan have en indvirkning på miljøet på følgende parametre; trafik og trafikstøj.

 

Mindretalsudtalelse

Gruppe C foreslår minimum 45 P-pladser i delområde 1, samt 2 P-pladser pr. bolig i delområde 2.
Forslaget blev sat til afstemning på Kommunalbestyrelsens møde. Forslaget faldt med 14 stemmer imod (A, F, O, V, Ø) og 3 for (C).


Retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i Planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

 

Klagevejledning

Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Rødovre Kommune, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes via Klageportalen til Rødovre Kommune.

På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. i gebyr for at klage. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fri for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rødovre Kommune rk@remove-this.rk.dk eller til Rødovre Kommune, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre. Rødovre Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Klagefristen er fire uger fra annoncering på kommunens hjemmeside om vedtagelsen af at sende planforslaget i offentlig høring.

Når kommunen har modtaget klagen via Klageportalen, videresender kommunen som udgangspunkt senest tre uger senere klagen til Planklagenævnet med en udtalelse. Du og eventuelt øvrige involverede får meddelelse om evt. bemærkninger og en frist på tre uger til at fremsætte bemærkninger til kommunens udtalelse. Disse eventuelle bemærkninger skal sendes til Plan¬klagenævnet via Klageportalen.

Indgives flere klager over samme afgørelse, opkræves der et gebyr for hver selvstændig klageskrivelse. Hvis flere klagebe¬rettigede indgiver en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis blot en af klagerne er en virksomhed eller en organisation er gebyret 1.800 kr.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK