Sundhedspolitik

Rødovre Kommunes sundhedspolitik ”Sammen om sundhed” Sundhed er mere end gulerødder og løbeture – sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og klare livets mange forskellige situationer. Vores vision er, at alle borgere får lige muligheder for et liv med sundhed og livskvalitet. Vi ønsker at bekæmpe den sociale ulighed i sundhed og skabe bedre muligheder for alle, så de kan leve det liv, de ønsker.

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik 2015

Fold alle ud

Forord

Sundhed er mere end gulerødder og løbeture – sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og klare livets mange forskellige situationer.

I Rødovre arbejder vi målrettet for, at alle borgere kan leve et sundt liv med høj livskvalitet uanset livssituation. Et godt helbred er en forudsætning for at trives og udfolde sine potentialer. 

Vores vision er, at alle borgere i Rødovre får lige mulighed for et liv med sundhed og livskvalitet. Vi ønsker at bekæmpe den sociale ulighed i sundhed og skabe bedre muligheder for alle, så de kan leve det liv, de ønsker. Lighed i sundhed skabes i sunde og gode rammer i alle sammenhænge, som borgerne indgår i. På daginstituti-onsområdet, på skoleområdet, på ældreområdet, i beskæftigelsesindsatsen og i forhold til planlægning af de fysiske rammer i kommunen. Gode og sunde rammer skal skabes i et samarbejde på tværs af alle kommunens områder.

Borgeren er i centrum for indsatsen, og det skal være let og overskueligt at få adgang til sundhedsområdet. Rødovre Sundhedscenter er indgangen til de borgerrettede sundhedstilbud og aktiviteter i kommunen. I sundhedscenteret kan vores borgere få en sundhedssamtale, der munder ud i en plan for borgerens egne bud på handlemuligheder.

I det nære sundhedsvæsen i hjemmeplejen og træningscenteret er der patientrettede indsatser for borgere, der udskrives fra hospital og for borgere med kronisk sygdom. Rødovres borgere skal opleve sammenhæng og helhed i deres møde med de mange aktører, der ofte er involveret. Ligheden i sundheden styrkes ved at have fokus på borgernes forskellige vilkår for at kunne navigere i sundhedssystemet og forebygge, at der er nogen, der falder mellem to stole. 

For alle sundhedsindsatser gælder det, at borgeren spiller en aktiv rolle, og at kommunens medarbejdere er med til at understøtte borgeren i at opbygge evnen til at træffe beslutninger og handle på egne vegne. Som borger kan man have forskellige behov og ressourcer, og sundhedsudfordringerne kan være forskellige, alt efter hvor i livet man er. Det stiller krav om individuelt tilpassede indsatser med øget fokus på borgere, der har brug for en særlig indsats.

Samtidig skal sundhedstilbuddene i Rødovre Kommune være synlige og tilgængelige for borgerne. Det kræver god og målrettet kommunikation. Ligheden i sundheden styrkes ved, at vi lytter til og kommunikerer direkte med borgerne. 

Rødovre Kommunes sundhedspolitik er skabt i tæt samarbejde med borgere og medarbejdere i kommunen. Vi har afholdt borgermøder, dialogmøder og workshops. På den måde har vi et stærkt fundament for det fremtidige samarbejde, når vi skal gøre sundhedspolitikken levende og gennemføre de indsatser, der skal til for at virkeliggøre vores vision for sundhedsområdet. I tilknytning til arbejdet i sundhedscenteret er der udarbejdet en kommunikationsstrategi, som skal sikre, at sundhedsindsatsen kommunikeres bedst muligt til forskellige målgrupper.

Sundhedspolitikken er en tværgående politik, som gælder alle forvaltningsområder, og den skal spille sammen med de mange andre politikker, vi har i kommunen. 

Hvert år godkender Kommunalbestyrelsen en handleplan for sundhedsindsatsen med beskrivelse af de konkrete indsatsområder, herunder beskrivelse af de konkrete mål for indsatserne. Handleplanen skal være et redskab til at arbejde på tværs af forvaltninger og afdelinger – så vi sammen får opfyldt visionen om, at sundhed og livskvalitet bliver en lige mulighed for alle borgere i Rødovre. Indsatserne skal dermed også ses i sammenhæng med de projekter, der opstår ud fra Rødovre Kommunes vision for velfærdsfornyelse ”Sammen om Rødovre”.

Vi ser frem til, at sundhedspolitikken bliver udgangspunktet for mange fælles, gode og virkningsfulde sundhedsindsatser fremover.

Erik Nielsen
Borgmester

Britt Jensen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget

Vores tilgang til sundhed

Vi anser sundhed som en ressource og en forudsætning for at leve og klare hverdagens udfordringer, samt for at indgå i fællesskaber med andre mennesker.

I Rødovre Kommune har vi fokus på sundhed gennem hele livet. Vi har respekt for den enkelte borgers ret til at træffe egne valg. Vi målretter vores tilbud, så de matcher borgernes forskellige faser i livet. Borgerne har forskellige ressourcer, sundhedsmæssige udfordringer og rammer for deres sociale liv. Gennemgående for alle indsatser er, at det handler om at understøtte borgerne i at få stærke handlekompetencer til at leve et godt og sundt liv. 

I alle aldersgrupper findes der udsatte grupper, hvor risikofaktorerne tynger mere end for andre grupper med stærkere ressourcer. Her kan den enkelte borger have behov for særlig støtte, og vi skal tilrettelægge indsatsen herefter. 

Sundhedsindsatsen skal være præget af en helhedsorienteret og sammenhængende tilgang, hvilket stiller høje krav om samarbejde på alle niveauer. Samtidig skal indsatsen være synlig og tilgængelig. Den skal være baseret på dokumenteret viden og erfaringer, samt konstant være i udvikling.

Tal fra sundhedsprofilen 2013 viser, at de sundhedsmæssige udfordringer i Rødovre Kommune ikke adskiller sig væsentligt i forhold til gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. 

Regeringens nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år: ”Sundere liv for alle” ligger til grund for den borgerrettede sundhedsindsats samt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker med indsatser inden for: 

ALKOHOL - FYSISK AKTIVITET
HYGIEJNE - INDEKLIMA I SKOLERNE
MAD & MÅLTIDER - MENTAL SUNDHED
OVERVÆGT - SEKSUEL SUNDHED
SOLBESKYTTELSE - STOFFER OG TOBAK 

Grundlaget for den patientrettede indsats er Sundhedsaftalen 2015-2018 og forløbsprogrammerne for borgere med kronisk sygdom. Forløbsprogrammerne er en beskrivelse af, hvordan almen praksis, hospitaler og kommuner konkret skal arbejde sammen om at give borgere med kronisk sygdom den behandling og træning, de har brug for.

Vores værdier

I sundhedsindsatsen tager vi udgangspunkt i nedenstående værdier:

 • Respekt. Det er borgerne, som har mest forstand på og ansvar for eget liv, og som kan træffe egne valg. 
 • Aktiv inddragelse. Borgerne skal inddrages aktivt i indsatsen. 
 • Helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Medarbejderne skal have en stærk samarbejdskultur både i kommunen og i forhold til andre aktører på sundhedsområdet.
 • Tidlig indsats. Forebyggelse og tidlig indsats er grundlaget for at skabe lighed i sundhed
 • Særlig fokus på udsatte borgere. Vi tilbyder fleksible indsatser tilpasset den enkeltes behov og målrettet kommunikation til særlige målgrupper.
 • Høj faglighed og kvalitet. Ud fra dokumenteret viden og evidensbaserede metoder udvikler vi vores tilbud, så vi udnytter ressourcerne bedst muligt.
 • Synlighed og tilgængelighed. Borgere og samarbejdspartere skal kende til sundhedstilbud og aktiviteter i kommunen.
 • Mental sundhed. Mental sundhed er en del af det brede sundhedsbegreb og skal tænkes ind i alle indsatser. 

Vision for sundhedsindsatsen

Vores vision for sundhedsindsatsen i Rødovre Kommune er:

Sundhed og livskvalitet – lige muligheder for alle i Rødovre

Visionen afspejler, at vi både arbejder med sundhed og livskvalitet, og at ligheden i sundhed skal fremmes, så flere får mulighed for at leve et godt og sundt liv. 

En af de store udfordringer på sundhedsområdet er det faktum, at sundhedsrisici og sygdomme er skævt fordelt i samfundet. Det medfører, at jo dårligere borgerne er stillet socialt, jo højere sygelighed og dødelighed har de statistisk. Vi ønsker med denne vision at arbejde målrettet med at skabe større lighed i sundhedsindsatsen. 

For at komme nærmere visionen om mere lighed i sundhed er det vigtigt, at sundhed ses som et fælles ansvar på tværs af alle kommunale fagområder som for eksempel miljø, læring, sport og kultur, beskæftigelse og byplanlægning.

Vi skal styrke samarbejdet på tværs, så vi får sunde rammer, der hvor borgerne færdes. Samtidig skal der være gode og relevante sundhedstilbud. De skal kommunikeres både bredt og målrettet, så borgerne ser dem og benytter sig af dem. Derudover er det vigtigt, at borgerne oplever sammenhæng og helhed i indsatsen.

For at komme nærmere visionen for sundhedsindsatsen, vil vi arbejde med fire strategimål:

 1. Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes
 2. Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne
 3. Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne
 4. Der er sammenhæng og helhed i indsatsen

Neden for ses sammenhængen mellem vision og strategimål:

Sundhed og livskvalitet - lige muligheder for alle i Rødovre. Sunde rammer, relevante tilbud, synlighed, sammenhæng.


Sunde, trygge og sikre rammer – hvor borgerne færdes

Strategimål 1: Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes i kommunen

De rammer, vi bevæger os rundt i, har stor betydning for vores sundhedsadfærd. 

Børn er påvirket af familiens levevilkår og vaner, og den sociale sammenhæng familien indgår i. Her spiller sundhedsplejen en rolle ved at støtte op om forældrenes viden og handlekompetence til at leve et godt og sundt familieliv. 

Rammerne i daginstitutioner, dagplejen, skoler og fritidsmiljøer har stor betydning for børns sundhedsadfærd. Det er vigtigt, at der er fokus på sund mad og hygiejne, at der er bevægelse i hverdagen, og at der bliver arbejdet med opbygning af gode sociale relationer, børns robusthed og evne til at klare livets udfordringer. Endvidere kan de politikker og retningslinjer, der aftales i institutioner, skoler, fritidsmiljøer og på ungdomsuddannelserne bidrage til at styrke børn og unges sundhed. 

Voksne færdes også på mange forskellige arenaer, alt efter hvor de er i livet. Sunde og gode rammer på arbejdspladser, i bo-og dagtilbud, aktivitetscentre og på plejehjem har stor betydning for borgernes sundhedsadfærd. 

For alle aldersgrupper gælder, at byens rum danner rammer for socialt samvær, kulturelle arrangementer og fysisk aktivitet. Udformningen af byens rum har stor betydning for sundhed og trivsel. Sundhedsaspektet er vigtigt at inddrage i planlægning og udformning af nye boligområder, trafiknet og grønne områder for at fremme sundhed, reducere ulykker og begrænse miljøfaktorers negative påvirkning af sundheden.

I Rødovre kommune vil vi:

 • Have sundhedsfremmende rammer for børnene i daginstitutioner, dagplejen, skoler, fritidsmiljøer med voksne omkring børnene, som har stærke kompetencer som formidlere af sunde værdier 
 • Have sundhedsfremmende rammer, der hvor voksne borgere færdes i kommunen
 • Fremme et fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø ved at støtte arbejdspladser og virksomheder i Rødovre Kommune i at leve op til deres ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø.
 • Have grønne områder, attraktive boligområder, stier og pladser, der inviterer til bevægelse, samvær, fordybelse og refleksion.

Gode og relevante sundhedstilbud til borgerne

Strategimål 2: Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne

Rødovre Kommune skal have gode relevante sundhedstilbud til borgere, som har brug for støtte til at arbejde med at ændre deres sundhedsadfærd. 

Det kan både være en tidlig indsats for at mindske, at sygdomme opstår eller en indsats for dem, som allerede har problemer og sygdomme, så de støttes i at mestre sygdommen. 

I Rødovre Sundhedscenter er der tilbud om sundhedssamtaler, sundhedstjek, rygestopforløb, vægtstopforløb og individuelle tilbud om vejledning i kost og motion. Sundhedscenteret har også tilbud om mental sundhed og tager løbende aktuelle sundhedstemaer op. 

Andre sundhedstilbud er tandplejen, som omfatter alle børn og unge, og sundhedsplejen, der udover deres tilbud til småbørnsfamilier og skolebørn, også giver tilbud om dialogbaseret undervisning i seksuel sundhed og rygestopkurser for unge.

Flere mennesker lever med kronisk sygdom, og nogle har brug for vejledning og støtte i, hvordan de lever bedst med sygdommen. Rødovre Kommune tilbyder indsatser for borgere med KOL, type 2-diabetes, hjerte-karsygdomme, lænde-ryg problemer, kræft og demens. 

Udsatte gruppers sundhed kan styrkes ved at oprette særlige tilbud eventuelt i boligområder tæt på borgernes hverdag. Det kan være borgere, der har et misbrug, er psykisk sårbare eller har en anden etnisk baggrund end dansk, og som har brug for en anden måde at kommunikere og handle på i forhold til egen sundhed og trivsel.

Ældre borgere skal også støttes i et aktivt liv, og der skal være muligheder for at komme uden for hjemmet og indgå i fælleskaber med andre mennesker. Hjemmeplejen har fokus på træning i, at borgerne selv skal kunne klare flere praktiske ting i hjemmet, og der skal være en tidlig indsats for at undgå indlæggelser på hospital. I Rødovre Træningscenter tilbydes genoptræning efter hospitalsindlæggelse og funktionsbevarende træning.

Alle sundhedstilbud skal være af høj kvalitet, og for hver indsats skal der være fokus på måling af effekt, evaluering og udvikling af indsatsen. 

Et vigtigt element er også inddragelse af målgruppen i planlægning og udvikling af indsatserne. Et fælles mål for alle tilbud er opbygning af borgernes selvstændige handlekompetencer og evne til at forsætte på eget initiativ efter deltagelse i et tilbud. Det kan være ved at danne netværk med andre deltagere eventuelt med udgangspunkt i Rødovre Frivilligcenter, lokale patientforeninger og andre frivillige foreninger.

I Rødovre Kommune vil vi:

 • understøtte borgerne i at have stærke handlekompetencer til at leve et godt og sundt liv
 • have let tilgængelige og vedkommende sundhedstilbud til alle aldersgrupper
 • udbyde relevante tilbud af høj faglig kvalitet, både i og uden for sundhedscenteret
 • i alle tilbud have fokus på, hvordan borgerne bedst støttes i fortsættelse af nye vaner på egen hånd eventuelt i frivilligt regi

Lettilgængelige og synlige sundhedstilbud

Strategimål 3: Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne

For at borgerne deltager i aktiviteter og benytter sig af sundhedstilbud, skal de vide, at tilbuddene er der. Borgerne bevæger sig i mange forskellige arenaer, og det er derfor vigtigt at skabe kendskab til indsatserne hos kommunens medarbejdere.

Det skal være let for borgerne at orientere sig om kommunens sundhedstilbud. Derfor er det vigtigt, at vores materialer er synlige i kommunens institutioner, afdelinger og forvaltninger både fysisk og digitalt. Medarbejderne fungerer desuden også som ambassadører for kommunens sundhedstilbud, da de i det daglige er med til at forbedre borgernes sundhed ude i f.eks. daginstitutionerne, plejehjemmene og bo- og værestederne. 

Kommunikation såvel som sundhedsindsatser skal tage udgangspunkt i målgruppens værdier, ressourcer og behov. Det er vigtigt, at vi ved, hvordan vi kommer i kontakt med borgerne, og at de oplever at få en god og høj service. Vores sundhedsbudskaber og tilbud skal være relevante og meningsfulde, samt kunne omsættes til handling. Vi skal inddrage borgerne for at udvikle og tilrettelægge nye indsatser bedst muligt i forhold til deres behov og interesser.

Sundhed skal formidles på en måde, så borgerne oplever, at det er en lettilgængelig mulighed at styrke deres sundhed, uanset køn, etnicitet, alder, handicap eller social baggrund.

Den sociale ulighed i sundhed gør, at der er nogle grupper af borgere, der er mere udfordrede end andre. Det kan eksempelvis være borgere med ikke-vestlig baggrund, kortuddannede og socialt udsatte borgere, som kan have et misbrug, være psykisk sårbare eller være hjemløse.

I forhold til disse grupper er det relevant at benytte sig af nye og anderledes tilgange eller kanaler for bedst muligt at komme i dialog. Det kan f.eks. være gennem Rødovre Jobcenter, frivillige sociale foreninger eller igennem sundhedsformidlerne, der har en multikulturel baggrund. Det kan også være opsøgende indsatser på lokale arbejdspladser, i boligområder eller væresteder. 

I udviklingen af byens rum skal der være fokus på at informere om og synliggøre de mange muligheder, der er i byen i dag.

I Rødovre Kommune vil vi:

 • have synlige, meningsfulde og lettilgængelige sundhedstilbud for borgerne 
 • styrke borgernes kendskab til mulighederne for oplevelser og fysisk aktivitet i kommunen
 • udbrede kendskabet til sundhedstilbuddene til medarbejderne i kommunen, så de kan orientere borgerne om dem både fysisk og digitalt 
 • arbejde målrettet med sundhedsformidling i alle indsatser, så kommunens sundhedstilbud fremstår meningsfulde og når ud til den tilsigtede målgruppe 

Sammenhæng og helhed i sundhedsindsatsen

Strategimål 4: Der er sammenhæng og helhed i kommunens indsats på sundhedsområdet

Borgeren er i centrum for kommunens indsats, og skal opleve sammenhæng og helhed, selvom mange, både interne og eksterne aktører, arbejder sammen. 

En tidlig, sammenhængende og helhedsorienteret indsats for børn, unge og deres familier bidrager til at forebygge udviklingen af større sundhedsmæssige problemer. Ved overgange i børnenes liv er det afgørende, at der er et godt samarbejde mellem de voksne omkring barnet – både forældre, pædagoger og lærere.

Sundhedscenteret skal fungere som én indgang for borgerne til sundhedsområdet i kommunen. Når en borger henvender sig, skal medarbejdere i sundhedscenteret, ved behov, kunne henvise til relevante tilbud både i og uden for centeret. 

Flere borgere har kroniske sygdomme, og det giver udfordringer i det nære sundhedsvæsen i kommunen. Det gælder både i forhold til samarbejde med de praktiserende læger og hospitalerne, samt samarbejdet internt i kommunen. Samarbejdet med de praktiserende læger er særligt vigtigt i forhold til den tidlige indsats for borgere med kronisk sygdom eller risiko for kronisk sygdom. 

Indsatsen tilrettelægges efter retningslinjerne i sundhedsaftalen indgået mellem kommunerne i regionen, samt forløbsprogrammerne som skal sikre en sammenhængende og koordineret indsats for borgere med kronisk sygdom.

Den stadige specialisering af hjemmesygeplejens opgaver giver et øget behov for samarbejde på tværs mellem borgeren, de pårørende og hospitaler, praktiserende læger og medarbejderne i hjemmeplejen. Rødovre Kommune har sygeplejersker på hospitalerne, der koordinerer forløbet for borgeren ved udskrivelse fra hospital for at sikre det rette kommunale tilbud og forebygge genindlæggelser. I hjemmeplejen er der ansat en udviklingssygeplejerske, som har til opgave at udvikle hjemmeplejen for at mindske utilsigtede hændelser og styrke samarbejdet på tværs.

Nemme og lettilgængelige digitale kommunikationsmuligheder har stor betydning for, at samarbejdet og kommunikationen mellem praktiserende læge, hospital og kommunen fungerer smidigt og effektivt. 

Nogle borgere kan have brug for særlig støtte og opmærksomhed for at opleve helhed i indsatsen og for at kunne navigere i sundhedssystemet. Det kan dreje sig om borgere uden netværk, psykisk sårbare borgere, og borgere med en anden kulturel baggrund end den danske.

I Rødovre Kommune vil vi:

 • styrke kommunikationen mellem de voksne ved overgange i børnenes liv
 • styrke borgernes oplevelse af en nær og sammenhængende sundhedsindsats 
 • arbejde for at borgerne får en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med fokus på egne ressourcer, og at familier og netværk bliver inddraget.
 • forbedre mulighederne for at kommunikere digitalt med de praktiserende læger og hospitalerne

En levende sundhedspolitik

Sundhedspolitikken er sammen med mange andre politikker i Rødovre Kommune en tværgående politik, da borgernes sundhed er et fælles ansvar for alle forvaltninger.

Sundhed kan være et mål i sig selv eller et middel til at opnå målsætninger på andre områder. Implementeringen af sundhedspolitikken vil derfor ske på forskellige niveauer og på tværs af kommunens politikområder. 

I sundhedspolitikken er visionen og de overordnede strategimål for sundhedsindsatsen formuleret. I den årlige handleplan for sundhedsindsatsen bliver de konkrete indsatser beskrevet. 

Handleplanen tager udgangspunkt i risikofaktorer, såsom rygning, alkoholforbrug, kost, fysisk aktivitet, mental sundhed m.m. og vil følge forebyggelsespakkerne i forhold til beskrivelse af rammer, tilbud, information, undervisning og opsporing af de forskellige målgrupper. 

Mål for den borgerrettede indsats tager udgangspunkt i de nationale mål for sundheden ”Sundere liv for alle”. Der udarbejdes konkrete mål for indsatserne, som hvert år følges op med status på handleplanen. 

Den patientrettede sundhedsindsats tager udgangspunkt i forløbsprogrammerne for borgere med kronisk sygdom og sundhedsaftalen indgået mellem kommunerne i Region Hovedstaden. Der vil i forbindelse med Sundhedsaftalen 2015-2018 blive udarbejdet implementeringsplaner for indsatserne, som følges op af lokale indsatser i Rødovre Kommune. 

En helhedsorienteret sundhedsindsats, der sætter borgeren i centrum, kræver involvering og inddragelse af mange aktører som borgerne, pårørende, medarbejdere, foreninger, frivillige, praktiserende læger, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Vi arbejder løbende med udvikling af nye måder at inddrage de relevante aktører på, når indsatserne skal planlægges og gennemføres.

For at gøre sundhedspolitikken levende vil vi:

 • Arbejde systematisk med at indarbejde sundhedshensyn i planlægning af aktiviteter i og på tværs af forvaltninger
 • Fremme samarbejdet om brugen af sundhed som middel til at opnå mål på andre fagområder
 • Udvikle og afprøve nye måder at inddrage borgere og andre aktører i planlægningen og gennemførelsen af aktiviteter

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider