Afsluttede høringer

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Lokalplan 145

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 145 - Karrébyen
Høringsperiode: 07.02.19 - 08.04.19
Sagsnummer 01.00.05-P16-2-18

Kommunalbestyrelsen har den 29. januar 2019 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 145 Karrébyen i offentlig høring i otte uger.

Se Del 1: Forslag til Lokalplan 145 her

Se Del 2: Designmanual for Hovedstrøget i Karrébyen her

Se Miljøscreening af planforslaget her

Forslaget kan desuden hentes i Borgerservice på Rådhuset, Rødovre Parkvej 150 og i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77 samt på bibliotekerne.  

Forslag til Lokalplan 145

Forslag til Lokalplan 145 har til formål at give mulighed for at omdanne lokalplanområdet til en til en blandet bydel med boliger og erhverv. Der kan desuden etableres offentlige funktioner såsom funktioner i tilknytning til det eksisterende rådhus, borgerservice, jobcenter og lign. tættest på det eksisterende rådhusområde. Lokalplanen skal samtidig give mulighed for, at der kan etableres et nyt Hovedstrøg for bløde trafikanter igennem bydelen. Hovedstrøget skal etableres som stræder og pladser med forskellige oplevelser og muligheder for leg og ophold. Langs Hovedstrøget gives der bl.a. mulighed for at etablere caféer, restauranter, serviceerhverv. 

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 145 er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 7. februar 2019 til og med den 8. april 2019.

Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til planforslaget skal senest den 8. april 2019 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal, der findes på Rødovre Kommunes hjemmeside på www.rk.dk/politik.

Yderligere oplysninger om forslaget kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. 36377000. 

Planen er ikke miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Lokalplan 145 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at forslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at forslaget ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. I forbindelse med helhedsplanen for Bykernen blev der udarbejdet en miljøvurdering, der også omfatter nærværende område.

Denne afgørelse har været i offentlig høring hos Kroppedal Museum og i Rødovre Kommunes forvaltninger, som eneste berørte myndigheder.

Screeningsresultatet kan ses på kommunens hjemmeside sammen med planforslaget under www.rk.dk.  

Retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i Planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. 

Klagevejledning

Inden fire uger fra denne bekendtgørelse kan der klages over afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering jf. Planlovens § 60 stk.1. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller bevarelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jævnfør Planlovens §§ 58 og 59.

Hvis du vil klage over afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.

En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 

Visualisering af Byhaven - en forårsdag.

Visualisering af Byhaven – en vinterdag. 

Visualisering af Pladsen til aktivitet.   

Visualisering af Byhaven og Hovedstrøget set fra pejlemærket.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK