Afsluttede høringer

Hvis du vil vide mere

Planerne udarbejdes i overensstemmelse med Planloven. Du kan læse planloven på www.retsinfo.dk. For yderligere information om det danske plansystem for fysisk planlægning kan du med fordel se på borger.dk eller Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Statslige planer

Alle planer udarbejdes endvidere i henhold til statslige og regionale planer som for eksempel Fingerplanen 2013, som omhandler Landsplandirektivet om hovedstadsområdets planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg med mere. Fingerplanen udstikker retningslinjerne for placering af arealer til byformål og for anvendelsen af arealer i det åbne land.

Høringssvar fra Preben Thorvig

Forslag til Lokalplan 132

Sagsnummer: 01.02.05.k04-1-18 SvarID: 77
Indsendt af Preben Thorvig
Dato 03.09.18
Rødovre Kommune Byplanafdelingen
Täbyvej 77
2610 Rødovre

Vedr. Lokalplan 132, Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3.

På vegne en kreds af beboere i parcelhus-kvarteret Ejbyholm/Ydergrænsen i Glostrup Kommune tillader vi os herved at komme med bemærkninger til ovennævnte lokalplan:

Generelt:
I betragtning af at Letbanestation ”Rødovre Nord” også skal trafikbetjene borgere og virksomheder i et stort område udenfor Rødovre Kommune virker det som om, at ovennævnte plan alene er en ”Rødovreplan” uden kommunikation med nabokommunerne.
Vi vil nedenfor komme med eksempler herpå:
I beskrivelse af nærliggende områder (Side 10) nævner man for så vidt angår området syd for Slotsherrensvej ”en række matrikler, der er udlagt til erhverv, og syd for dem ligger Rødovre Boligselskabs afdeling på Krogsbækvej samt Rødovre Kommunes store erhvervsområde Islevdal Erhvervskvarter.”
Man udelader at nævne vort parcelhuskvarter bestående af 60 parceller med beboelse og 2 haveforeninger ”Islevdal” og ”Ejbyholm” med ca. 60 haveparceller med fritidshus, hvoraf mange benyttes helårs.
Man udelader endvidere at nævne det store rekreative område ”Ejby Mose” vest for Nordre Ringvej.

Trafikale forhold:
Lokalplanen udgør et delområde i et trafikknudepunkt, hvor ”Nordre Ringvej” krydses af ”Slotsherrensvej”/”Ballerup Boulevard”.
De to hovedfærdselsårer er i dag forbundet med hinanden med ramper i et kløverblad:
- Nordøstlige rampe – trafik fra øst mod nord – adgang til lokalplanområdet
- Nordvestlige rampe – trafik fra nord mod vest
- Sydvestlige rampe – trafik fra vest mod syd – adgangsvej til Vestforbrænding
- Sydøstlige rampe – trafik fra syd mod øst – adgangsvej til Ydergrænsen/Ejbyholm

Vi savner redegørelse for, hvorledes etablering af Letbanen påvirker trafik-situationen og støjudbredelsen i området. En sådan redegørelse bør indgå i lokalplanens baggrundsmateriale.

Følgende kan konstateres:
1. Nordvestlige rampe lukkes i forbindelse med etablering af Administrations- og vedligeholdelsescenter for letbanen.
Trafikken fra nord mod vest skal ledes via
a. Nordøstlige rampe til Slotsherrensvej /Ballerup Boulevard eller
b. ad Sydvestlige rampe til Slotsherrensvej/Ballerup Boulevard

Løsning a giver støjgener for villakvarteret øst for rampen
Løsning b giver gener for trafik til og fra Vestforbrænding

2. Sydøstlige rampe lukkes ved Nordre Ringvej.
Trafikken fra syd mod øst skal ledes via Nordøstlige rampe til Slotsherrensvej/Ballerup Boulevard. Trafikken fra Ydergrænsen/Ejbyholm skal ledes via nyt lysreguleret kryds på Slotsherrensvej mod vest, nord og øst. Mod syd skal trafikken ledes til nyt lysreguleret kryds ved Ejby Mosevej.

Samme gener som nævnt ovenfor for løsning a og b.

I forbindelse med lukning af ramper ændres tilkørslen med renovationsvogne til Vestforbrænding også. Der er her tale om tung og ofte ildelugtende og støjende trafik ofte tidligt om morgenen.

3. Stoppested for bus 300S ved Slotsherrensvej vil sandsynligvis blive nedlagt.
Stoppestedet er nærmeste stoppested i den kollektive trafik for beboere på Ydergrænsen/Ejbyholm.
Stoppestedet anvendes som af- og påstigning for flere tusinde besøgende skolebørn til Vestforbrænding. De har her adgang ad lysreguleret passage af Nordre Ringvej og uden konflikt med tilkørende lastbiler til Vestforbrænding.
Hvorledes har man tænkt at løse disse udfordringer? Især når der skal tages hensyn til handicappede, barnevogne og skolebørns passage af Nordre Ringvej. En sammenblanding af skolebørn og trafik til Vestforbrænding på den sydvestlige rampe er også uheldig.
Ligesom en forbindelse via trappe til Slotsherrensvej ikke er hensigtsmæssig for handicappede med kørestol eller rollator, samt barnevogne.

4. Øvrige eksisterende og planlagte stisystemer for gående og cyklende.
Cykel og gangsystem langs Harrestrup Å: Hvorledes forbindes dette system med Stationsforpladsen?
Planlagt sti fra Islevdal Industrikvarter langs kommunegrænsen til Glostrup med udmunding i den sydøstlige rampe:
Hvorledes forbindes dette system med Stationsforpladsen?
Fortov og cykelsti i østsiden af Nordre Ringvej: Hvorledes forbindes dette system med Stationsforpladsen?
Supercykelsti: En sammenblanding af supercyklister og gående passagerer m.v. på stationsforpladsen synes uheldig.
ID-stiens indpasning i stationsforpladsen: Især passage af nordøstlige rampe, der vil blive stærkt trafikeret bør revurderes.

Parkering:
Det i lokalplanen stipulerede antal P-pladser synes underestimeret, når der tages hensyn til det opland, der skal betjenes.
Vi finder det af mindretalsgruppen i Rødovre Kommunalbestyrelse foreslåede antal P-pladser for mere realistisk.
For få P-pladser ved Stationen vil sætte de omkringliggende villaveje under stærkt pres.
Der bør etableres parkering/standsning forbudt på nordøstlige rampe, da rampen også fungerer som adgangsvej for udrykningskøretøjer fra Islev mod Herlev Hospital.

Vi håber, at vore synspunkter må finde grobund i den videre planlægning af området.
For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at dette høringssvar tillige er tilsendt Glostrup Kommune til orientering.
Glostrup, den 3. september 2018
Med venlig hilsen på parcelhusejernes vegne:
Torben Martinsen Karin Ingtrup
Ejbyholm 20 Ydergrænsen 24

Preben Thorvig
Ydergrænsen 16

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK