Ældre- og Værdighedspolitik

Rødovre Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik er for kommunens borgere over 65 år. Det er en mangfoldig gruppe, der lever forskellige liv og har forskellige ønsker, værdier og behov.

Ældre- og Værdighedspolitik

Fold alle ud

Forord

Ambitionerne er høje i Rødovre. Vi vil have en ældrepleje, som er blandt de bedste i landet. Derfor prioriterer vi udviklingen af ældreområdet, så de ældre der gennem et langt liv har bidraget til fællesskabet, også mærker fællesskabets styrke, når de får brug for det.

De ældres ønsker, muligheder og behov forandrer sig over tid. Derfor må vi ikke gå i stå, men fortsat udvikle og tilpasse de politiske sigtelinjer, vi stiller op for udviklingen af ældreområdet. Og tiden er nu inde til, at vi fornyer vores ældrepolitik.

Samtidig skal vi arbejde videre ad de spor, som de tidligere ældrepolitikker har udstukket, for vores grundlag og udgangspunkt er rigtig godt. Vi er gode til at tage hånd om hinanden i Rødovre, og især til at tage hånd om de svageste grupper. Selvom man bliver ældre, har man stadig ret til god livskvalitet. Derfor har vi fokus på at skabe det gode ældreliv for den enkelte borger med udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for den enkelte.

Vi ved, at mange mennesker i dag rammes af og lever med demens. Det er vigtigt, at denne gruppe får målrettet og kvalificeret hjælp, og vi har derfor også en særlig handleplan for demens. 

Kvaliteten i det vi gør kommer helt konkret til udtryk i det enkelte møde mellem borgeren og kommunens personale. Derfor er medarbejdernes tilgang og kompetencer helt afgørende for at indfri målene i denne politik. Derudover inddrager vi velfærdsteknologiske løsninger, hvor det bidrager til et bedre ældreliv, og vi benytter altid teknologien som et supplement til den nødvendige menneskelige hjælp og støtte.

Værdighed har altid været en bærende værdi i Rødovres ældrepleje. Fra Folketingets side har der de seneste år været skærpet fokus på værdighed, blandt andet gennem de puljemidler, der udmøntes til kommunerne. I Rødovre er vi optaget af at skabe kvalitet og sammenhæng, og vores politik på området er derfor samlet i denne ene politik.

Politikken er blevet til gennem interviews med ældre borgere, et stort borgermøde og i samarbejde med Seniorrådet. Dertil kommer indspark og tilbagemeldinger fra den løbende kontakt, vi har med byens borgere. Tak til de mange, som har bidraget. Når vi skaber tingene sammen, lykkes vi bedst.

Britt Jensen
Ældreområdet i Rødovre er præget af høj kvalitet og gode løsninger, som vi finder sammen med borgeren

God læselyst.

Med venlig hilsen

Erik Nielsen
Borgmester

Britt Jensen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

Rødovre Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik er for kommunens borgere over 65 år. Det er en mangfoldig gruppe, der lever forskellige liv og har forskellige ønsker, værdier og behov. Mange har et godt og aktivt seniorliv og benytter de tilbud, som findes i Rødovre, både fra kommunen og fra de mange foreninger.

Der er også ældre, som er ramt af sygdom eller er svækket af alder, og som har brug for omfattende hjælp og støtte til at klare hverdagen. Blandt de mest sårbare ældre er borgere med demens og borgere med fysiske eller sociale udfordringer. Denne Ældre og Værdighedspolitik er for alle, uanset behov eller kulturel og sproglig baggrund, og er særligt aktuel for ældre borgere, der har brug for kommunens støtte til at leve et godt ældreliv.

Ældre- og Værdighedspolitikken står ikke alene, men skal ses i samspil med for eksempel vores Frivillighedspolitik, Handicappolitik og Sundhedspolitik. For at understøtte ældreplejen indgår også værdighedsmidler, midler til bedre bemanding og forskellige puljemidler, ligesom der er udarbejdet en handleplan for demens.

Denne politik er delt op i fire strategimål, som er helt afgørende for et godt ældreliv:

Strategimål 1
Et aktivt liv med høj livskvalitet

Strategimål 2
Sundhed hele livet

Strategimål 3
Et trygt og værdigt ældreliv

Strategimål 4
Del af et fællesskab

De fire strategimål er tæt knyttet sammen, og afspejler forskellige indgangsvinkler til det gode ældreliv. Under hvert område har vi beskrevet forskellige aktiviteter, værdier og indsatser, der er med til at underbygge det gode ældreliv. Politikken er ikke en udtømmende beskrivelse af aktiviteter på området, men fungerer som et værdimæssigt pejlemærke for, hvordan vi kan levendegøre visionen om det gode ældreliv.

Visionen om det gode ældreliv

I Rødovre er visionen for det gode ældreliv:

”Rødovre er en god kommune at bo i og et sted, hvor alle trygt kan blive ældre. En kommune hvor alle ældre borgere uanset helbredssituation kan leve et godt og værdigt liv.” 

Visionen er dynamisk og fremadrettet, så den afspejler og tilpasser sig de nuværende og de kommende ældres behov.

Visionen tager afsæt i, at vi alle ønsker et så selvstændigt liv som muligt, hvor vi selv skaber den tilværelse, vi ønsker. Såfremt den enkelte i en kortere eller længere periode får brug for hjælp eller støtte, skal fællesskabet træde til inden for den retning, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Tilgange og værdier

Vi ønsker, at ældreområdet er præget af høj kvalitet og gode løsninger. Den gældende lovgivning sætter en ramme, men den konkrete udmøntning sker på baggrund af de beslutninger, vi tager i Rødovre. Vi prioriterer løbende nye tiltag, så vores tilbud matcher udviklingen og borgernes behov. Helt konkret vedtager Kommunalbestyrelsen hvert år nogle kvalitetsstandarder, som sætter rammen for serviceniveauet.

Rødovre Kommune tager på ældreområdet udgangspunkt i disse værdier

Vi finder de gode løsninger sammen med borgeren

Ansvar for eget liv, uafhængighed og selvbestemmelse er vigtige værdier uanset alder og sygdom. I Rødovre finder vi løsninger sammen, så de kontinuerligt tilpasses de ældres behov. Det kræver en åben dialog og medarbejdere, der er gode til at lytte. Indsatsen tilrettelægges, så borgerne klarer så meget som muligt selv. Løsningerne er holdbare og giver mening for den enkelte borger.

Vi møder borgerne som hele mennesker

Kommunen arbejder for sundhedsfremme og forebyggelse, og når borgeren har brug for hjælp, tager vi udgangspunkt i det hele menneske, så borgerens ressourcer, ønsker og individuelle behov er i centrum.I Rødovre møder vi borgerne med respekt og med interesse for deres livshistorier. Vi har fokus på borgernes ressourcer og på de mennesker, der er omkring borgeren og deres ressourcer. Dette sker gennem et tæt samarbejde med borgeren og de pårørende, og ved at kommunikationen er præget af gensidig respekt og anerkendelse.

Vi har en helhedsorienteret og sammenhængende indsats

Rødovre Kommune har indsatser af høj faglig kvalitet med dygtige medarbejdere. Vi har en stærk samarbejdskultur, som er med til at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Når en indsats kræver en bred tilgang, hjælper vi borgerne med at finde vej, også i tilbud der ligger uden for kommunens område, for eksempel blandt de mange frivillige.

Vi bruger den bedste viden på området

Vi følger med udviklingen på ældreområdet og bruger den bedste viden, der er i forhold til nye metoder og løsninger. Det gælder udvikling af medarbejdernes kompetencer, metoder i forhold til rehabilitering og velfærdsteknologi. Nye løsninger og metoder skal afprøves og implementeres, hvor det kan være med til at øge borgernes selvbestemmelse og livskvalitet.

Strategimål 1 - Et aktivt liv med høj livskvalitet

Vi hjælper borgerne til at leve et aktivt liv

Som ældre kan det blive en udfordring at fortsætte den aktive livsstil, man er vant til. Vi ved, at oplevelsen af at klare sig selv giver livskvalitet. Rødovre Kommune vil styrke den enkeltes evne til at klare sig selv så længe som muligt, så man bibeholder et selvstændigt og meningsfuldt liv med bedst mulig funktionsevne. For at opnå dette, arbejder vi med rehabilitering, hvor formålet er, at borgeren kan leve et selvstændigt liv uden praktisk hjælp. Rehabilitering er en tværfaglig indsats, der kan suppleres med træning og praktisk hjælp eller personlig pleje for de borgere, der har behov for det.

Vi arbejder for, at borgerne kan bevare en høj livskvalitet hele livet 

Rødovre Kommune arbejder for, at ældre borgere bevarer en høj livskvalitet. Dette gælder også for borgere med fysisk funktionsnedsættelse, sygdom, svækkelse af alderdom eller demens. Visionen om ”det gode ældreliv” gælder for alle, uanset funktionsniveau, og ældre borgere, der har behov for kommunens hjælp til at opretholde en høj livskvalitet, mødes med omsorg, pleje og behandling. Borgere med demens er en særlig udsat gruppe. For at sikre, at de får den højt kvalificerede støtte, de har brug for, er der udarbejdet en demenshandleplan, som skal styrke deres velfærd og livskvalitet.

Vi styrker borgernes evne til selvbestemmelse

Livskvalitet hænger tæt sammen med muligheden for selvbestemmelse, og vi støtter borgerne i at varetage flest mulige opgaver i eget liv. Alle har ressourcer, der kan sættes i spil i forhold til deres egen livssituation. I Rødovre sættes borgerens egne ressourcer i spil, uanset hvor små eller store, de måtte være. Det kan betyde alverden for et menneske at bruge sine ressourcer, også selvom det blot drejer sig om helt små opgaver, for eksempel selv at kunne vælge sin påklædning eller selv rede håret. Borgere med demens er særligt ramt på selvbestemmelsen. Derfor sætter vi ind med hjælp til at genskabe erindringer fra deres livshistorie gennem billeder og små historier. På den måde er personalet en aktiv medspiller i at styrke den enkeltes selvbestemmelse og livskvalitet.

Vi skaber gode fysiske rammer for det gode ældreliv

Boligen er en vigtig base for det gode liv, også når man bliver ældre. Gennem livet kan vores ønsker til en bolig ændre sig, og alder og funktionsniveau har indvirkning på valg af bolig, herunder ønsker om placering, ejerforhold, størrelse og indretning. I Rødovre ønsker vi, at der er boliger til alle livssituationer, også til seniorlivet. Gennem en aktiv byplanlægning fremmer vi en varieret boligmasse og gode fælles- og udearealer, der stimulerer til fritidsinteresser og kulturelle samt fysiske aktiviteter.

Nærmiljøet og byens rum er centrum for mange aktiviteter, og det er stedet, hvor mennesker mødes. På de fælles arealer prioriterer vi, at byens rum og veje er tilgængelige og trygge, og at der er bænke og offentlige toiletter. Rødovre er en by med et rigt fritids- og kulturliv, og vi arbejder for, at der findes kollektive trafikmuligheder, som kan tilgodese ældre borgere, så de kan fortsætte med deres aktive liv. Det rige foreningsliv og frivillige sociale arbejde i Rødovre er med til at skabe stærke relationer på tværs af baggrund og alder, og vi sørger for gode rammer, så man også som ældre kan være en aktiv medspiller på frivilligområdet.

Udtalelser fra borgermødet

Interview med ældre borger

Fællesskaber i foreninger og i det nære miljø skal prioriteres

Borger på borgermødet

Hatten på – Når jeg ikke længere kan huske, at det er vigtigt for mig at få hat på, så skal jeg have hjælp til at huske det

Borger på borgermødet

At være en del af fællesskaber gennem foreninger, hobbyer og andre aktiviteter er en vigtig måde at bryde ensomheden på

Borger på borgermødet

Det er vigtigt at have nogle gode rammer for måltidet. Det gælder både i forhold til, hvem det er sammen med, hvor man spiser, hvordan ens sanser bliver stimuleret og om der er tid og ro

Strategimål 2 - Sundhed hele livet

Vi arbejder med forebyggelse og sundhed

Sundhed er fysisk, psykisk og socialt velbefindende samt fravær af sygdom. Det handler om livsglæde og livsmod samt følelsen af at mestre livet. Mange har glæde af fysisk aktivitet sammen med andre og ønsker at fortsætte deres aktivitet i foreninger. Rødovre Kommune støtter op om en aktiv fritid og et rigt foreningsliv til glæde for borgere i alle aldre. Borgere der har brug for målrettet træning, visiteres til træningsindsatser, der er skræddersyet til den enkelte.

Kommunens sundhedscenter er en naturlig indgang til sundhedstilbud, også for den ældre del af byens befolkning. For borgere med demens har vi tilbud om dagcenter, der både understøtter fysiske, kognitive og sociale færdigheder. For at gøre det lettere for ældre borgere at holde sig fysisk og mentalt sunde og aktive, prioriterer vi udviklingen af de kommunale tilbud i sundhedscenteret, genoptræningen og rehabiliteringen, og sørger for gode rammer for de mange frivillige tilbud, der er i kommunen.

Vi tilbyder sund og lækker mad og ernæring

Et sundt liv handler også om god og sund mad. Det vi spiser, har stor betydning for vores trivsel og for det at have et aktivt liv. I Rødovre vil vi styrke fællesskabet om det gode måltid og bruge mad som en anledning til at mødes og være sammen. Mad er livsnydelse, men mad er også tæt knyttet til forebyggelse og behandling af sygdom. Derfor arbejder vi også for at sikre, at de borgere der har særlige ernæringsmæssige behov, får den rette indsats ud fra højt kvalificeret faglig viden. 

Vi vil mindske ensomhed blandt ældre

Den almindelige aldring er en naturlig proces, men risiko for sygdom og tab af hel eller delvis førlighed bliver større med alderen. Det er også en livsfase, hvor man mister nære pårørende, måske ægtefælle og tætte venner. En situation, hvor ensomheden kan blive stor. I Rødovre er vi opmærksomme på ensomme ældre borgere, og medarbejderne inviterer til eller orienterer om aktiviteter, der kan have interesse for den enkelte. Det kan være gennem nogle af de mange klubber, foreninger og organisationer for pensionister, der findes i Rødovre eller gennem ordningen med selvbestemte aktiviteter, hvor den ældre selv kan afgøre, hvad tiden med ekstra hjælp og støtte fra personalet skal gå til. På plejehjemmene er der cafétilbud, der kan benyttes af alle kommunens pensionister, og der bliver arrangeret sociale aktiviteter for beboerne.

Vi er gode til at informere om de tilbud, der er i kommunen

God og klar information og vejledning er vigtige forudsætninger for, at borgerne kan tage vare på eget liv og tage aktivt del i de aktiviteter, der er i kommunen. I Rødovre arbejder vi for, at der er aktuel og målrettet information om såvel frivillige som kommunale aktiviteter for ældre. Medarbejderne giver relevant information, råd og vejledning, så borgerne får god og let forståelig information om deres rettigheder og muligheder.

Strategimål 3 - Et trygt og værdigt ældreliv

Vi tilbyder kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Tryghed er et af de mest fundamentale behov i livet. Det er en vigtig del af et trygt liv at have mulighed for at få den rette hjælp og støtte på det rette tidspunkt. Det forudsætter faglig kvalitet, at kunne yde den rigtige hjælp og støtte. Det er også en forudsætning, at de forskellige former for hjælp bliver koordineret sådan, at den ældre oplever en god samlet hjælp. Særligt for de svage borgere og borgere med demens er det afgørende, at hjælpen og støtten er sammenhængende, og at de enkelte ydelser supplerer og understøtter hinanden. Alle omkring borgeren arbejder tværfagligt om et fælles mål for indsatsen, som er aftalt med borgeren. For at muliggøre dette prioriterer vi, at medarbejderne har de rette faglige og personlige kompetencer, og at der er en stærk samarbejdskultur.

Medarbejderne er helt centrale, når Rødovre Kommune skal føre ældrepolitikken ud i livet. Kompetenceudvikling, ledelse og arbejdsglæde er væsentlige fokusområder på hele ældreområdet. Det er medvirkende til, at vi fortsat kan fastholde og rekruttere de bedste medarbejdere, og sikre vores borgere de bedst mulige vilkår i ældreplejen. 

Vi benytter velfærdsteknologiske løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger kan være med til at skabe en tryg og værdig tilværelse, hvor man kan bestemme så meget som muligt selv, og ikke er afhængig af hjælp fra andre. De teknologiske muligheder er ikke en erstatning for, men et supplement til den øvrige omsorg, behandling og pleje. Personalet bliver løbende indført i de nye løsninger, så de har de rette kompetencer til at inddrage velfærdsteknologi som en naturlig del af den samlede indsats. Velfærdsteknologi benyttes, når det understøtter muligheden for at leve et liv med større tryghed, øget selvhjulpenhed og højere livskvalitet.

Vi vægter en værdig død

Værdighed er en vigtig del af det gode liv, også ved livets afslutning. Det er individuelt, hvilke ønsker den ældre borger og dennes pårørende har til den sidste tid. I Rødovre bliver døende mødt med både høj faglighed og høj menneskelighed i den sidste fase af livet, og medarbejderne er åbne over for den ældres ønsker og bidrager til, at livet får en værdig, tryg og så vidt mulig smertefri afslutning. Den høje faglighed betyder, at der er gode muligheder for at blive i eget hjem, når dette ønskes. Personalet samarbejder med den frivillige vågetjeneste om at give tryghed, omsorg og nærvær til døende, som ikke har pårørende omkring sig i den sidste tid eller om at aflaste de pårørende, så de kan få et hvil. 

Det er smertefuldt at være efterladt, og efter dødsfaldet kan sorg og praktiske opgaver synes overvældende. I Rødovre tager vi hånd om de efterladte med besøg og individuelle samtaler i hjemmet eller i grupper.

Udtalelser fra borgermødet

Medarbejder på borgermødet

Smarte velfærdsteknologiske løsninger kan være med til at frigøre ressourcer til praktisk hjælp og omsorg. Samtidig kan velfærdsteknologi være med til at højne værdigheden og styrke borgernes muligheder for at klare sig selv

Borger på borgermødet

Det er vigtigt for alle, uanset alder, at forholde sig til, hvordan man gerne vil have det, når man skal dø, inden man står i situationen. Herunder kan det være et ønske, at man gerne vil dø i sit hjem

Borger på borgermødet

Det er vigtigt at give åndehuller for de pårørende, så de ikke bliver slidt ned. De er en vigtig ressource, og vi skal passe på dem. De pårørende skal også have et liv

Borger på borgermødet

Giv plads og skab faciliteter til, at familier kan fejre ting sammen på plejehjemmene, så de ældre kan være med

Strategimål 4 - Del af et fællesskab

Vi ser de pårørende som en vigtig ressource

De pårørende er en væsentlig del af de ældres liv, og er med til at øge borgerens livskvalitet. Derfor er samarbejdet med og støtten til de pårørende en vigtig del af den hjælp, som ydes. For borgeren og for kommunens medarbejdere er det en stor hjælp, at de pårørende bidrager med viden om og støtte til borgeren. Vi prioriterer et godt samarbejde med de pårørende og lægger vægt på, at de pårørende oplever, at deres bidrag er vigtigt og værdsat. Det kan være hårdt at være pårørende, og vi guider og passer på de pårørende, når byrden bliver stor. Det gør vi både i det direkte møde med de pårørende og gennem forskellige tiltag for eksempel forskellige tilbud om aflastning eller gennem vores guide for pårørende.

Borgeren, den pårørende og medarbejderne skal indgå i et ligeværdigt samarbejde, hvor gensidige forventninger er afklarede. Det er forskelligt, hvor meget hjælp man vil modtage fra sin familie eller øvrige pårørende, og det er forskelligt, hvor meget hjælp og støtte man som pårørende kan og vil give. Vi respekterer, at der er borgere, der ikke ønsker hjælp fra deres pårørende, og at der er pårørende, som ikke kan eller vil hjælpe.

Vi møder borgerne som hele mennesker

Når man bliver ældre og får brug for kommunens hjælp, er det vigtigt, at man bliver mødt som hele den person, man er. Alle har en historie med sig med et familieliv, arbejdsliv, aktiviteter og interesser, som er betydningsfulde. Særligt borgere med demens har brug for hjælp til at holde fast i deres historie. Det

hjælper vi med, både gennem arbejdet med livshistorier og i samværet med borgeren.

Vi skaber gode rammer for lokale fællesskaber og frivillige

Et rigt foreningsliv, lokale fællesskaber og godt naboskab er et særkende for Rødovre. Og det er værdier og muligheder, der skal fortsætte, også når man kommer op i alderen. Sundhed og fællesskaber hænger tæt sammen, og vi skaber gode rammer for et rigt socialt liv gennem støtte til foreningerne, men også ved at åbne vores plejehjem op for andre ældre, for eksempel i plejehjemmenes caféer, festlokaler og de ydre omgivelser. Det skaber liv og fællesskab på tværs af livssituationer og generationer.

Tak til

Politikken er blevet til på baggrund af dialog med borgere i Rødovre, særligt i forbindelse med et borgermøde i oktober 2018, hvor der kom mange brugbare input til Rødovres nye Ældre- og Værdighedspolitik.

En stor tak til alle der har bidraget med idéer til den nye politik, så vi også i fremtiden er i stand til at matche borgernes behov, krav og forventninger til et godt ældreliv.

Rødovre Kommunes ældre- og værdighedspolitik

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider