Kommunalbestyrelsen

29-09-2009

Sager 144 (ØU 196/09) - 175 (ØU 229/09)

Fold alle ud

Vestegnens Brandvæsen I/S - budgetforslag for 2010 samt overslagsårene 2011 - 2013
Sag nr. 144 (ØU 196/09)

Sagens kerne

Godkendelse af budgetforslag for 2010 samt budget for overslagsårene 2011 – 2013 for Vestegnens Brandvæsen I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at budgetforslag 2010 for Vestegnens Brandvæsen I/S godkendes, samt
   
 2. at budget for overslagsårene 2011 – 2013 godkendes.
 
Beredskabskommissionen:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Beredskabsplan 2009
Sag nr. 145 (ØU 197/09)

Sagens kerne

Godkendelse af Beredskabsplan 2009 for Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Beredskabsplan 2009 godkendes,
   
 2. at Beredskabsstyrelsens, Sundhedsstyrelsens og Lægemiddelstyrelsens bemærkninger tages til efterretning, samt
   
 3. at beredskabets redegørelse af 30.07.2009 godkendes.
 
Beredskabskommissionen:

Anbefales.
 
Økonomiudvalget:
 
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Københavns Befæstning - en attraktion i verdensklasse
Sag nr. 146 (ØU 198/09)

Sagens kerne

Godkendelse af projektbeskrivelse til Partnerskabet (Real Dania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen) med forslag, der skal gøre Vestvolden til en attraktion som en del af Københavns befæstning. Forslaget omfatter bl.a. etablering af et formidlingscenter i Ejbybunkeren som 1 af Københavns befæstnings 3 fyrtårne, genopførelse af batteritogsmagasinet samt forbedring af voldgaden og en ny sti for at styrke Vestvolden som Københavns nye motionsrum.

Godkendelse af ansøgning til Vejdirektoratet om støtte til at opgradere voldgaden som en attraktiv cykelforbindelse.

Sagen behandles samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektbeskrivelse af 31.08.2009 godkendes som kontrakt med Partnerskabet og grundlag for det videre arbejde, samt
   
 2. at ansøgning om tilskud fra ”Pulje til mere cykeltrafik (Vejpuljen)” godkendes.
 
Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:
 
Indstilles godkendt, idet støjproblemet skal afklares inden kontraktindgåelse.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Høringssvar til Brøndby Kommunes Forslag til Kommuneplan 2009
Sag nr. 147 (ØU 199/09)

Sagens kerne

Brøndby Kommune har den 01.07.2009 fremlagt Forslag til Kommuneplan 2009-2021 i offentlig høring.

Høringsfristen er den 16.09.2009, hvorfor høringssvaret fremsendes som udkast med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse på mødet den 29.09.2009.

Teknisk Forvaltning foreslår, at Brøndby Kommune nævner samarbejdet om Vestbadet mellem Brøndby Kommune og Rødovre Kommune i Brøndby Kommunes Kommuneplan 2009-2021.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommunes høringssvar til Brøndby Kommunes Forslag til Kommuneplan 2009-2021 vedtages til fremsendelse til Brøndby Kommunalbestyrelse.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Forslag til Lokalplan 122 Egegårdskvarteret øst - blandet bolig og erhverv
Sag nr. 148 (ØU 200/09)

Sagens kerne

Det er lokalplanens formål at fastlægge områdets anvendelse til boligformål og erhverv, der naturligt lader sig indpasse i den centrale del af Rødovre Kommune. Lokalplanen skal erstatte størstedelen af Lokalplan 62 for et område til erhverv og boliger Egegårdsvej øst fra 1998, som ikke har resulteret i den ønskede fornyelse i området. 

Det nye forslag til lokalplan muliggør at alle eksisterende erhvervsejendomme kan indrettes til boliger og erhverv, der ikke belaster miljøet og anvendelserne kan, i modsætning til Lokalplan 62, blandes i den enkelte bygning. Dette understøtter de bymæssige intentioner i planen.

Rødovre Kommune nedlagde et § 14-forbud mod et projekt på Tæbyvej 19 den 03.11.2008. Jf. planlovens § 14 skal kommunen senest et år efter udsende en ny lokalplan i offentlig høring for det pågældende område. Lokalplanforslaget skal derfor udsendes i offentlig høring senest den 03.11.2009.

Der er foretaget en undersøgelse af lokalplanens indvirkning på miljøet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet. 

I forbindelse med den offentlige høring af Lokalplan 62 i 1998 blev der afholdt et borgermøde med områdets interessenter. Mødet blev afholdt på baggrund af mange indsigelser fra områdets erhvervsdrivende. Det vurderes derfor, at mange spørgsmål og uddybende kommentarer med fordel kan besvares på et borgermøde, som annonceres i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Forslag til Lokalplan 122 Egegårdskvarteret øst - blandet bolig og erhverv vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger i perioden 14.10.2009 – 09.12.2009, samt
   
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ændring af gebyrstrukturen på affaldsområdet - budget 2010
Sag nr. 149 (ØU 201/09)

Sagens kerne

Folketinget har i maj 2009 vedtaget ændringer af miljøbeskyttelsesloven og Miljøministeriet forventes at udsende en ændring af affaldsbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har udsendt et brev til alle kommuner med betydningen af de forventede ændringer af bekendtgørelsen. Ændringen af loven og bekendtgørelsen betyder, at kommunerne skal ændre deres opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer således, at gebyrerne bedst muligt kommer til at afspejle erhvervsvirksomhedernes brug af de kommunale genbrugsstationer.

Teknisk Forvaltning har fundet det mest hensigtsmæssigt, at ændre strukturen for opkrævning af affaldsgebyrerne for private og erhverv samtidigt.

Ændringen af gebyrerne vil få virkning pr. 01.01.2010.

Miljøstyrelsen har åbnet mulighed for at fordelingen af udgifterne til drift af genbrugsstationen kan fastsættes på baggrund af eventuelle brugerundersøgelser. Teknisk Forvaltning har valgt at bruge kommunens brugerundersøgelse fra 2005.

Ændringerne betyder, at der opkræves et nyt gebyr for erhvervsvirksomheder omfattende brugen af genbrugsstationen og forvaltningens administrationsudgifter, et nyt grundgebyr for private omfattende administration, storskraldsordning, brug af genbrugsstationen samt ordning for farligt affald, og et nyt ”beholdergebyr” omfattende indsamling af dagrenovation for både private og erhverv.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at ny struktur for opkrævning af affaldsgebyrer for private og erhverv i Rødovre Kommune godkendes i overensstemmelse med ovenstående, samt
   
 2. at affaldsgebyrerne for private og erhverv samt gebyrerne for afhentning af dagrenovation fra private og erhverv i Rødovre Kommune for 2010 godkendes i overensstemmelse med ovenstående og indarbejdes i takster, budget 2010.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Kvalitetspolitik og -mål samt redegørelse for kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet
Sag nr. 150 (ØU 202/09)

Sagens kerne

Folketinget vedtog i maj 2006 lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Alle kommuners kvalitetsstyringssystem på området skal være certificeret (bedømt) inden udgangen af 2009.

Kvalitetsstyringsloven stiller krav om årlig offentliggørelse af kommunernes indsats og resultater som følge af kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet.

Kvalitetsstyringsloven stiller desuden krav om at kvalitetspolitik og -mål løbende gennemgås med henblik på eventuel revision. Teknisk Forvaltning har i den forbindelse fundet anledning til at revidere kvalitetspolitik og -mål godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2006.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at revideret kvalitetspolitik og -mål godkendes, samt
   
 2. at redegørelsen til offentliggørelse godkendes.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Tilladelse til midlertidig sænkning af grundvandet i forbindelse med udbygning af Motorring 3
Sag nr. 151 (ØU 203/09)

Sagens kerne

Som led i anlæg af Frederiksundsmotorvejens første etape skal der anlægges en forbindelsesrampe, der skal føre trafik fra Frederikssundsmotorvejen til Motorring 3 mod nord. Denne rampe føres under Motorring 3 (M3) og under Jyllingevej, hvilket kræver en midlertidig sænkning af grundvandet.

Forslag til tilladelse til midlertidig grundvandssænkning ved M3/Jyllingevej i forbindelse med Frederiksundmotorvejens udvidelse har været i høring hos Glostrup Kommune og Vejdirektoratet. Teknisk Forvaltning har taget stilling til indkomne bemærkninger.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives tilladelse til at sænke grundvandet ved oppumpning af 540.000 m³ vand over 15 måneder på vilkår som beskrevet i udkast til tilladelsen, samt
   
 2. at der ikke gennemføres en VVM-rede-gørelse.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand til Fæstningskanalen i forbindelse med udbygning af Motorringvej 3
Sag nr. 152 (ØU 204/09)

Sagens kerne

Som led i anlæg af Frederikssundsmotorvejens første etape skal der udledes oppumpet grundvand til Fæstningskanalen.

Forslag til tilladelse til midlertidig udledning af grundvand til Fæstningskanalen i forbindelse med Frederikssundsmotorvejens udvidelse har været i høring hos Vejdirektoratet. Teknisk Forvaltning har taget stilling til indkomne bemærkninger.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives tilladelse til at udlede 540.000 m3 vand til Fæstningskanalen over 15 måneder på vilkår som beskrevet i udkast til tilladelse.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Godkendelse af låneoptagelse på 280 mio. kr. i I/S Vestforbrænding
Sag nr. 153 (ØU 205/09)

Sagens kerne

I/S Vestforbrændings bestyrelse har besluttet at forøge Vestforbrændings låneramme med 280 mio. kr. til 580 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med Varmeplan 2010.

Jævnfør Vestforbrændings vedtægter (§ 10, stk. 14) skal bestyrelsens beslutning efterfølgende godkendes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at I/S Vestforbrændings indstilling godkendes, i henhold til:
 1. at der bevilges 551 mio. kr. til gennemførelse af ”varmeplan 2010” (heraf tidligere bevilget 151 mio. kr.),
   
 2. at I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme på 580 mio. kr. (heraf tidligere godkendt 300 mio. kr.) til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med Varmeplan 2010,
   
 3. at I/S Vestforbrænding løbende, i takt med udvidelse af varmeoplandet jf. aktiviteter i Varmeplan 2010, optager lån på baggrund af godkendte investeringsforslag i bestyrelsen,
   
 4. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, 2-3,
   
 5. at formand og direktør, jf. den af bestyrelsen godkendte lånefinansieringspolitik, bemyndiges til at forhandle lånevilkår m.m. og underskrive lånedokumenter samt at foretage omlægning af lånesammensætningen herunder valg af renteforhold samt valuta.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ansøgning om midler fra Statens cykelpulje
Sag nr. 154 (ØU 207/09)

Sagens kerne

Rødovre Kommune har i samarbejde med København, Frederiksberg, Glostrup og Albertslund kommuner udarbejdet en ansøgning til Pulje for mere cykeltrafik, med henblik på, at opnå 50 % tilskud til etableringen af en højklasset cykelpendlerrute på tværs af kommunerne.

Ruten vil i Rødovre Kommune løbe fra Damhus Søen langs Elvergårdsvej, op ad Rødovre Parkvej og ned til Vestvolden og tunnellen under M3 ind til Glostrup Kommune.

Med 50 % statsligt tilskud til ruten, beløber kommunens omkostninger sig til 1.565.000 kr.
Det foreslås, at midlerne fordeles ligeligt over budgetår 2010 og 2011.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at ansøgning om tilskud fra cykelpulje godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Vandprissagen - regulering for perioden 1996 til 2004
Sag nr. 155 (ØU 208/09)

Sagens kerne

Københavns Kommune har fremsendt kreditnota vedrørende for meget opkrævet for levering af vand i perioden 1996 til 2004. Det hensatte beløb i perioden 1996 til 2003 kan derfor tilbageføres fra Rødovre Kommune til vandforsyningen via mellemregningskontoen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at kreditnotaen vedrørende for meget opkrævet for levering af vand i perioden 1996 til 2004 fra Københavns Kommune på 23.347.367,02 kr. ekskl. moms tages til efterretning, samt
   
 2. at det hidtil hensatte beløb i perioden 1996 til 2003 på 16.095.849,98 kr. ekskl. moms tilbageføres fra Rødovre Kommune til vandforsyningen via mellemregningskontoen.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt

Selskabsgørelse af vandsektoren i Rødovre Kommune - ejendomme
Sag nr. 156 (ØU 209/09)

Sagens kerne

Ejendomme, herunder bygninger og grunde, der vedrører vand- og spildevandsforsyningen, foreslås udlejet eller overdraget fra Rødovre Kommune til vand- og spildevandsforsyningen/-selskaberne med udligning over mellemværendet mellem kommunen og vand- og spildevandsforsyningen inden de bliver omdannet til aktieselskaber senest 01.01.2010.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til udlejning af og overdragelse af ejendomme, der vedrører vand- og spildevandsforsyningen/-selskaberne, vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Milestedets indgang - "Projekt klar til Kærene"
Sag nr. 157 (ØU 210/09)

Sagens kerne

Program for områdefornyelse i Kærene indeholder et forslag til, at indgangen til Milestedet gøres indbydende og åbnes ud mod Nørrekær.

Der er udarbejdet forslag til ændring af indgangspartiet, således at arealet mellem Cafébiblioteket og kantinen ændres, hvorved der etableres et indbydende indgangsmiljø.

Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at disponering af udearealet samt tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i fagentreprise,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Park- og Naturafdelingen, varetager opgavens gennemførelse,
   
 4. at der gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. til ændring af indgangspartiet, og
   
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 550.000 kr. af de i investeringsoversigten 2009 afsatte midler på 1.450.000 kr. under ”Områdefornyelse af Kærene”.
 
Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Det indstilles godkendt, idet der gives en anlægsbevilling på 67.000 kr. til etablering af belysning på boldbanen m.v., samt at der frigives rådighedsbeløb på 67.000 kr. afsat i investeringsoversigten i 2009.

Der er udarbejdet et supplerende notat af 23.09.2009, der fremsendes til Kommunalbestyrelsen.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Prøvevalg for 16-17-årige
Sag nr. 158 (ØU 211/09)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24.06.2009, at der op til det kommende kommunalvalg i november afholdes et elektronisk prøvevalg for de 16 – 17 årige.

En arbejdsgruppe har planlagt demokratiaktivteter, som afvikles i oktober måned.

Rødovre Kommune har deltaget i netværksmøder i KL.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at orienteringen tages til efterretning, og
   
 2. at de opstillingsberettigede politiske partier udpeger deltagere til en paneldebat med de unge den 28.10.2009 kl. 19.00.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Huslejefastsættelse 2010 - Ældrecenter Broparken
Sag nr. 159 (ØU 212/09)

Sagens kerne

Godkendelse af DAB’s fremsendte budgetforslag for perioden 1.1.2010 – 31.12.2010.

Budgetforslaget viser en stigning på 1 procent. I forhold til budgettet for 2009. Konkret betyder dette, at m2 prisen stiger fra de nuværende 1.218 kr. pr. m2 til 1.235 kr. pr m2.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender den forslåede husleje på 1.235 kr. pr m2 for 2010 i Ældrecenter Broparken.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Huslejefastsættelse 2010 - Ældreboligerne Broparken
Sag nr. 160 (ØU 213/09)

Sagens kerne

Godkendelse af DAB’s fremsendte budgetforslag for perioden 1.1.2010 – 31.12.2010.

Budgetforslaget viser en stigning på 3,8 procent i forhold til budgettet for 2009. Konkret betyder dette, at m2 prisen stiger fra de nuværende 753 kr. pr. m2 til 782 kr. pr. m2.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede husleje på 782 kr. pr. m2 i 2010 for Ældreboligerne Broparken.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Dorthe Mariehjemmet - ny aftale pr. 01.01.2010
Sag nr. 161 (ØU 214/09)

Sagens kerne

Godkendelse af indgåelse af ny aftale med bestyrelsen for Dorthe Mariehjemmet til erstatning for den nuværende driftsoverenskomst.

Aftalen anbefales at træde i kraft pr. 1. januar 2010 og med et opsigelsesvarsel på 12 måneder til et kalenderårs udløb.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at den foreslåede aftale indeholdende en døgntakst på kr. 1.470 (2010-prisniveau) godkendes,
   
 2. at det af Dorthe Mariehjemmet fremsendte forslag til allonge til aftalen afvises, således at Dorthe Mariehjemmet som konsekvens heraf ikke får udbetalt kr. 1,4 mio. som grundkapital, samt at Rødovre Kommune ikke overtager finansieringen af Dorthe Mariehjemmets forventede merforbrug i 2009,
   
 3. at Rødovre Kommune afskriver sit tilgodehavende for ekstraordinær á conto betaling i 2008 på kr. 3,1 mio.
   
 4. at der indarbejdes yderligere kr. 3.790.000 i budget 2010 og ff. til dækning af køb af pladser på Dorthe Mariehjemmet.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Sagen taget af, idet Skema C ikke er færdigt.

Rammeaftale for 2010 for Social- og Specialundervisningsområdet
Sag nr. 162 (ØU 215/09)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet indgår årlige rammeaftaler for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på de nævnte områder, efter at forsyningsforpligtelsen med kommunalreformen i 2007 blev spredt, idet kommunerne overtog driften af en del af institutionerne på området. Endvidere omfatter rammeaftalen principper for styring og administration på området, herunder takstfastsættelse.

Rammeaftalen for 2010 indeholder en revideret visitationsaftale vedrørende kommunikationscentre. Aftalen kolliderer med Rødovre Kommunes ønske om at varetage en større del af sagsbehandlingen på området i eget regi og dermed opnå et effektiviseringspotentiale.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Rødovre Kommune godkender rammeaftalen men tager forbehold for den del, der vedrører visitation til kommunikationscentre
   
 2. at den ønskede praksis på området meddeles regionens kommunikationscentre
 
Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Frivillighedspolitik 2009
Sag nr. 163 (ØU 216/09)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 24. juni 2009 (sag nr.120) første udkast til frivillighedspolitik 2009.

Udkastet har efterfølgende været i høring hos de frivillige sociale foreninger og organisationer i Rødovre Kommune samt i Integrations-, Senior- og Handicaprådene.

Der er indkommet ni høringssvar fra henholdsvis Rødovre Frivilligcenter, Integrationsrådet, Seniorrådet, Handicaprådet, Lokalforeningen SIND, Grøndalslund Sogns Menighedsråd, Club Activ, Dansk Røde Kors Rødovre og Hjerteforeningen, lokalkomité Rødovre og Glostrup.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at den tilrettede frivillighedspolitik godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Forslag til aktiviteter i sundhedscenter
Sag nr. 164 (ØU 217/09)

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev det i en budgetresolution besluttet, at Social- og Sundhedsforvaltningen skulle gennemføre en analyse af vilkårene for oprettelse af et sundhedscenter i Rødovre Kommune.

Analysen blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2009 (sag nr. 119), og det blev besluttet, at følge indstillingen om at arbejde videre med et forslag til konkretisering af aktiviteterne i sundhedscenteret til politisk forelæggelse september 2009.

Mødesag med forslag til konkretisering af aktiviteterne i sundhedscenteret forelægges hermed.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der etableres et sundhedscenter ud fra de i mødesagen beskrevne principper,
   
 2. at der tages initiativ til at finde egnede lokaler til formålet,
   
 3. at der fremlægges en samlet sag med præcis angivelse af økonomien for etablering og drift af sundhedscenteret snarest muligt.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt, idet der fortsat indhentes erfaringer fra andre kommuner.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Beskæftigelsesplan 2010
Sag nr. 165 (ØU 218/09)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Beskæftigelsesplan 2010 for Rødovre Jobcenter til endelig godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget behandlede udkast til Beskæftigelsesplan 2010 på mødet den 12. maj 2009 (sag nr. 25).

Beskæftigelsesplanen har været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd og i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Beskæftigelsesplan 2010 for Rødovre Jobcenter godkendes.

Beskæftigelsesudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke i Rødovre Kommune 2008
Sag nr. 166 (ØU 219/09)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemført en evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke.

Evalueringen bygger på kvalitative interviews, statistik, forskning og undersøgelser samt interne evalueringer.

Det har været vanskeligt at evaluere integrationsindsatsen, da der på flere områder ikke findes opdateret statistik eller særskilte opgørelser vedrørende borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at evalueringen drøftes, og
   
 2. at evalueringen sendes til høring i Integrationsrådet inden endelig politisk godkendelse. 
 
Alle udvalg:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ligestillingsredegørelse 2009.
Sag nr. 167 (ØU 220/09)

Sagens kerne

Ligestillingsredegørelsen indeholder oplysninger om ligestilling på serviceområder, personaleoplysninger og ligestillingspolitik på personaleområdet, kønsmainstreaming og ligestillingsvurdering samt kønssammensætning af råd, nævn og udvalg.

Ligestillingsredegørelsen udarbejdes hvert andet år.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

at ligestillingsredegørelsen 2009 godkendes.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Årsregnskab 2008 - revisionsberetning
Sag nr. 168 (ØU 221/09)

Sagens kerne

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 6 vedrørende afsluttende revisi-onsbesøg i perioden april til juli 2009 - afslut-tende beretning for regnskabsåret 2008. Økonomi - og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at beretningen tages til efterretning,
   
 2. at direktionens svar til revisionens bemærkninger og igangsatte initiativer godkendes,
   
 3. at regnskab 2008 godkendes.
 
Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Kommune- og regionsrådsvalg 17.11.2009 / valg af 9 tilforordnede vælgere til afstemning i hjemmene
Sag nr. 169 (ØU 222/09)

Sagens kerne

Til Kommune- og Regionsrådsvalget den 17.11.2009 skal der vælges 9 tilforordnede vælgere til at forestå valghandlingen i borgernes eget hjem.

Fællesforvaltningen indstiller, at det tages til efterretning,
 1. at Gruppe A vælger 7 tilforordnede vælgere,
   
 2. at gruppe O vælger 1 tilforordnet vælger,
   
 3. at gruppe V vælger 1 tilforordnet vælger, samt
   
 4. at der udpeges et antal ansatte i kommunens forvaltning.
 
Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Kommune- og regionsrådsvalg 17.11.2009 / valg af 110 tilforordnede vælgere
Sag nr. 170 (ØU 223/09)

Sagens kerne

Til Kommune- og Regionsrådsvalget den 17.11.2009 skal der vælges 110 tilforordnede vælgere til de 9 afstemningssteder. De tilforordnede vælgere vælges efter forholdstalsvalg på grundlag af de afgivne stemmer ved Kommune- og Regionsvalget i 2005.

Fællesforvaltningen indstiller, at det tages til efterretning,

at der vælges 110 tilforordnede vælgere efter forholdstalsvalg under et blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Kommune- og regionsrådsvalg 17.11.2009 / valg af 45 valgstyrere og valgstyrerformænd
Sag nr. 171 (ØU 224/09)

Sagens kerne

Til kommunalvalget den 17.11.2009 skal der vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere for hvert afstemningsområde. Ved tidligere valg og afstemninger har der været 5 valgstyrere pr. afstemningsområde, dvs. 45 valgstyrere, hvoraf der vælges én valgstyrerformand pr. afstemningsområde.

Fællesforvaltningen indstiller, at det tages til efterretning,
 1. at der vælges 5 valgstyrere for hvert afstemningsområde, samt
   
 2. at der vælges en valgstyrerformand på hvert afstemningsområde.
 
Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

IT anlæg 2009 - Digital borgerbetjening
Sag nr. 172 (ØU 225/09)

Sagens kerne

Der søges om anlægsbevilling af 0,7 mio. kr. til aktiviteter der samler og udvikler rk.dk og e-posthus.dk, også i forhold til borger.dk.

IKT chefen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til fornyelse og udvikling af rk.dk og e-posthus.dk og
   
 2. at der frigives et rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr., afsat i investeringsoversigten 2009.
 
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 173 (ØU 226/09)

Beslutning

Taget til efterretning.

Dorthe Mariehjemmet, Rødovrevej 325 – Skema C
Sag nr. 174 (ØU 229/09)

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 175 (ØU 229/09)

Beslutning

Taget til efterretning.