Økonomiudvalget

21-10-2009

Sager 233 - 249

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 233

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Projektkonkurrence vedr. matr. nr. 8a af Rødovre
Sag nr. 234

Sagens kerne

Orientering om sagens status og beslutning om det videre forløb.

Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at status tages til efterretning, samt
   
 2. at sagen henlægges.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning - Budget 2009-2013 og takst 2010
Sag nr. 235 (RKF 25/09)

Sagens kerne

VEKS's takster for 2010 ændres væsentligt i forhold til 2009. Den faste afgift sænkes som følge af, at VEKS´s anlæg nu er afskrevet. Den variable takst stiger derimod som følge af en forhøjelse og en omlægning af energiafgifterne.

Samlet set falder RKF's udgift til varmekøb fra VEKS i forhold til 2009. RKF foreslår dog, at varmepriserne holdes i ro, så der fastholdes et uændret indtægtsgrundlag. Overskuddet hensættes til konvertering af specifikke naturgasområder til fjernvarme.

RKF foreslår endvidere, at fordelingen mellem indtægt fra henholdsvis fast og variabel afgift ændres, så den afspejler VEKS's priser, men stadig er rimelige kostægte. Se Takstblad 2010 i vedlagte notat.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Takstblad 2010 godkendes, samt
   
 2. at der af overskuddet på budget 2010 hensættes 6,4 mio. kr. til finansiering af forventet konvertering af naturgasområde omkring Islevdalvej til fjernvarme.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - årsrapport 2008
Sag nr. 236 (RKF 26/09)

Sagens kerne

Godkendelse af årsrapport inkl. Regnskab 2008 for RKF.

RKF´s Årsrapport 2008
Over-/underdækning primo: 4,769 mio. kr.
Årets underdækning i 2008:-5,333 mio. kr.
Over-/underdækning ultimo:-0,564 mio. kr.
 
Årets underdækning i 2008 er indregnet i det kommende års priser.

Rødovre Kommunes årsregnskab 2008
Driftsudgifter 68,397 mio. kr.
Driftsindtægter-72,887 mio. kr.
Anlægsudgifter 6,842 mio. kr.
Tjenestemandspension 0,076 mio. kr.
I alt: 2,429 mio. kr.
 
 
Mellemregning primo 4,799 mio. kr.
Årets forbrug 2008 2,429 mio. kr.
Mellemregning ultimo7,229 mio. kr.
 
Gælden til Rødovre Kommune er i 2008 steget med 2,4 mio. kr.
 
Restgælden pr. 31.12.2008 udgør 7,2 mio. kr. til Rødovre Kommune og 0,2 mio. kr. til Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS).
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven under hensyntagen til Varmeforsyningslovenes prisreguleringsbestemmelser.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 
at
årsrapporten inkl. Regnskab 2008 godkendes.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:
 
Anbefales. 

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Ændring af affaldsregulativer som følge af ny gebyrstruktur
Sag nr. 237 (TMU 88/09)

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29.09.2009 (sag nr. 149) blev det besluttet at ændre gebyrstrukturen for opkrævning af affaldsgebyrer ved husholdninger og erhverv.

Ændringen af gebyrstrukturen skal indarbejdes i regulativerne for både husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Efter vedtagelsen af regulativerne vil de blive annonceret i Rødovre Lokalnyt efter kravene herom i affaldsbekendtgørelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Regulativ for Husholdningsaffald godkendes, samt
   
 2. at forslag til Regulativ for Erhvervsaffald godkendes.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Trafiksanering af Rødovrevej etape 3. Anlægsregnskab
Sag nr. 238 (TMU 90/09)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for Rødovrevej, etape 3.
   
Bevilling 25.04.2006 306.000 kr.
Bevilling 27.03.2007 6.000.000 kr.
Bevilling i alt:6.306.000 kr.
Forbrug 6.291.128 kr.
Mindreforbrug14.872 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindreudgiften er tilgået kassebeholdningen.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Anlægsregnskab for samlede istandsættelser og renovering af vejbump
Sag nr. 239 (TMU 91/09)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for samlede istandsættelser og renovering af vejbump.
 
Bevilling 26.06.20071.950.000 kr.
Bevilling 28.08.2007:
Viemosevej3.880.000 kr.
Espevang 459.000 kr.
Islevdalvej 2.500.000 kr.
Rødovre Parkvej (øst)1.021.000 kr.
Bagvej v. Milestedet 430.000 kr.
 
Bevilling i alt:10.240.000 kr.
Forbrug 10.853.951 kr.
 
Merforbrug 613.951 kr.
   
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at merudgiften er afholdt af kassebeholdningen.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Realisering af Designmanual 2007 anlægsregnskab
Sag nr. 240 (TMU 92/09)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for Realisering af designmanual 2007.
   
Bevilling 14.08.2007 1.042.000 kr.
Forbrug Vejskilte34.999 kr.
Overført den 25.03.2008 til 2008 1.007.001 kr.
 
Ikke forbrugt rådighedsbeløb 25.11.2008

 
1.007.001 kr.

I alt0 kr.
Teknisk Forvaltning indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Selskabsgørelse af vandsektoren i Rødovre Kommune
Sag nr. 241 (TMU 93/09)

Sagens kerne

Selskabsgørelse af vand- og spildevandsforsyningen senest 01.01.2010 jf. vandsektorloven.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der etableres en selskabsstruktur med et overordnet holdingselskab som benævnes Rødovre Forsyning A/S med to underliggende aktieselskaber, et for vand som benævnes Rødovre Vand A/S, og et for spildevand/kloak som benævnes Rødovre Spildevand A/S,
   
 2. at alle overenskomstansatte medarbejdere placeres i holdingselskabet, Rødovre Forsyning A/S,
   
 3. at Kommunalbestyrelsen afholder stiftende generalforsamling i forbindelse med mødet i december 2009,
   
 4. at generalforsamlingen vælger en bestyrelse på i alt 5 medlemmer af kommunalbestyrelsen, at valg af bestyrelsesmedlemmer indgår i forbindelse med konstitueringen efter kommunevalget, og at bestyrelsens valgperiode følger den kommunale valgperiode samt at der udpeges suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne,
   
 5. at bestyrelsesmedlemmerne og direktion er den samme i alle tre selskaber,
   
 6. at der oprettes observationspost i bestyrelsen med deltagelse af Teknisk direktør,
   
 7. at bestyrelsen ikke modtager vederlag,
   
 8. at selskabet etableres som mindste forandringsmodel i forhold til i dag, hvor Teknisk Driftschef udpeges som direktør for selskabet, og leder af drift og administration bliver Forsyningslederen,
   
 9. at der etableres selskaber ved indskud af vand og spildevandsforsyningernes aktiver, hvorved der ikke skal bruges indskud af kontanter, og kommunen modtager aktier i selskaberne, samt
   
 10. at vand- og spildevandsforsyningen omdannelse til aktieselskaber sker ved stiftende generalforsamling i december 2009 i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde, således at selskabsgørelsen sker senest 01.01.2010, jf. vandsektorloven.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Forhøjelse af takster for vand og spildevand
Sag nr. 242 (TMU 94/09)

Sagens kerne

Forslag om forhøjelse af taksterne for vand og spildevand.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at vandafgiften forhøjes svarende til generelle pris- og lønfremskrivning til 16,50 kr. (ekskl. afgift og ekskl. moms) pr. 01.01.2010, samt
   
 2. at vandafledningsafgiften forhøjes til 18,50 kr. (ekskl. moms) pr. 01.01.2010.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Folkeoplysningsudvalg - for perioden 01.01.2010 - 31.12.2013
Sag nr. 243 (KFU 59/09)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til ændring af sammensætningen af Folkeoplysningsudvalget for den kommende funktionsperiode 01.01.2010 – 31.12.2013, hvorefter Folkeoplysningsudvalget, jf. § 34 og 35 i Lov om støtte til folkeoplysende virksomhed, sammensættes således:
 • 3 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsen,
   
 • 3 medlemmer valgt af og blandt foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, jf. kap. 4 i Lov om støtte til Folkeoplysende virksomhed,
   
 • 6 medlemmer valgt af og blandt foreninger, der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kap. 5 i Lov og støtte til Folkeoplysende foreningsarbejde, med følgende fordeling: 4 fra idrætsforeninger, 1 fra børne- og ungdomsorganisationer, 1 fra kulturelle foreninger, og
   
 • 1 medlem valgt af og blandt de lokale handicaporganisationer.
 
Endvidere vælges 2 tilforordnede, jf. § 34 stk. 2. fordelt med:
 • 1 repræsentant valgt af og blandt Integrationsrådet, og
   
 • 1 repræsentant valgt af og blandt SeniorRådet.
 
Svarende til Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til ændret sammensætning af Folkeoplysningsudvalget fra funktionsperioden 01.01.2010 og fremefter godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales, idet der jf. § 34 stk. 2 vælges 1 repræsentant fra bestyrelsen for Frivillighedscentret valgt af og blandt dets medlemmer (i alt 3 tilforordnede).

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Revision af kvalitetsstandarder 2009
Sag nr. 244 (SOSU 86/09)

Sagens kerne

Ændringerne i kommunens krav til leverandører og kvalitetsstandarder har været til høring i SeniorRådet og Handicaprådet.

Sagen blev behandlet Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. september 2009 (sag nr. 74).

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at høringssvar fra SeniorRådet og Handicaprådet tages til efterretning
   
 2. at de foreslåede ændringer i krav til leverandører og kvalitetsstandarder godkendes til ikrafttræden den 1. november 2009, og
   
 3. at de nye priser på leverede ydelser godkendes med virkning fra den 1. juli 2009.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Projektmidler til hjemmeplejen fra forebyggelsesfonden
Sag nr. 245 (SOSU 88/09)

Sagens kerne

Rødovre Kommunes hjemmepleje har i august 2009 modtaget tilsagn fra Forebyggelsesfonden om bevilling af tilskud på 2.564.553 kr. til projektet ”Specialteam for skæve eksistenser”. Projektet strækker sig over to år.

Baggrunden for projektet er, at hjemmeplejen i stigende grad giver udtryk for, at der er hjem, hvor de har meget svært ved at give den nødvendige pleje og omsorg. Det gælder eksempelvis borgere i en kompleks sygdomsmæssig og social situation.

Formålet med projektet er at øge trivslen samt reducere sygefraværet blandt medarbejderne i hjemmeplejen. Derudover forventes det også, at borgerne profiterer af den mere specialiserede hjælp, som projektet giver mulighed for at yde.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en indtægtsbevilling på 2.564.553 kr. til Social- og Sundhedsudvalget fordelt mellem årene i henhold til ovenstående, og
   
 2. at der gives en udgiftsbevilling på 2.564.553 kr. til Social- og Sundhedsudvalget fordelt mellem årene i henhold til ovenstående.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Implementering af elektroniske journaler i Sundhedsplejen
Sag nr. 246 (SOSU 89/09)

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 568.000 kr. til implementering af elektroniske journaler i Sundhedsplejen, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 568.000 kr. til implementering af elektroniske journaler i Sundhedsplejen, og
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 568.000 kr. afsat i investeringsoversigten for 2009.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Lejerbo Rødovre, afdeling Tjørneparken, Ansøgning om godkendelse af forhøjelse af indskud
Sag nr. 247

Sagens kerne

Ved brev af 14. maj 2009 har Lejerbo Rødovre anmodet om godkendelse af forhøjelse af indskuddet i afdeling 56, Tjørneparken, fra 11.726 kr. til 19.850 kr., svarende til 250 kr. pr. m2.

Organisationsbestyrelsen har i sit møde den 11. juni 2008 truffet beslutning om, at indskuddet skal forhøjes.

Fællesforvaltningen indstiller,

at kommunalbestyrelsen godkender forhøjelse af indskud i afdeling Tjørneparken.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Boligselskabet AKB - Afdeling 4001 Milestedet / Kapitaltilførsel / Renovering / Skema C
Sag nr. 248

Sagens kerne

Boligselskabet AKB, Rødovre har nu indleveret endeligt byggeregnskab vedrørende gennemførelse af helhedsplanen for afdeling 4001 Ved Milestedet til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Helhedsplanen omfatter afhjælpning af byggeskader, miljøforbedrende foranstaltninger, forbedrings- og opretningsarbejder samt opførelse af et beboerhus i afdelingen.

Den samlede anskaffelsessum er beregnet til kr. 184.726.357 fordelt med kr. 153.643.872 til afhjælpning af byggeskader og miljøforbedrende foranstaltninger, kr. 24.248.705 til forbedrings- og opretningsarbejder og kr. 6.833.780 til opførelse af beboerhus.

Byggeregnskabet udviser en samlet merudgift på kr. 30.736.857 fordelt med kr. 29.926.872 til afhjælpning af byggeskader og miljøforbedrende foranstaltninger, kr. 146.205 til forbedring og opretning og kr. 663.780 til opførelse af beboerhus.

Merudgifterne skyldes hovedsagelig, at der i forbindelse med renoveringen er konstateret skimmelsvamp og omfattende skævheder i facaderne på højhusene.

Merudgifterne dækkes af helhedsplanens reguleringskontomidler og besparelser på byggesagshonorar, byggelånsrenter og afsatte omkostninger til låneoptagelse samt ved yderligere optagelse af støttede lån for ca. 5,8 mio. kroner.

Lejestigningen som følge af helhedsplanens gennemførelse er beregnet til ca. kr. 10,21 pr. m2 pr. år svarende til ca. 1,53 procent.

Det var ved godkendelse af skema B forudsat, at kommunen skulle påtage sig garanti for den del af de støttede lån, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 80 procent af ejendommens værdi med regaranti fra Landsbyggefonden for halvdelen af kommunens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

Merudgiften i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen har imidlertid bevirket, at der også skal optages støttede lån i afdelingen på i alt kr. 10.168.000, hvor det forudsættes, at Rødovre Kommune giver 100 procent kommunegaranti for lånene med regaranti fra Landsbyggefonden for halvdelen af kommunens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

100 procent kommunegaranti og regaranti fra Landsbyggefonden for halvdelen af kommunens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen skyldes, at afdelingens ejendom efter arbejdernes gennemførelse er vurderet til kr. 205.000.000, og at de eksisterende lån i ejendommen før låneoptagelse kr. 173.473.000 overstiger den maksimale lånegrænse (80 procent) på kr. 164.000.000 for ugaranterede lån.

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at kommunalbestyrelsen godkender byggeregnskabet for den gennemførte helhedsplan med forbehold for Landsbyggefondens godkendelse af finansieringsforslag m.m., idet kommunen skal påtale ikke løbende at være blevet orienteret om den ændrede økonomi i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen. Og
   
 2. at kommunalbestyrelsen godkender, at der kan optages støttede lån i afdelingen på i alt kr. 10.168.000 med 100 procent kommunegaranti og regaranti fra Landsbyggefonden for halvdelen af kommunens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Diverse
Sag nr. 249

Beslutning

Taget til efterretning.