Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid bidrager til glæde, sundhed, sammenhold og socialt fællesskab – alle sammen elementer, der har betydning for borgernes livskvalitet.

Kultur- og Fritidspolitik

Fold alle ud

Borgmesterens forord

Rødovre Kommunes borgere skal tilbydes oplevelser af høj kvalitet – både i kommunens kultur- og fritidsinstitutioner og i byens mange rum, hvor mennesker færdes og mødes. Via markante tiltag på kultur- og fritidsområdet skabes der grobund for, at byens borgere får mulighed for at styrke fællesskabet, og samtidig giver det stolthed at bo i en by, der rummer spændende oplevelsesmuligheder.

I den vifte af kultur- og fritidstilbud, der tilbydes borgerne, skal der være oplevelser af en bredde og kvalitet, der gør det muligt for alle at finde tilbud, der skaber mening for dem. Det skal være en positiv oplevelse at bo og færdes i Rødovre.

Der skal arbejdes for at gøre tilgængeligheden og brugen af kultur- og fritidslivet bedre for alle ved at styrke informationsindsatsen samt ved at skabe optimale rammer for, at kulturen kan møde borgerne, hvor de er.

Kultur- og Fritidspolitikken udgør sammen med Bredde- og Eliteidrætspolitikken samt Børnekultur-politikken et godt fundament for de fremtidige visioner og tiltag inden for kultur-, fritids- og idrætsområdet.

Kultur- og Fritidspolitikken er udarbejdet af en gruppe personer, der repræsenterer det etablerede foreningsliv, kulturinstitutionerne og de respektive forvaltninger. Tak til arbejdsgruppen for inspira-tion, gode input og idéer.

Visionen – det rige hverdagsliv

Rødovre Kommunes nye Kultur- og Fritidspolitik følger Rødovre Kommunes overordnede vision om at bidrage til ”det rige hverdagsliv” for byens borgere. Rødovre Kommune vil sikre oplevelser, der både inspirerer og giver lyst til at udforske forskellige kunstformer – og som udfordrer borgernes forestilling om kulturens og fritidens muligheder ved at eksperimentere, provokere og ikke mindst inddrage borgerne selv i disse aktiviteter.

Kultur og fritid bidrager til glæde, sundhed, sammenhold og socialt fællesskab – alle sammen elementer, der har betydning for borgernes livskvalitet.

Baggrund

I Kommuneplanen 2010 – 2022 anføres visionen om: ”At Kommunalbestyrelsen ønsker særligt at etablere et Kulturelt Kraftcenter”, som fundament for et stærkt lokalt kultur- og fritidsliv.  Dette ønskes blandt andet udmøntet ved etablering af et unikt kulturelt miljø, der summer af aktiviteter og oplevelser. Et kulturelt center skal være mødestedet, hvor en mangfoldighed af byens borgere, foreninger, professionelle kunstnere og kulturinstitutionernes medarbejdere inspirerer, sparrer og udvikler på tværs – et center med rum og plads til samvær, oplevelser, overraskelser, fordybelse og refleksion i kulturens tegn.

Rødovre står over for en demografisk udfordring de kommende år, idet der bliver flere ældre i byen. Dette betyder, at der skal gøres en særlig indsats for at tiltrække yngre aldersgrupper og familiemodne tilflyttere for at skabe en god balance i befolkningssammensætningen. Netop denne kategori af ønskede tilflyttere efterspørger en række af storbyens egenskaber.  Især ønskes flere restauranter og caféer, diverse kulturelle udfoldelsesmuligheder samt biografer, koncerter og museer og lignende.

At styrke medborgerskabet

Mål 1: 

Kulturen skal aktivere borgerne og give dem lyst til at deltage i skabelsen af deres eget liv og det lokale samfund omkring dem.  Kulturen skal samle byens borgere, skabe fællesskab og styrke medborgerskabet.

I den demokratiske tankegang spiller kultur- og fritidsinstitutionerne en vigtig rolle i forhold til formidling af information og som åbne mødesteder mellem borgerne. Ved at styrke kulturens rolle i etablering af mødesteder sikres lokal forankring og identitet.  Dette øger muligheden for at deltage i og bidrage til byens fællesskaber.

Kultur- og fritidstilbud på tværs af institutioner og foreninger, på tværs af aldre og etnicitet er befordrende for styrkelsen af fællesskabet. Ved at lade befolkningens kreativitet komme i spil, bliver borgerne medskabere af deres by, og derved styrkes deres tilhørsforhold og engagement. Der skal derfor være kort vej fra idé til handling, så borgerne oplever, at det er nemt at tage aktiv del i byens liv. Dette kan ske ved at styrke det tværgående arbejde og udnytte de forskellige kulturelle og folkeoplysende puljer ud fra overordnede målsætninger, ligesom kulturpuljemidler kan understøtte de aktiviteter, som borgerne selv ønsker at føre ud i livet.

Idéer til handling 

 • Fortæl om dit område via billeder.
 • Afholdelse af børneparader.
 • ”Voldspil” på Vestvolden.
 • Foreningsdage i Rødovre Centrum og andre strategiske steder i kommunen.
 • Kulturtiltag på skolerne.
 • Fælles sekretariat, som kan smidiggøre vejen fra idé til handling.

At udvikle og styrke lokale netværk

Mål 2: 

Kultur- og fritidslivet er en mangfoldighed af aktører, som hver især bidrager til Rødovres liv. En større viden og en stærkere kontakt aktørerne imellem kan forøge og styrke dette liv. Samarbejdet mellem kulturinstitutioner og foreninger, frivillige, ildsjæle og den del af erhvervslivet, som har lyst til at deltage, skal udbygges. Der skal ske en gensidig udveksling af erfaringer samt gensidig hjælp til at styrke og synliggøre hinandens kultur- og fritidsaktiviteter gennem netværksmøder og partnerskaber.

Kultur- og fritidsinstitutionerne skal fortsat holde et højt fagligt niveau og være garant for skabelsen af det rige hverdagsliv. Byens stærke og velfunderede institutioner skal udvikle innovative miljøer og understøtte lokale initiativer fra såvel foreninger, frivillige som erhvervsliv.

Der skal arbejdes med at skabe en tæt dialog mellem institutioner, ressourcepersoner (kunstnere, undervisere, rådgivere med flere) og de lokale foreninger. Der skal skabes rum for professionel sparring, og Rødovre skal arbejde hen imod en kultur, hvor det er naturligt at invitere ”andre” og ”sig selv” ind til inspiration og samarbejde. I involverende og samarbejdende netværk skal de vedtagne politikker omsættes til handlinger.

Når der etableres nye bebyggelser, udendørsarealer, torve, pladser, stier og byinventar skal politikker og visioner danne grobund for, at faglighed og kompetencer arbejder sammen på tværs. På denne måde sikres det, at den nyeste viden opsamles, og at byrum og kulturliv supplerer hinanden og sikrer et miljø, der giver størst mulig trivsel og glæde hos borgerne.

Idéer til handling 

 • Kulturfestival for alle borgere.
 • Gøre det let for unge og andre kulturaktører at benytte kulturinstitutionerne til deres aktiviteter.
 • Invitere byens kulturaktører til tilbagevendende netværksmøder og partnerskaber.
 • Styrke fagligheden blandt pædagoger og lærere inden for de musiske kreative fag, for eksempel ved tilknytning af fagkonsulenter.
 • Etablere samarbejde med det lokale erhvervsliv og kommercielle oplevelsesaktører som Rødovre Centrum med flere.
 • Udveksle madkulturer / invitere din nabo på middag / nabodag.
 • Etablere diplomatkorps af unge, der kan virke som bindeled til nye unge kultur- og fritidsbrugere.

At give Rødovre en aktiv puls

Mål 3: 

Rødovre Kommune skal være fuld af liv og gode oplevelser, der er tilgængelige for alle byens borgere. Der skal være rum for både det stille hyggelige samvær og det pulserende liv – for det velkendte såvel som det overraskende – for det lille intime arrangement såvel som den helt store oplevelse. Kultur- og fritidstilbuddene i Rødovre skal på den måde understøtte et innovativt og kreativt miljø, som skaber engagement og samvær blandt borgerne.

Rødovre har mange grønne områder, som inviterer til en mangfoldighed af udfoldelser, der kan bidrage til at opleve glæden og livskvaliteten – både ved fordybelse i naturen og ved at mærke de positive effekter ved fysisk aktivitet på såvel traditionelle som på nyere måder. Dette kan være rulle-skøjteløb, ture med den yngste i barnevognen, cykelture med madkurven på bagagebæreren, drageflyvning, leg og meget andet.

De grønne rum i byen er et aktiv for alle byens borgere uanset alder, køn og baggrund. Kultur- og fritidsinstitutionerne vil indgå partnerskaber med foreningerne og udvikle nye tilbud, som gør det attraktivt og udfordrende at bevæge sig ud i naturen og dermed bidrage til at styrke borgernes mentale og fysiske sundhed. 

Byens pladser, arkader og torve skal byde på oplevelser, når man mindst venter det. Der skal arbejdes aktivt med at give byens mange rum identitet og udvikle en mangfoldighed af fleksible udfoldelsesmuligheder. Rødovre skal understøtte subkulturer, som hurtigt fanger de nye tendenser i samfundet, ud fra den grundholdning, at kultur og fritid er en levende størrelse i stadig forandring.

Det gode byrum rummer mange kulturelle mødesteder, som blandt andet skabes omkring kunstværker, velplacerede bænke, små hyggelige kroge og steder egnet til f.eks. teater, leg og bevægelse. I udviklingen af nye byrum skal medtænkes forskellige målgrupper. Byens mangfoldige rum skal bidrage til øget socialt samvær og fællesskab, der giver øget trivsel og selvværd.

Ved at understøtte gode lokale initiativer vil kulturinstitutionerne og foreningerne sammen med borgerne i Rødovre styrke kulturelle traditioner som fastelavn, Skt. Hans, sommercamp, jazzfestival, Eid, byfester, julemarked m.fl. Arrangementer, der fungerer som omdrejningspunkt for fælles oplevelser, og som året igennem samler borgerne i Rødovre.

Idéer til handling 

 • Legepladser som smykker i byrummet, for eksempel en Arne Jacobsen-legeplads ved Rådhuspladsen og andre tematiserede legepladser efter beliggenhed (musik-legeplads, Heerup-legeplads, bog-legeplads m.v.)
 • Guide til byens stille rum.
 • Udendørs skøjtebane om vinteren.

At gøre børn og unge til kulturbrugere

Mål 4: 

Kreativitet opstår ikke af sig selv, men skal dyrkes, udfordres og plejes kontinuerligt gennem hele livet. Et aktivt kultur- og fritidsliv i barndommen medfører ofte et aktivt og engageret voksenliv.

En styrkelse af den kunstneriske fødekæde skal derfor starte hos børn og unge – det er netop i mødet med kunsten og de professionelle aktører, at der grundlægges forståelse og indsigt i de mange udfoldelsesmuligheder, livet byder på. I Rødovre vil vi derfor have særlig opmærksom på børn og unges møde med kulturen.

Det er Rødovre Kommunes ambition, at alle kommunens børn skal møde et bredt spektrum af kunstarter igennem deres opvækst, og at alle kulturinstitutioner skal bidrage i dette arbejde (Den kulturelle rygsæk). Rødovre Kommune har gennem mange år haft Skolekulturpakken og Kulturpakken for daginstitutionsbørnene. Kulturpakkernes indhold byder på mangfoldige kulturtilbud indenfor en række forskellige kunstarter som teater, musik, billedkunst, film og dans. Kulturpakkernes tilbud afvikles i børnenes daginstitutions- og skoletid, hvorved det sikres, at alle børn i Rødovre får glæde af tilbuddene.

Idéer til handling 

 • Styrke skolernes kulturpakketilbud.
 • Sætte Rødovre på landkortet ved at indføre en ugentlig kulturtime på skoleskemaet, så eleverne møder forskellige kunstformer og lærer om dem.
 • Tilknytte huskunstnere, således at børn og unges møde med kunst kan skabe indsigt og forståelse for den kunstneriske proces og dens anvendelsesmuligheder.
 • Sørge for at Rødovres børn får kendskab til de nationale kulturinstitutioner.

At åbne Rødovre overfor omverdenen

Mål 5: 

For at sikre de bedst mulige kultur- og fritidstilbud, skal kulturinstitutionerne i Rødovre fortsætte med at indgå i regionale, nationale og internationale samarbejder. Herved får borgerne i Rødovre bedre (kvalitativt) og flere (kvantitativt) kultur- og fritidstilbud. Kulturinstitutionerne får samtidig adgang til større PR-platforme og kan derfor dels nå ud til en bredere målgruppe og dels være med til at ”brande” Rødovre.

Konkret skal kulturinstitutionerne i Rødovre samarbejde med de øvrige kommuner i den regionale kulturaftale, deltage i nationale og internationale fora, events og kultur- og fritidsarrangementer. Kulturinstitutionerne skal i den forbindelse have særligt fokus på at styrke de historiske elementer i Rødovre, herunder Vestvolden, Henry Heerup og Arne Jacobsen, den øvrige arkitektur og byplanlægning samt børnekulturen.

Der skal arbejdes hen imod en mere strategisk brug af institutionernes og foreningernes netværk, og der skal arbejdes på at blive bedre til at indsamle, formidle og beskrive de gode historier fra byen – både ældre, nyere og helt aktuelle.

Idéer til handling

 • Udvide aktivitetsudbuddet via det etablerede samarbejde med Vestegnskommunerne og kommunerne i Region Hovedstaden.
 • Medvirke ved realiseringen af større projekter og events.
 • Arrangere og deltage i regionale, nationale og internationale aktiviteter.

At sikre stor bredde og tilbud af høj kvalitet

Mål 6:

Oplevelsen af kunst og kultur anerkendes som en værdi i sig selv. Den vifte af følelser, der gennemleves i mødet med kunst og kultur, ses således som vigtig og udviklende. Rødovre Kommune skal derfor præsentere en bred vifte af kulturelle udtryksformer, der både kan fornøje og skabe efter-tanke. Kultur- og fritidsoplevelser skal med andre ord turde provokere, udfordre, undersøge, skabe glæde og ikke mindst give uventede oplevelser.

Alle borgere skal have lige adgang til kultur- og fritidstilbud, og de have kulturelle oplevelser, som spejler deres liv og baggrund. Kultur skal give mulighed for at se sig selv udefra for derigennem bed-re at kunne forstå sig selv og andre. Kultur- og fritidstilbud af høj kvalitet skal skabe rum for dialog og møde mellem mennesker med forskellige kulturel baggrund. Mangfoldighed i såvel udtryk som målgrupper er derfor centralt.

Idéer til handling

 • Skabe frie kulturpuljer. 
 • Arrangere gratis kulturoplevelser.
 • Udsmykke byens rum med kunst og kultur.
 • Udarbejde en kunstpolitik.
 • Etablere et kommunalt kunstråd.

At etablere én fælles indgang til kultur- og fritidslivet

Mål 7: 

Rødovre har mange og gode tilbud på kultur- og fritidsområdet, men nogle af aktiviteterne kan være vanskelige at få øje på for andre end dem, der er en del af dem. Der skal derfor sættes fokus på at skabe større synlighed og tilgængelighed på området.

Tilgængelighed hænger i høj grad sammen med synlighed og viden om aktiviteterne. Det skal sikres, at der skabes helhed og sammenhæng i den information om kultur- og fritidslivet, som skal være tilgængelig for borgere, institutioner, foreninger, frivillige, erhvervsliv med flere. Derved skabes en større PR-mæssig gennemslagskraft, og der gives bedre mulighed at øge idégenerering og kollegial sparring på området, optimere koordineringen af kultur- og fritidsaktiviteterne og bruge de eksisterende ressourcer hensigtsmæssigt.

Indgangen til kultur- og fritidslivet skal ske via en digital portal, der rummer information om aktiviteter og tilbud samt en opdateret og aktiv kalender, der er synlig og brugervenlig. Portalen skal tegne det mangfoldige billede af Rødovre, som eksisterer, og den skal oplyse byens borgere, foreninger og erhvervsliv om mulighederne i kommunen. Samtidig skal kommunikationen og formidlingen af tilbud i lokalområderne styrkes.

Idéer til handling

 • Etablere et fælles kultur- og fritidssekretariat med kulturelle nøglepersoner.
 • Skabe en vidensbank, så borgere og foreninger kan formidle og dele informationer.
 • Oprette en fælles kultur- og fritidsportal, der sikrer bredere kendskab blandt byens borgere.

At sikre egnede faciliteter

Mål 8: 

For at fastholde og udvikle et dynamisk kultur- og fritidsliv er det afgørende, at der findes de nødvendige faciliteter. En af de kommende års udfordringer består i at sikre velegnede rum og pladser for den kulturelle sektor. Behovet for velegnede steder til udfoldelse af teater-, musik-, dans-, animation-, computer- og billedkunstaktiviteter er stort.

Rødovre vil, jf. den gældende kommuneplan 2010-2022, sikre et stærkt lokalt kultur- og fritidsliv, og Kommunalbestyrelsen har vision og ønske om at etablere et Kulturelt Kraftcenter, hvori der vil være bedre lokaleforhold for denne type aktiviteter, herunder musikskolen. Et nyt kulturelt centrum i og omkring Kulturhus Viften og biblioteket skal ligeledes rumme et levende cafémiljø, hvor borgerne får lyst til at komme forbi både uforpligtende til en kop kaffe og mere involverende i kulturelle aktiviteter.

Udnyttelsen af allerede eksisterende lokaler skal samtidig undersøges og udbygges, således at lokalerne i højere grad kan multiudnyttes. Rødovre Kommune vil arbejde på at gøre det nemmere for mulige aktører at få tilladelse til at benytte disse områder og samtidig arbejde på, at apteringen af områderne gør dem mere anvendelige til kultur- og fritidsformål.

Idéer til handling 

 • Sikre en mere optimal brug af faciliteter, således at en eventuel ledig kapacitet kan bruges af andre aktører, for eksempel de uorganiserede / selvorganiserede.
 • Etablere muligheder for at teater-, musikaktører og lignende kan få faste rammer for deres aktiviteter.
 • Etablere åbne værksteder, hvor kunstnere, spiludviklere med flere kan leje / låne lokaler i kortere perioder.
 • Etablere residenser til at arbejdende kunstnere i en periode kan bo og arbejde i byen med deres projekter, mod at de forpligter sig til at give forestillinger, workshops m.m.
 • Udstede Rødovrekort / kulturpas for de mennesker, der ønsker at bruge faciliteter, men ikke er medlem af foreninger.
 • Tænke flere funktioner på samme sted – og samtænke café- og spisesteder med kultur- og fritidsaktiviteter. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider