Afsluttede høringer

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Lokalplan 135

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 135 Dagligvarebutik ved Islevbrovej/Viemosevej
Høringsperiode: 11.10.18 - 06.12.18
Sagsnummer 01.00.05-P15-1-18

Kommunalbestyrelsen har den 25. september 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 135 til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Se Miljøscreening af planforslaget her

Forslaget kan desuden hentes i Borgerservice på Rådhuset, Rødovre Parkvej 150 og i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77 samt bibliotekerne.

Forslag til Lokalplan 135

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etableringen af en ny dagligvarebutik på hjørnet af Islevbrovej og Viemosevej ved Islev Torv.

Planforslaget er i overensstemmelse med intentionerne i Kommuneplan 2018 og Islev Helhedsplan, som vil styrke Islev bymidte med centerfunktioner, der kan skabe et mere synligt byliv ved Islev Torv og langs Islevbrovej.

Den nye bygning vil markere hjørnet, styrke forbindelsen til Islev Torv og skabe en port for en bymæssig ankomst til Islevs bydelscenter, som strækker sig langs Islevbrovej.
Derudover skal lokalplanen sikre at bygning og omgivelser etableres med et åbent og grønt udtryk.
Bygningen skal fremstå i et lyst og nordisk udtryk samt med store vinduespartier, der vil synliggøre livet i og uden for butikken. Den sydlige facade langs Islevbrovej vil delvist fremstå med beplantning i espalier, som sammen med forarealets beplantning, belægning og belysning skal tilpasses de eksisterende forhold langs ID-linjen, som er et vigtigt byplanmæssigt træk i Helhedsplanen for udviklingen i Islev. Se illustrationsskitser nederst på siden.

Høringsperioden

Forlag til Lokalplan 135 er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 11. oktober 2018 til den 6. decem-ber 2018.

Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til planforslaget skal senest den 6. december 2018 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal.

Yderligere oplysninger om forslaget kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. 36377000.

Planen er ikke miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Lokalplan 135 må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Det er ved indledende screening vurderet, at planen ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, idet der i planforslaget er sikret støjreducerende foranstaltning i østlige naboskel, som vil mindske støjgener i forbindelse med vareindlevering og affaldsafhentning.

Retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i Planloven ikke bygges på de omfattende ejendomme elle i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en forgribelse af planens indhold. De mid-lertidige retsvirkninger gælder indtil den endelige lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes via Klageportalen til Rødovre Kommune. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

Når man klager skal der betales et klagegebyr. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. i gebyr for at klage. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fri for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sendes Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du og eventuelt øvrige involverede får besked om videresendelsen.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er en afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-sten dog altid fra bekendtgørelsen. For lokalplaner sker bekendtgørelsen med annoncering på kommunens hjemmeside om vedtagelsen af at sende planforslaget i offentlig høring

Indgives flere klager over samme afgørelse, opkræves der et gebyr for hver selvstændig klageskrivelse. Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis blot en af klagerne er en virksomhed eller en organisation er gebyret 1.800 kr.

 

illustration

Illustrationsskitse fra lokalplanforslaget - Butikken set fra hjørnet af Islev Torv

Facadeopstalter fra lokalplanforslaget - Øverst: Facade mod Viemosevej. Nederst: Facade mod Islevbrovej 

Høringssvar

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK