Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken for ældreplejen i Rødovre Kommune er udarbejdet som en allonge til Rødovre Kommunes ældrepolitik. Værdighedspolitikken består derfor af vision, værdier og indsatser, som indgår heri.

Rødovre Kommunes værdighedspolitik

Fold alle ud

Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken for ældreplejen i Rødovre Kommune er udarbejdet som en allonge til Rødovre Kommunes ældrepolitik. Værdighedspolitikken består derfor af vision, værdier og indsatser, som indgår heri.

Visionen for ældreområdet

I Rødovre Kommune betragtes ældre borgere som en ressource med stor viden, erfaring og energi til gavn og glæde for alle. Det er vigtigt, at alle ældre borgere uanset helbredssituation kan leve et godt og værdigt liv. Rødovre skal være en god by at bo i og et sted, hvor alle trygt kan blive ældre.

Det gode ældreliv i Rødovre

Forudsætningen for at nå visionen er, at enhver tager vare på sit eget liv og selv skaber den tilværelse, som man ønsker. Er man kun delvis eller slet ikke i stand til at mestre det, får man hjælp og støtte fra kommunen efter de rammer, der er udstukket af Kommunalbestyrelsen.

Selvbestemmelse og livskvalitet – værdier er hjørnestenen

Værdier er ikke noget håndfast, eller noget man kan tage og føle på. Alligevel er værdier hjørnestenen i arbejdet og helt centrale, da de tjener som en rettesnor i hverdagen.

I Rødovre Kommune har vi klare værdier for mødet mellem borgere og kommunens medarbejdere:

 • Et respektfuldt og værdigt samarbejde
 • Anerkendelse og menneskeligt ligeværd
 • Tillid og nærvær
 • Fleksibilitet
 • Selvbestemmelse

Forventningerne til et værdigt ældreliv er lige så mangfoldige, som det liv borgeren har levet. Men uanset de valg den enkelte borger træffer, skal det give mening og indhold for den enkelte.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

God omsorg, pleje, behandling og rehabilitering er forudsætninger for, at borgere der ikke længere er i stand til selv at udføre en række opgaver, fortsat oplever livskvalitet. Denne gruppe ældre spænder bredt fra borgere med omfattende fysisk funktionsnedsættelse efter sygdom, over svækkelse af alderdom og demens. Disse ældre borgere har ofte vanskeligt ved at koordinere og tage ansvar for at tilrettelægge den hjælp, kommunen yder. Derfor er det afgørende, at hjælpen og støtten er sammenhængende, og at de enkelte indsatser supplerer og understøtter hinanden. Alle omkring borgeren skal arbejde efter fælles mål for indsatsen, som er aftalt med borgeren.

Indsatser:

 • at pleje, behandling og omsorg altid er individuelt tilpasset med respekt for den enkeltes integritet og forskelig livsførelse
 • at medarbejderne har faglige og personlige kompetencer, der til alle tider svarer til deres arbejdsopgaver
 • at der udvikles en stærk tværfaglig samarbejdskultur.

Mad og ernæring

Mad og ernæring er et vigtigt fokusområde. Det har betydning for borgerens udfoldelsesmuligheder i hverdagen og medvirker til en oplevelse af livskvalitet.

Indsatser:

 • at fremme det gode måltid på plejehjemmene
 • at forebygge utilsigtet vægttab
 • at iværksætte individuelle ernæringsindsatser
 • at forebygge indlæggelser på grund af ernæringsmæssige årsager.

En værdig død

Det er individuelt, hvilke ønsker den ældre borger og dennes pårørende har til livets afslutning. Medarbejderne skal være åbne over for den enkelte ældres ønsker og bidrage til, at livet får en værdig, tryg og så vidt muligt en smertefri afslutning.

Indsatser:

 • at pleje og omsorg for borgeren den sidste tid af livet og ved livets afslutning er i fokus
 • at samarbejdet med den frivillige vågetjeneste indgår som et tilbud i en sammenhængende indsats hele døgnet.

Årlig status og handleplan på indsatser fra værdighedspolitikken og ældrepolitikken

Til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikken, beslutter Kommunalbestyrelsen årligt, hvorledes de afsatte midler og mål med indsatserne fordeles.

Politikken styrker fokus på værdighed på ældreområdet gennem et generelt løft af indsatserne, men også gennem nye initiativer. Initiativerne har fokus både på den praktiske hjælp og personlige pleje i ældrelivet og ved livets afslutning, på ernæring og måltider, aktiviteter, og kompetent og kvalificeret støtte og hjælp.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Gunnekær 64
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider