Afsluttede høringer

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018

Officielt navn: Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 Ved Sportspladsen 14
Høringsperiode: 08.11.18 - 06.12.18
Sagsnummer 01.02.15-K04-2-18

Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2018 vedtaget at sende Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 i offentlig høring i 4 uger.

Hent: Miljøscreening af planforslaget her.

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 Ved Sportspladsen 14

Kommuneplantillægget har til formål at danne et nyt plangrundlag for ejendommen Ved Sportspladsen 14, således at den eksisterende erhvervsbygning kan ombygges indvendig og anvendes til klubhus / foreningshus for lokale foreninger, organisationer og lignende grupper, som kan afholde aktiviteter, administration, sociale arrangementer og diverse møder.

Kommuneplantillægget ændrer rammeområdeafgrænsningen for Rammeområde 1B11 Ved Sportspladsen og Rammeområde 1D01 Islevbrovej – Islev Skole.
Ejendommen Ved Sportspladsen 14 / matr. nr. 6s Islev By, Islev overføres fra Rammeområde 1B11, som er udlagt til boligområde for tæt-lav bebyggelse til Rammeområde 1D01, som er udlagt til offentligt område for undervisning, idrætsanlæg, institutioner m.m.
I forbindelse med tillægget udvides anvendelsen til også at omfatte ”fritidsformål” og der fastlægges parkeringsnorm for ejendommen: For biler 1 p-plads pr. 50 m² klubhus / foreningshus og for cykler 2 pladser pr. 50 m² klubhus / foreningshus. Se foto af ejendommen nederst på siden.

Den ændrede anvendelse vurderes ikke at være omfattet af Planlovens § 13, stk. 2 og der skal derfor ikke udarbejdes en ny lokalplan.

Høringsperiode

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. november 2018 til den 6. december 2018.

 

Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til planforslaget skal senest den 6. december 2018 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal.

 

Yderligere oplysninger om forslaget kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. nr. 3637 7000.

Planen er ikke miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet.
Det er ved den indledende screening vurderet, at planen ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, idet der muliggøres en mindre ændring af eksisterende forhold. Den nye anvendelse til klub- / foreningshus, vil ikke generere væsentligt mere trafik til området, da en del af brugerne allerede har en tilknytning til området og idrætsanlægget.

Retsvirkninger

Kommuneplanen er udarbejdet efter Planloven og kan kun ændres med et kommuneplantillæg. Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg, skal det offentliggøres i mindst 4 uger. Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen, i hvilket omfang man vil imødekomme evt. indsigelser og ændringsforslag, og tillægget kan vedtages endeligt med eller uden ændringer.

Så længe kommuneplantillægget ligger som forslag, har det ingen direkte retsvirkning.
Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget tillægget endeligt og bekendtgjort det offentligt, er det en del af kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen har således i henhold til § 12 i Planloven mulighed for at håndhæve kommuneplanrammerne konkret.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Planklagenævnet.

 

Du klager via Klagepartalen, som du finder på www.borger.dk og www.vrik.dk. Klagen sendes via Klageportalen til Rødovre Kommune. På nævnenes Hus´ hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

 

Nå man klager skal der betales et klagegebyr. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. i gebyr for at klage. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fri for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du og eventuelt øvrige involverede får besked om videresendelsen.

 

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlæg-ning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

 

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er en afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. For kommuneplantillæg sker bekendtgørelsen med annoncering på kommunens hjemmeside om vedtagelsen af at sende planforslaget i offentlig høring.

 

Indgives flere klager over samme afgørelse, opkræves der et gebyr for hver selvstændig klageskrivelse. Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis blot en af klagerne er en virksomhed eller en organisation er gebyret 1.800 kr.

 

Foto af ejendommen Ved Sportspladsen 14

Høringssvar

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK