Afsluttede høringer

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014
Høringsperiode: 30.06.17 - 13.09.17
Sagsnummer 01.02.15-K04-4-17

Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 142 og Tillæg 11 til Kommuneplan 2014. Planforslagene fremlægges til offentlig høring i 10 uger.

Hent: Forslag til lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter her
Hent: Miljøscreening af planforslagene her

Forslag til Lokalplan 142 – Islevdal Erhvervskvarter

Forslag til Lokalplan 142 giver mulighed for en fremtidig udvikling af Islevdal Erhvervskvarter, som tager udgangspunkt i områdets at stationsnære placering i forhold til den kommende letbanestation ved Slotsherrensvej i Ring 3. Det betyder, at der i den nordlige og midterste del af området bliver mulighed for nye anvendelser som kontor- og serviceerhverv samt beskæftigelsesintensive produktionserhverv. Den sydlige del af erhvervskvarteret er hovedsageligt udlagt til detailhandel for virksomheder med pladskrævende varer samt virksomheder der i større omfang benytter sig af tunge køretøjer. Formålet er desuden at området udvikles så det får et visuelt løft.

Erhvervskvarteret er opdelt i tre overordnede områder i forhold til den kommende letbanestation. Den nordligste del (stationsnært kerneområde), den midterste del (stationsnært område) og den sydligste og østligste del (ikke stationsnært, men i umiddelbar nærhed til motorvejsnettet). Tætheden i området ligger med en bebyggelsesprocent på mellem 60 og 120 og højder på mellem 2 etager (8,5 m) – 5 etager (18 m). Der lægges op til en høj tæthed i den nordligste del af lokalplanområdet tættest på letbanestationen (stationsnært kerneområde) og lidt mindre tæt i den midterste del (stationært område). I den yderste østlige del og den sydlige del af lokalplanområdet i områderne tættest på motorvejsnettet, er tætheden lavest.  Området er underopdelt i 6 delområder hvor tilladte anvendelser, tætheder og højder er præciseret.

En inddeling af erhvervskvarteret i miljøzoner er indført i henhold til Miljøministeriets ”Håndbog om Miljø og Planlægning”, af hensyn til forureningsfølsom anvendelse som boliger, kolonihaver og kontorer. Dertil er der ud-lagt en 50 m bred afstandszone fra bolig- og kolonihaveskel ind mod erhvervsområdet. Afstandszonen skal sikre at bygningshøjden inden for denne zone begrænses til maks. 8,5 m, og at der her kun tillades virksomheder inden for miljøklasse 1-2.

Formålet er endvidere, at lokalplanen skal sikre, at erhvervskvarteret udvikles, så det får et visuelt løft samt bedre forbindelser til og fra området for gående og cyklende. Der er derfor lagt mulighed ind i lokalplanen for etablering af to nye stiforbindelser. En i forlængelse af Ourestien, som løber på vestsiden i Glostrup Kommune men stopper ca. ud for Hadsundvej. En fortsættelse af stien vil give direkte stiforbindelse til Slotherrens vej og den ny letbanestation. Desuden gives der mulighed for en stiforbindelse på tværs af området mellem Bjerringbrovej og Ourestien, som løber langs med Hvissingegrøften.

Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014

I forbindelse med udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter er det nødvendigt at skabe et nyt kommuneplangrundlag, for at området kan udvikles i overensstemmelse med intentionerne i Fingerplan 2013, i forhold til områdets nære beliggenhed til en ny letbanestation.

Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 indeholder to mindre justeringer for Rammeområde IE04. Desuden tilpasses anvendelserne og parkeringsnormer i rammebestemmelserne, så de er i tråd med visionerne for området.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter og Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 med tilhørende miljøscreening er lagt frem i offentlig høring i 10 uger i perioden fra den 5. juli 2017 til og med den 13. september 2017.

Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til planforslagene skal senest den 13. september 2017 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal.

Yderligere oplysninger om forslaget kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. 36377000.

Planerne skal ikke miljøvurderes

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 og/eller Forslag til Lokalplan 142 må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er ved den indledende miljøscreening vurderet, at de ændringer, som planforslagene (Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 og Lokalplan 142) giver mulighed for, ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Denne afgørelse er sendt i høring hos HOFOR A/S, Kroppedal Muesum, Glostrup Kommune og Rødovre Kommunes forvaltninger, som er de eneste berørte myndigheder.

Retsvirkninger

Når et planforslag er offentliggjort, må der i henhold til Planlovens § 17 ikke bygges på de omfattende ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en forgribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endelige lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klagevejledning

Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Inden fire uger fra denne bekendtgørelse kan der klages over afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering jf. Planlovens § 60 stk.1. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller bevarelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jævnfør Planlovens §§ 58 og 59.

Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Rødovre Kommune, kan du klage til Miljø- og Fødevare-klagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk Klagen sendes via Klageportalen til Rødovre Kommune.

På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk er en vejledning til, hvordan man klager. Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.
Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fri for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rødovre Kommune rk@remove-this.rk.dk eller til Rødovre Kommune, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre. Rødovre Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Høringssvar

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK