Teknik- og Miljøudvalget

03-11-2009

Sager 96 - 101

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 96

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Vedtægtsændringer i Vestegnens Vandsamarbejde I/S
Sag nr. 97

Sagens kerne

Som konsekvens af Vandsektorloven og krav om adskillelse mellem myndighed og drift, kan Rødovre Kommune ikke fremover deltage som interessent i Vestegnens Vandsamarbejde I/S. Interessenten vil fremover være Rødovre Vand A/S.

Vestegnens Vandsamarbejde I/S har fremlagt forslag til vedtægtsændringer, på baggrund af den nye vandsektorlovgivning, samt ønsket om en bredere formålsparagraf, for at kunne inddrage flere forskellige emner inden for grundvand.

Kommunerne under Vestegnens Vandsamarbejde I/S har givet deres opbakning til, at Vestegnens Vandsamarbejde I/S fortsætter med et bredere formål end grundvandsbeskyttelse. Der er på den baggrund udarbejdet forslag til nye vedtægter for selskabet. Vedtægterne er sendt til godkendelse i kommunerne.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at det meddeles Vestegnens Vandsamarbejde I/S, at Rødovre Kommune tiltræder vedtægterne og udtræder af samarbejdet. Rødovre Kommune overdrager deres ejerandel til Rødovre Vand A/S, der indtræder som interessent i Vestegnens Vandsamarbejde I/S.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Lysmålinger
Sag nr. 98

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har den 07.10.2009 foretaget lysmålinger i forbindelse med opsætning af ny vejbelysning.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet en oversigt over målingerne, som sammenligner lysniveauet fra de tidligere lysmaster, med Rødovremasten.

Lysmålingerne viser, at lysniveauet er højere ved Rødovremasterne.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at oversigten tages til efterretning.

Beslutning

Sagen udsættes.

Movias Trafikplan 2009- høring
Sag nr. 99

Sagens kerne

Movia har i oktober 2009 fremsendt Trafikplan 2009 i høring. Høringsfristen er den 13.11.2009, hvorfor høringssvar fremsendes som udkast med forbehold for Kommunalbestyrelses godkendelse på mødet den 24.11.2009.

Trafikplanen formål er at formulere overordnede mål og visioner samt udstikke overordnede retningslinier for udviklingen af den kollektive trafik.

Indsatsområder som er særlig interessante for Rødovre Kommune er: Højklasse bus på Ring 3 som forløber for letbanen, busbaner og busprioritering samt sammenhæng i knudepunkterne.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommunes høringssvar til Movias Trafikplan 2009 vedtages til fremsendelse til Movia.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Høringssvar til Glostrups Vej- og Trafikplan
Sag nr. 100

Sagens kerne

Glostrup Kommune har den 29.09.2009 fremsendt Forslag til Vej- og Trafikplan 2009, som er i offentlig høring. Høringsfristen er den 11.11.2009, hvorfor høringssvaret fremsendes om udkast med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse på mødet den 24.11.2009.

Teknisk Forvaltning har vurderet Forslag til Trafikplan 2009, og har ikke fundet forhold som er væsentlige for Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at Glostrups Vej- og Trafikplan 2009 tages til efterretning, samt
     
  2. at Rødovre Kommunes høringssvar til Glostrup Kommunes Forslag til Trafikplan 2009 vedtages til fremsendelse til Glostrup Kommune.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 101

Beslutning

Taget til efterretning.