Social- og Sundhedsudvalget

06-10-2009

Sager 85 - 90

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 85

Beslutning

Taget til efterretning

Revision af kvalitetsstandarder 2009
Sag nr. 86

Sagens kerne

Ændringerne i kommunens krav til leverandører og kvalitetsstandarder har været til høring i SeniorRådet og Handicaprådet.

Sagen blev behandlet Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. september 2009 (sag nr. 74).

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at høringssvar fra SeniorRådet og Handicaprådet tages til efterretning
  2. at de foreslåede ændringer i krav til leverandører og kvalitetsstandarder godkendes til ikrafttræden den 1. november 2009, og
  3. at de nye priser på leverede ydelser godkendes med virkning fra den 1. juli 2009.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Servicebevis til køb af hjemmehjælpsydelser
Sag nr. 87

Sagens kerne

Lov om social service er ændret, så der åbnes mulighed for, at kommunen kan udstede et servicebevis til borgere, der får hjælp efter § 83, der omfatter hjemmehjælpsydelser.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommune ikke etablerer en ordning, hvor borgere kan få udstedt servicebevis

Beslutning

Godkendt

Projektmidler til hjemmeplejen fra forebyggelsesfonden
Sag nr. 88

Sagens kerne

Rødovre Kommunes hjemmepleje har i august 2009 modtaget tilsagn fra Forebyggelsesfonden om bevilling af tilskud på 2.564.553 kr. til projektet ”Specialteam for skæve eksistenser”. Projektet strækker sig over to år.

Baggrunden for projektet er, at hjemmeplejen i stigende grad giver udtryk for, at der er hjem, hvor de har meget svært ved at give den nødvendige pleje og omsorg. Det gælder eksempelvis borgere i en kompleks sygdomsmæssig og social situation.

Formålet med projektet er at øge trivslen samt reducere sygefraværet blandt medarbejderne i hjemmeplejen. Derudover forventes det også, at borgerne profiterer af den mere specialiserede hjælp, som projektet giver mulighed for at yde.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at der gives en indtægtsbevilling på 2.564.553 kr. til Social- og Sundhedsudvalget fordelt mellem årene i henhold til ovenstående, og
  2. at der gives en udgiftsbevilling på 2.564.553 kr. til Social- og Sundhedsudvalget fordelt mellem årene i henhold til ovenstående.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Implementering af elektroniske journaler i Sundhedsplejen
Sag nr. 89

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 568.000 kr. til implementering af elektroniske journaler i Sundhedsplejen, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at der gives en anlægsbevilling på 568.000 kr. til implementering af elektroniske journaler i Sundhedsplejen, og
  2. at der frigives rådighedsbeløb på 568.000 kr. afsat i investeringsoversigten for 2009.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 90

Beslutning

Intet