Afsluttede høringer

Hvis du vil vide mere

Planerne udarbejdes i overensstemmelse med Planloven. Du kan læse planloven på www.retsinfo.dk. For yderligere information om det danske plansystem for fysisk planlægning kan du med fordel se på borger.dk eller Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Statslige planer

Alle planer udarbejdes endvidere i henhold til statslige og regionale planer som for eksempel Fingerplanen 2013, som omhandler Landsplandirektivet om hovedstadsområdets planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg med mere. Fingerplanen udstikker retningslinjerne for placering af arealer til byformål og for anvendelsen af arealer i det åbne land.

Høringssvar fra Sara Sonne

Forslag til Lokalplan 135

Sagsnummer: 01.00.05-P15-1-18 SvarID: 88
Indsendt af Sara Sonne
Dato 04.12.18
Kære RK.

Først og fremmest tak for alle de midler der allerede går til forbedring af bylivet i Islev-området! :-)

I lokalplanforslaget er der lagt vægt på stationsnærhed og bæredygtighed. Jeg har derfor et par kommentarer i forhold til parkering og trafikafviklingen:

1. Parkering
Der benyttes en parkeringsnorm på 1,0 plads pr. 50 m2 bruttoetageareal, hvilket er relativt højt. Det medfører et krav til minimum 24 parkeringspladser, men der er optegnet 37 pladser på situationsplanen? Kommunen bør overveje at opstille en maksimumnorm for parkering for at reducere antallet af parkeringspladser, og derigennem støtte op om deres egen vision for begrænsning af personbiltrafikken . Alternativt kan bygherre jo etablere lige så mange parkeringspladser han har lyst til. Der er i forvejen meget parkering i området med lav belægning.. Nu hvor Dagli´brugsen lukker må der kunne foretages en form for dobbeltudnyttelse af de eksisterende pladser, så vi kan friholde areal til ophold og forgrønnelse.

2. Cykelsti
Jf. punkt 5.1.2 nævnes en cykelsti langs Viemosevej. Det findes ikke i dag?

3.Jf. Miljøscreeningen, skema 2 om trafik står der under Trafikbelastning: "Det vurderes ikke, at den nye bebyggelse vil øge trafikmængden ". I punktet trafikstøj står der "Den nye del af centerområdet med ny dagligvarebutik forventes at generere mere personbiltrafik, som har ærinde inde i selve lokalplanområdet". I bør præcisere hvorvidt I mener der kommer mere personbiltrafik eller ej. Hvis I mener der kommer mere personbiltrafik kunne det være fordelagtigt at undersøge hvor stor denne stigning er.

Relaterede høringssvar

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK