Afsluttede høringer

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Lokalplan 149

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej
Høringsperiode: 11.07.19 - 12.09.19
Sagsnummer 01.02.00-K04-4-19

Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2019 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 149 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 i offentlig høring i ni uger.

Hent: Miljøscreening af planforslagene her.

Forslag til Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej 

Forslag til Lokalplan 149 har til formål at skabe lokalplangrundlag for udvidelse af daginstitutionen Skibet-styrbord med tilhørende lege- og opholdsarealer. Derudover er formålet at fastholde områdets grønne karakter.

 

I forbindelse med udvidelsesprojektet inddrages Vårfluevej 13 og Vårfluevej 15A, hvorpå der er et klubhus for Gymnastik- og idrætsforeningen Orient på ca. 200 m2 som nedrives.


Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 Vårfluevej syd


Planen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, derfor er der sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet et kommuneplantillæg som danner plangrundlag for at bygge i maks. 2 etager. Maks. bygningshøjde 8,5 og maks. bebyggelsesprocent 30 er uændret.
 
Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej og Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 Vårfluevej syd er fremlagt i offentlig høring i ni uger i perioden fra den 11. juli 2019 til den 12. september 2019.

 

Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til planforslagene skal senest den 12. september 2019 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal.

 

Yderligere oplysninger om forslaget kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf.
36377000.

 

Planerne skal ikke miljøvurderes


I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis planforslagene må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at de ændringer, som planforslagene giver mulighed for, ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, idet der i lokalplanforslaget er sikret støjreducerende foranstaltning i østlige naboskel, som vil mindske støjgener fra daginstitutionen til nabo og fra Motorring 3 til daginstitutionen.

I forbindelse med udvidelsen skal der foretages omlægning af vejprofilet på Vårfluevej, for afvikling af trafikken i spidsbelastninger, hvor mange forældre skal aflevere og hente børn indenfor et kort tidsrum.

Afgrænsningen af miljøvurderingen har været fremsendt i stjernehøring hos Kroppedal Museum, HOFOR A/S og Rødovre Kommunes forvaltninger, som er de eneste berørte myndigheder.

 

Retsvirkninger

 

Indtil forslagene er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jf. Plan-lovens § 17. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

 

Klagevejledning

 

Inden fire uger fra denne bekendtgørelse kan der klages over afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering jf. Planlovens § 60 stk.1. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller bevarelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jævnfør Planlovens §§ 58 og 59.

 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk og www.virk.dk
Du logger på med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

 

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sendes Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

 

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.
 
En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

 

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

 

 

 

 

Skitse af daginstitutionen set fra Vårfluevej - udvidelsen ses i forgrunden.

 

Skitse af daginstitutionen set fra lege- og opholdsarealet - udvidelsen ses i forgrunden.

Høringssvar

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK