Ældrepolitik i Rødovre

Ældrepolitikken består af en bred vifte af målsætninger, som vil være retningsgivende for den fremtidige udvikling på ældreområdet. Som bilag til ældrepolitikken er der udarbejdet et inspirationshæfte. Det indeholder en lang række af ideer til, hvordan målsætningerne kan opfyldes.

Ældrepolitik i Rødovre

Fold alle ud

Forord

For seks år siden udkom Rødovre Kommunes første samlede ældrepolitik. For at sikre at ældrepolitikken fortsat er visionær og fremadrettet udkommer den nu i en revideret udgave. Ligesom den foregående udgave består politikken af en bred vifte af målsætninger, som dækker hele Ældre- og Handicapafdelingens virksomhedsområde samt spillerummet for samarbejdet med aktører på frivilligområdet. Den får betydning for de kommende års politiske beslutninger, og den kommer til at påvirke den praktiske dagligdag for både borgere og medarbejdere de næste mange år.

Ældrepolitikken forholder sig til de nye tendenser, der dukker op med den næste generation af ældre. En af tendenserne er blandt andet, at de ældre i højere grad vægter at leve et uafhængigt liv så længe som muligt.

Ældrepolitikken er inddelt i otte afsnit med hver sit indsatsområde. For hvert indsatsområde beskrives de strategiske mål, som er rammen og pejlemærket i forhold til de konkrete initiativer, der tages de kommende år. Hvert år gøres der status, og der udarbejdes en årlig handleplan for konkrete udviklingsområder.

Flere og flere ældre borgere bliver ramt af forskellige grader af demens, og derfor ønsker Rødovre Kommune at give dette område særlig opmærksomhed. Allerede for 10 år siden blev den første demenspolitik udarbejdet, og initiativer blev iværksat. I forbindelse med revision af ældrepolitikken er demenspolitikken indarbejdet som et selvstændig afsnit.

God læselyst.

Med venlig hilsen
Erik Nielsen / Britt Jensen

Indledning

Rødovre Kommunes ældrepolitik retter sig mod kommunes borgere over 65 år. Det er en mangfoldig gruppe, der afspejler det samfund, vi lever i. Det at blive ældre betyder, at man tager hul på en ny livsfase med nye oplevelser og ændringer i hverdagen. De fleste har trukket sig tilbage fra arbejdslivet og har tid til andre aktiviteter. Andre bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet efter, de er fyldt 65 år, fordi det giver mening for dem. Den nye generation af ældre har generelt flere økonomiske ressourcer og et bedre helbred end tidligere generationer. Det betyder, at levealderen bliver højere. Det kan også mærkes i Rødovre Kommune, som i de kommende år får flere ældre borgere.

Ældregenerationen – uanset om man er svækket af sygdom eller har et jernhelbred - ønsker indflydelse og medbestemmelse på eget liv, og man tager gerne ansvar for at skabe et godt liv med et meningsfyldt indhold. Det forudsætter, at der er let adgang til information om tilbud og aktiviteter, så det er muligt at opsøge relevant viden, når man har behov for det.

Rødovre Kommune er allerede en kommune, hvor ældre borgere har mange muligheder for at leve et godt og aktivt liv. Kommunens særkende er en høj grad af borgerinddragelse i beslutningsprocesser og et rigt foreningsliv med mange tilbud til ældre - med Rødovre Frivilligcenter som midtpunkt. Mange ældre lever også et godt og aktivt seniorliv og gør flittigt brug af de tilbud, som findes i Rødovre og omegn. Der findes dog ældre, som er ramt af sygdom, er svækket af alder, eller som er ensomme, og de skal have den nødvendige hjælp og støtte til at klare hverdagen.

Blandt de mest sårbare ældre finder man borgere med demens. Vi forventer, at antallet af borgere med en demenssygdom vil stige, da flere mennesker opnår en høj alder. Det vil derfor fortsat være nødvendigt med en særlig opmærksomhed på de udfordringer, som demensområdet giver.

Blandt de ældre er også indvandrere, flygtninge og familiesammenførte. De kommer med forskellige kulturelle baggrunde, og det skal der tages hensyn til, når der gives information, og når hjælpen tilrettelægges.

Faktaboks

 • Rødovre Kommune har ca. 36.000 indbyggere og heraf er 6800 over 65 år
 • 60 procent af de +65-årige er kvinder, og 40 procent er mænd
  I løbet af de næste 10 år vil antallet af ældre over 65 år stige med 3.8 pct. Den største stigning vil ske for ældre over 85 år
 • Kommunen yder hjælp i form af praktisk bistand og personlig pleje til omkring 1400 borgere. Dette tal forventes at stige de kommende år
 • 280 af kommunens borgere bor i plejebolig. Boligerne er fordelt på fire plejecentre
 • Antallet af borgere med demens i Rødovre Kommune vil stige fra ca. 630 i 2011 til ca. 730 personer i 2020.

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalt Videnscenter for Demens og Rødovre Kommune

Visionen om det gode ældreliv

I Rødovre Kommune betragtes ældre borgere som en ressource med stor viden, erfaring og energi til gavn og glæde for alle. Det er vigtigt, at alle ældre borgere uanset helbredssituation kan leve et godt og værdigt liv. Rødovre skal være en god by at bo i og et sted, hvor alle trygt kan blive ældre.

”Det gode ældreliv i Rødovre”
Forudsætningen for at nå visionen er, at enhver tager vare på sit eget liv og selv skaber den tilværelse, som man ønsker. Er man kun delvis eller slet ikke i stand til at mestre det, får man hjælp og støtte fra kommunen efter en ramme udstukket af Kommunalbestyrelsen.

Et paradigmeskift er undervejs

I Rødovre Kommune ved vi på baggrund af interviews med ældre og kommende ældre, at ansvar for eget liv, uafhængighed og selvbestemmelse er vigtige værdier uanset alder og sygdom. Disse værdier lægger op til, at vi nytænker tilgangen til at yde hjælp. Den ydede hjælp skal ikke længere være kompenserende – den skal være aktiverende, så borgeren støttes i at bevare eller øge sin fysiske og mentale funktionsevne. Det giver livskvalitet, og det gælder uanset, om borgeren bor i egen bolig eller i plejebolig.

Principper skal sikre et fælles grundlag

Ældrepolitikken bygger på fem principper, som skal sikre den røde tråd i de beslutninger, der træffes, de aktiviteter der sættes i gang, og den hjælp, der ydes til de ældre borgere.

 • Sundhedsfremme og forebyggelse i fokus
 • Tryghed og sammenhæng i hverdagen
 • Motivation og støtte til at tage ansvar for eget liv
 • Borgerens ressourcer, ønsker og individuelle behov i centrum
 • Høj kvalitet, faglig dygtighed og tværfagligt samarbejde.

Værdier er hjørnestenen

Værdier er ikke noget håndfast, eller noget man kan tage og føle på. Alligevel er værdier hjørnestenen i arbejdet og helt centrale, da de tjener som en rettesnor i hverdagen. I Rødovre Kommune har vi klare værdier for mødet mellem borgeren og kommunens medarbejdere.

 • Et respektfuldt og værdigt samarbejde
 • Anerkendelse og menneskelig ligeværd
 • Tillid og nærvær
 • Fleksibilitet
 • Selvbestemmelse.

Lov om Social Service, Lov om retssikkerhed og administration, Sundhedsloven og Loven om frit valg udstikker de overordnede rammer for kommunens tilbud, og Finansloven fastsætter den økonomiske ramme. Kommunalbestyrelsen beslutter serviceniveauet gennem kvalitetsstandarder og Servicebeskrivelse for plejeboliger. På baggrund af kvalitetsstandarder og gennem visitation bevilges ydelser til borgerne. På den måde sikres et ensartet niveau i tildeling af ydelser, og ressourcerne fordeles, så der først og fremmest tages hånd om de svageste ældre borgere.

Information, råd og vejledning

Borgeren forventer klar og tydelig information om alt, hvad der hører et ældreliv til. Det kan være oplysninger om aktiviteter, om sundhed og sygdom osv. God og klar information og vejledning er vigtige forudsætninger for, at ældre borgere kan tage vare på eget liv og tage aktivt del i de sundhedsfremmende aktiviteter.

Målsætninger:

 • at der er aktuel og målrettet information om aktiviteter for ældre i Rødovre Kommune, såvel de kommunale aktiviteter som de frivillige aktiviteter. Informationen offentliggøres på flere forskellige måder
 • at vejen til information om tilbud og aktiviteter er let og gennemskuelig
 • at der gives en kvalificeret og forståelig information om ældres rettigheder og muligheder i forbindelse med kommunens ydelser
 • at medarbejderne er budbringere af relevant information, råd og vejledning til borgerne
 • at informationen målrettes.

Forebyggelse og sundhed

Sundhed drejer sig om fysisk, psykisk og socialt velbefindende samt fravær af sygdom. Det handler om livsglæde og livsmod samt følelsen af at mestre livet. Som ældre skal man forholde sig til mange forskellige ændringer - den almindelige aldring er en naturlig proces, men risiko for sygdom og tab af hel eller delvis førlighed bliver større med alderen. Det er også en livsfase, hvor man mister nære pårørende, måske ægtefælle og tætte venner. En situation, hvor ensomheden kan blive stor.

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik har også fokus på byens ældre befolkning, og kommunens Sundhedscenter er en naturlig indgang til sundhedsområdet. Forebyggelse og sundhed er alligevel et selvstændigt tema i ældrepolitikken, da nogle områder fortjener særlig opmærksomhed, når det handler om ældre mennesker.

Målsætninger:

 • at ældre motiveres til at holde sig både fysisk, psykisk og mentalt sunde og aktive for at bevare deres selvstændighed
 • at sundhedsfremmende aktiviteter bygger på principper om og støtte til selvstændighed
 • at ældre som rammes af kronisk sygdom motiveres til rehabilitering og til at forebygge forværring af sygdommen
 • at der er fokus på at bevare livsglæde og undgå ensomhed

Hjælp til en aktiv hverdag

Kommunens ældre borgere har behov for forskellige kommunale tilbud på forskellige tidspunkter i deres liv. Får en borger brug for hjælp, gives hjælpen med det formål at støtte borgeren til selv at klare så mange daglige funktioner som muligt. Det skal bidrage til at øge uafhængigheden af andre, bevare selvstændigheden og øge livskvaliteten.

Målsætninger:

 • at visitation af ydelser gives ud fra en konkret individuel vurdering, som bygger på et fagligt grundlag og objektive kriterier. Afgørelsen skal gives skriftligt og begrundes
 • at ydelserne, der bevilges, bygger på aktivitetsfremmende principper og støtte til selvstændighed
 • at mulighederne for at indføre ny teknologi på ældreområdet undersøges

Borgere med demens

Demens er en kompleks, kronisk sygdom, der svækker hjernens funktioner, og bl.a. forårsager hukommelsesbesvær. Derfor er personer med demens særligt sårbare, og skal tilbydes en målrettet hjælp til at gennemføre behandling og støtte i dagligdagen. Dette gælder især, hvis borgeren har et svagt socialt netværk.Antallet af borgere i Rødovre kommune der opnår en høj alder er stigende, og dermed stiger forekomsten af borgere med demens også. Sygdommen påvirker ikke kun den syge selv, men i høj grad også de nærmeste pårørende, der tit oplever en stor belastning, og har behov for hjælp og støtte i plejen af den demente ægtefælle, far eller mor.Årsagen til demenssymptomer bør afklares og behandles så tidligt i forløbet, som det er muligt, så den demente og familien omkring vedkommende kan få den nødvendige information, støtte og hjælp til at takle en hverdag med demens med så megen livskvalitet og værdighed, som det er muligt. Dette kræver et effektivt tværfagligt samarbejde og fagligt dygtige medarbejdere, der kan indgå i et ligeværdigt samarbejde med de ramte familier. For at opnå en kvalificeret indsats er der ansat særligt uddannede medarbejdere i alle områder af ældresektoren.

Målsætninger:

 • at borgeren og de pårørende oplever, at der er sammenhæng i de forskellige sektorers demensindsats
 • at der er let tilgængelig information om demens og om Rødovre Kommunes tilbud på området
 • at behandling, pleje og omsorg for borgeren skal tilrettelægges på baggrund af den enkeltes funktionsniveau og ressourcer og udføres med udgangspunkt i ny, evidensbaseret viden
 • at pårørende til borgere med demens tilbydes information, støtte og aflastning
 • at medarbejderne er veluddannede og løbende udvikler deres kompetencer på demensområdet

Ældre med behov for behandling, rehabilitering, pleje og omsorg

God omsorg, pleje, behandling og rehabilitering er forudsætninger for, at de borgere, der ikke længere er i stand til selv at udføre en række opgaver, fortsat oplever livskvalitet. Denne gruppe af ældre spænder bredt fra borgere med omfattende fysisk funktionsnedsættelse efter en sygdom over svækkelse af alderdom og demens til udviklingshæmmede og sindslidende.

Denne gruppe af ældre har ofte vanskeligt ved at koordinere og tage ansvar for at tilrettelægge den hjælp, kommunen yder. Derfor er det afgørende, at hjælpen og støtten er sammenhængende, og at de enkelte ydelser supplerer og understøtter hinanden. Alle omkring borgeren skal arbejde efter et fælles mål for indsatsen, som er aftalt med borgeren.

Visionen om ”det gode ældreliv” gælder for alle uanset funktionsniveau og økonomisk formåen, og den gælder også den sidste tid og en fredfyldt afsked med livet.

De pårørende er en væsentlig del af de ældres liv og er med til at øge borgerens livskvalitet. Derfor er samarbejdet med og støtten til de pårørende en vigtig del af den hjælp, som ydes. Borgeren, den pårørende og medarbejderne skal indgå i et ligeværdigt samarbejde, hvor gensidige forventninger er afklarede.

Målsætninger:

 • at pleje, behandling og omsorg altid er individuelt tilpasset med respekt for den enkeltes integritet og forskellig livsførelse. Livshistorien inddrages i tilrettelæggelse af opgaverne
 • at der er opmærksomhed på ældre med anden etnisk baggrund end dansk
 • at pleje og omsorg for borgeren den sidste tid af livet og ved livets afslutning er i fokus
 • at medarbejderne samarbejder med de pårørende i den udstrækning, den ældre ønsker det
 • at der tages hensyn til den enkelte borger samtidig med, at arbejdsmiljøet for medarbejderne sikres.

De frivillige på ældreområdet

Muligheden for både at yde frivilligt arbejde og nyde godt af de frivilliges indsats bidrager til at bevare et aktivt liv og til at øge livsglæden. Rødovre Kommune har et stort og aktivt frivilligområde med Rødovre Frivilligcenter som omdrejningspunkt. Ønsket er at skabe bedre vilkår for det frivillige sociale arbejde, så endnu flere indgår i det.

Overgangen mellem frivilligt socialt arbejde og kommunale tilbud er flydende og skal ses i relation til hinanden. De frivillige skal ikke overtage opgaverne, men være et supplement til det professionelle arbejde og styrke den enkelte borgers livskvalitet. Et godt samarbejde kræver, at de ansatte og de frivillige indgår i et respektfuldt og inspirerende samarbejde.

Rødovre Kommunes Frivillighedspolitik gælder også for byens ældre befolkning, og frivilligcentret er indgangsporten for både dem, der ønsker at udføre frivilligt arbejde, og dem, der vil nyde godt af det

Målsætninger:

 • at det er let for ældre at få kontakt til og udføre frivilligt arbejde
 • at de frivillige støttes til at igangsætte aktiviteter på ældreområdet, herunder på demensområdet
 • at samarbejdet mellem de frivillige og de professionelle på ældreområdet udbygges.

Bolig og byrum

Den rigtige bolig og det rette nærmiljø er vigtige ingredienser i en god ældretilværelse. Også på dette område ønsker de kommende generationer af ældre at have mulighed for at vælge mellem forskellige former for boligtyper, indretning og beliggenhed. Alder og funktionsniveau har blandt meget andet indvirkning på valg af bolig.

Fritidsinteresser og kulturelle aktiviteter stimulerer i høj grad til, at man holder sig fysisk og mentalt i form. Nærmiljøet og byens rum er centrum for mange aktiviteter, og det er stedet, hvor mennesker mødes. Ældre har som alle andre behov for at deltage aktivt i byens liv, og det giver glæde og velvære at bevæge sig rundt i byen og være en del af fællesskabet.

Målsætninger:

 • at der er et varieret boligtilbud til ældre med henblik på placering, ejerforhold, størrelse og indretning
 • at der er tilstrækkeligt mange ældreegnede boliger, herunder plejeboliger, hvor borgerne kan klare sig, og hvor de kan bevare deres uafhængighed og livskvalitet
 • at der arrangeres kultur- og fritidsaktiviteter for ældre
 • at ældre informeres målrettet om boligens betydning for et godt ældreliv, så de har mulighed for at ”fremtidssikre” boligvalget
 • at byens rum er indrettet med bænke og offentlige toiletter
 • at byens rum og veje er tilgængelige og trygge
 • at der findes kollektive trafikmuligheder, som kan tilgodese ældre borgere.

Personalet er en vigtig ressource

Medarbejderne er helt centrale, når Rødovre Kommune skal nå visionen og målsætningerne i ældrepolitikken og føre de fem principper ud i livet. De er kittet, der holder indsatsen sammen, og bidrager til at skabe sammenhæng i hverdagen for borgeren.

Medarbejderne skal arbejde professionelt og udføre arbejde af høj kvalitet i overensstemmelse med kommunens værdier og serviceniveau. Derfor er kompetenceudvikling, ledelse og arbejdsglæde væsentlige fokusområder, og anerkendelse, fleksibilitet og ansvarsfuldt tværfagligt samarbejde udgør fundamentet for, at ældreområdet også i fremtiden er en attraktiv arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere.

Målsætninger:

 • at alle arbejder efter et fælles værdigrundlag
 • at der udvikles en stærk tværfaglig samarbejdskultur
 • at medarbejderne har faglige og personlige kompetencer, der til alle tider svarer til deres arbejdsopgaver
 • at ledelse som fag er i fokus på alle niveauer.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Gunnekær 64
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider