Økonomiudvalget

20-05-2009

Sager 103 - 132

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 103

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fjernvarmestik - 3 nye brugere 3-33, 3-64 og 3-66 - anlægsregnskab
Sag nr. 104 (RKF 14/09)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg. 
Bevilling 29.04.20081.310.000 kr.
Forbrug 1.110.230 kr.
Mindre forbrug199.770 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindre udgiften tilgår kassebeholdningen.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Fjernvarmestik - Brunevang 72 - anlægsregnskab
Sag nr. 105 (RKF 15/09)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 24.06.2008350.000 kr.
Forbrug344.472 kr.
Mindre forbrug5.528 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindre udgiften tilgår kassebeholdningen.
   
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Fjernvarmestik - Egegårdsvej 60 - anlægsregnskab
Sag nr. 106 (RKF 16/09)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 26.08.2008400.000 kr.
Forbrug351.977 kr.
Mindre forbrug48.023 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindre udgiften tilgår kassebeholdningen.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Fjernvarmeledning - Islevvænge og Tinderhøj skole - anlægsregnskab
Sag nr. 107 (RKF 17/09)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 29.04.20084.400.000 kr.
Forbrug4.182.485 kr.
Mindre forbrug217.515 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindre udgiften tilgår kassebeholdningen.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Godkendelse af Budget 2010 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S
Sag nr. 108 (TMU 41/09)

Sagens kerne

Godkendelse af Budget 2010 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S Teknisk Forvaltning indstiller, at forslag til Budget 2010 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S godkendes uden bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ændring af Lov om Trafikselskaber. Økonomiske konsekvenser for Rødovre
Sag nr. 109 (TMU 42/09)

Sagens kerne

Den 25.03.2009 trådte lov nr. 134: Lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om jernbane i kraft. En væsentlig ændring i forhold til finansiering af busdriften er, at § 3, stk. 5. pkt. ophæves og erstattes af: ”Øvrige lokale ruter betales af de berørte kommuner. Den indbyrdes pendling bruges til at fordele udgifterne for den del af trafikomfanget, som er lige stort i de berørte kommuner. Den resterende del af trafikomfanget betales af den kommune, hvor trafikken udføres.” Denne præcisering af, hvorledes udgifterne til busdriften fordeles svarer til den Modificerede TRM-model, som Movia anvender til fordeling af udgifterne til busdriften mellem kommunerne. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om jernbane, lov nr. 134 af den 24.02.2009 tages til efterretning, samt
    
 2. at der søges en tillægsbevilling på 3.700.000 kr. til funktion 02 – Transport og infrastruktur – til dækning af merudgifterne til den kollektive trafik i 2009. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen i 2009.
  
Teknik- og Miljøudvalget:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Realisering af Designmanual 2009
Sag nr. 110 (TMU 44/09)

Sagens kerne

Der vises forslag til realisering af Designmanual for Byrum i Rødovre Kommune. Teknisk Forvaltning indstiller, at forslag til prioritering af opgaver i 2009 prioriteres i henhold til vedlagte notat af 27.04.2009, Designmanual for Byrum i Rødovre Kommune. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Delegationer i Teknisk Forvaltning 2009
Sag nr. 111 (TMU 46/09)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 18.12.2007 (sag nr. 208), den første samlede delegationsplan for teknik- og miljøområdet. Den delegationsplan der foreligger nu, er med få undtagelser, en opdateret udgave der ikke indeholder mange ændringer. Det eneste område der er ændret væsentligt er byggesagsområdet, hvor der er kommet ændringer til Byggeloven og et helt nyt Bygningsreglement. Teknisk Forvaltning indstiller, at Delegationsplan 2009 godkendes. Teknik- og Miljøudvalget og Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Valhøj Skole - idrætsprofilskole for elever i 7., 8. og 9. klasse
Sag nr. 112 (BSU 54/09)

Sagens kerne

Sagen er en orientering om status på elevoptag m.m. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at orienteringen tages til efterretning, og
   
 2. at eliteklassen startes op som planlagt.
   
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - Löween Rengøring og Hjemmeservice.
Sag nr. 113 (SOSU 39/09)

Sagens kerne

Löween Rengøring og Hjemmeservice har anmodet om at blive godkendt som leverandør af praktisk hjælp efter fritvalgsordningen. Löween Rengøring og Hjemmeservice opfylder ikke umiddelbart Rødovre Kommunes leverandørkrav, hvorfor forvaltningen indstiller, at der gives afslag om godkendelse. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Löween Rengøring og Hjemmeservice ikke godkendes som leverandør af praktisk hjælp, da de ikke umiddelbart opfylder Rødovre Kommunes leverandørkrav. Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - TryghedsPlejen ApS.
Sag nr. 114 (SOSU 40/09)

Sagens kerne

TryghedsPlejen Aps har anmodet om at blive godkendt som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter fritvalgsordningen. Firmaet opfylder kommunens krav til leverandører. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at TryghedsPlejen Aps godkendes som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter godkendelsesmodellen. at kontraktindgåelsen sker med ikrafttræden pr. 01.07.2009. Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om ophør af anbringelser ved det 18. år.
Sag nr. 115 (SOSU 41/09)

Sagens kerne

Børne- og Familieafdelingen blev i foråret 2008 udvalgt til at deltage i Ankestyrelsens praksisundersøgelse om ophør af anbringelser ved det fyldte 18. år.

Praksisundersøgelsen blev offentliggjort i marts 2009. 17 kommuner har deltaget i undersøgelsen, og 139 sager fra disse kommuner er blevet gennemgået i forhold til, om de overholdt lovgivningen.

Ankestyrelsen påpeger, at den relevante dokumentation foreligger i stort set alle sager, og at der kun er få mangler i hver enkel sag. Kommunerne er således ikke langt fra at overholde alle krav i lovgivningen. Dette gælder også for Rødovre Kommune.

På baggrund af praksisundersøgelsen vil Børne- og Familieafdelingen fremover sætte særligt fokus på sagsbehandlingen i forhold til unge, som fylder 18 år. Dette vil blandt andet ske ved deltagelse i undervisning, som Ankestyrelsen på foranledning af undersøgelsen har iværksat.
Herudover vil der blive udarbejdet en intern vejledning til sagsbehandlerne om netop overgangen til voksenlivet for anbragte unge, og der vil i den forbindelse med faglige lederes sagsgennemgang af alle sager to gange årligt være et særligt fokus på de unge, som er 17 år og anbragte uden for hjemmet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at undersøgelsen tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget:

Indstilles taget til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Årsregnskab 2008 - Rødovre Ungdomspension
Sag nr. 116 (SOSU 42/09)

Sagens kerne

Fremlæggelse af årsregnskab samt revisionsprotokollat for Rødovre Ungdomspension.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at regnskabet med tilhørende revisionsprotokollat for året 2008 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Redegørelse for integrationsrådets arbejde 2008
Sag nr. 117 (SOSU 43/09, BSU 55/09, KFU 28/09, BEU 27/09)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2008, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget:

Indstilles taget til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Overførsel af lønmidler fra hovedkonto 04 og 05 til hovedkonto 06
Sag nr. 118 (SOSU 44/09)

Sagens kerne

Med baggrund i ændret organisation i Ældre- og handicapafdelingen har 3 medarbejdere skiftet arbejdsområde indenfor afdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der overføres i alt 1.375.000 kr. fra henholdsvis hovedkonto 4 og 5 til hovedkonto 6.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Ansøgning om fritagelse for grundskyld Tæbyvej 65
Sag nr. 119

Sagens kerne

Københavns Tekniske Skole (KTS) har søgt om fritagelse for kommunal grundskyld for ejendommen beliggende Tæbyvej 65, Rødovre.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

at der ikke bevilges fritagelse for kommunal grundskyld jf. lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme § 8, stk. 1a.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Personalebarometeret
Sag nr. 120

Sagens kerne

Der er udarbejdet et Personalebarometer for 2008 som har til formål at beskrive en række områder, som siger noget om Rødovre Kommune som arbejdsplads.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

at Personalebarometeret tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Til Kommunalbestyrelsen).

Årsregnskab 2008
Sag nr. 121

Sagens kerne

Årsregnskabet for 2008 fremsendes.

Årsregnskabet består af følgende elementer:
Årsregnskab 2008
Grønt regnskab 2008

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2008 afgives til revisionen,

at grønt regnskab 2008 tages til efterretning.

Beslutning

Pkt. 1. Indstilles godkendt. Pkt. 2. Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Forældede/bortfaldne krav 2008
Sag nr. 122

Sagens kerne

Afskrivning af forældede/bortfaldne krav. Kravene er afskrevet, idet kravene er bortfaldet eller forældet efter lovgivningen eller afskrevet på grund af fraflytning til udlandet, gældssanering eller som følge af dødsfald. Det er SKAT, der foretager en vurdering af skatteyderens betalingsevne. Modtager skatteyderen kontanthjælp og ikke ejer aktiver af værdi, samt er kravet bortfaldet, vil kravet blive afskrevet som uerholdeligt. Den kommunale andel af kravene udgør 865.573,95 kr.  Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,  
at afskrivninger på 3.792.115,77 kr. tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Boligselskab afdeling 2 -Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse og lejestigning i forbindelse med individuel køkkenudskiftning
Sag nr. 123

Sagens kerne

Rødovre Boligselskab, afdeling 2, ansøger om godkendelse til optagelse af 20-årigt banklån eller kreditforeningslån på 1.000.000 kr. samt huslejestigning i forbindelse med, at beboerne får mulighed for at iværksætte individuel modernisering af køkkener.

Den nuværende leje i afdelingen er 618,19 kr. pr. m2. Efter køkkenmoderniseringen vil lejen stige med 20,2 % til ca. 743 kr. pr. m2.

Fællesforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender optagelse af lån samt individuelle lejetillæg i anledning af modernisering af køkkener som ovenfor beskrevet.

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Boligselskab, afdeling 3, ansøgning om låneoptagelse og lejestigning i forbindelse med køkkenudskiftninger
Sag nr. 124

Sagens kerne

Rødovre Boligselskab, afdeling 3, ansøger om godkendelse til optagelse af 20-årigt banklån eller kreditforeningslån på op til 500.000 kr. samt lejestigning i forbindelse med, at beboerne får mulighed for at iværksætte individuel modernisering af køkkener.

Den nuværende gennemsnitlige leje i afdelingen udgør 789,89 kr. pr. m2 svarende til 4.272 kr. månedligt for 65 m2. Efter køkkenmoderniseringen vil lejen stige med 15.8 % til ca. 914,89 kr. pr. m2 svarende til 4.947 kr. månedligt.

Fællesforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender optagelse af lån samt individuelle lejetillæg i forbindelse med køkkenmoderniseringer som ovenfor beskrevet.

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Boligselskab, afdeling 5 - Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse og lejestigning i forbindelse med individuel køkkenudskiftning
Sag nr. 125

Sagens kerne

Rødovre Boligselskab, afdeling 5, ansøger om godkendelse til optagelse af 20-årigt banklån eller realkreditlån på 2.000.000 kr. samt lejestigning i forbindelse med, at beboerne får mulighed for at iværksætte individuel modernisering af køkkener. Den nuværende gennemsnitlige leje i afdelingen er 624,27 kr. pr. m2. Efter køkkenmoderniseringen vil den gennemsnitlige leje stige med 20 % svarende til 749,27 kr. pr. m2. Fællesforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender optagelse af lån samt individuelle lejetillæg i anledning af køkkenmoderniseringer som ovenfor beskrevet.

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Boligselskab, afdeling 7 - Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning i forbindelse med individuel køkkenudskiftning
Sag nr. 126

Sagens kerne

Rødovre Boligselskab, afdeling 7 ansøger om godkendelse til optagelse af 20-årigt bank- eller kreditforeningslån på op til 1.000.000 kr. samt huslejestigning i forbindelse med, at beboerne får mulighed for at iværksætte individuel modernisering af køkkener.

Den nuværende gennemsnitlige leje i afdelingen er 514,17 kr. pr. m2 og stiger i forbindelse med moderniseringen med 24,3 % til ca. 639,17 kr. pr. m2.

Fællesforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender optagelse af lån og individuelle lejetillæg i forbindelse med modernisering af køkkener som ovenfor beskrevet.

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Boligselskab, afdeling 9 - Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse og lejestigning i forbindelse med individuel køkkenudskiftning
Sag nr. 127

Sagens kerne

Rødovre Boligselskab, afdeling 9, ansøger om godkendelse til optagelse af 20-årigt banklån eller kreditforeningslån på op til 3.000.000 kr. samt lejestigning i forbindelse med, at beboerne får mulighed for at iværksætte individuel modernisering af køkkener.

Den nuværende gennemsnitlige leje i afdelingen er 555,30 kr. pr. m2. Efter en køkkenmodernisering vil lejen stige til 680,30 kr. pr. m2 svarende til 22,5 %.

Fællesforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender optagelse af lån samt individuelle lejetillæg i anledning af køkkenmoderniseringer som ovenfor beskrevet.

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Boligselskab afdeling 14 - Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse og lejestigning i forbindelse med individuel køkkenudskiftning
Sag nr. 128

Sagens kerne

Rødovre Boligselskab, afdeling 14, ansøger om godkendelse til optagelse af 20-årigt banklån eller kreditforeningslån på 1.000.000 kr. samt huslejestigning i forbindelse med, at beboerne får mulighed for at iværksætte individuel modernisering af køkkener.

Den nuværende leje i afdelingen er 593,88 kr. pr. m2. Efter køkkenmoderniseringen vil lejen stige med 16 % til ca. 688,89 kr. pr. m2.

Fællesforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender optagelse af lån samt individuelle lejetillæg i anledning af modernisering af køkkener som ovenfor beskrevet.

Beslutning

Godkendt.

RKE, afdeling Horsevænget, Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning i forbindelse med individuel modernisering af køkkener og badeværelser, samt etablering af overdækkede terrasser.
Sag nr. 129

Sagens kerne

KAB har på vegne af RKE, afdeling Horsevænget, bedt Rødovre Kommune godkende lånoptagelse på 3 mio. kr., samt huslejestigninger i anledning af, at beboerne får mulighed for at iværksætte individuelle moderniseringsarbejder af køkkener og badeværelser samt kan etablere overdækkede terrasser.

Afdelingsmødet har godkendt ordningen på møde den 11. februar 2009 og organisationsbestyrelsen i sit møde den 9. marts 2009.

Det er i afdelingens vedtagelse af ordningen fastsat, at der kan optages lån til individuel modernisering fra 40.000 kr. og op til 250.000 kr.

Den gennemsnitlige husleje i Horsevænget er ca. 4.300 kr. pr. måned. Optagelse af minimumbeløb vil medføre en lejestigning på 300 kr. pr. måned svarende til ca. 7 % i 20 år.

Optagelse af maksimumbeløb vil medføre en huslejestigning på ca. 1.570 kr. pr. måned i 30 år, svarende til ca. 36 %. Ved optagelse af maksimumbeløb vil den gennemsnitlige leje pr. m2 udgøre ca. 900 kr.

Fællesforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender lånoptagelse og huslejestigning i anledning af, at beboerne kan iværksætte individuelle moderniseringer af køkkener og badeværelse samt kan etablere overdækkede terrasser.

Beslutning

Godkendt.

Anlægsregnskab vedr. udgifter til udstykning og salg af Vårfluevej 13.
Sag nr. 130

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte. 
Bevilling 28. august 2007 150.000 kr.
Forbrug92.616 kr.
Mindreforbrug57.384 kr.
 
Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbruget på 57.384 kr. tilgår kassen.

Beslutning

Godkendt.

Anlægsregnskab for salgsudgifter vedrørende Det Gule Palæ.
Sag nr. 131

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for salgsudgifter vedrørende ejendommen Rødovrevej 131 A-C, Det Gule Palæ.
Bevilling 27.05.2008100.000 kr.
Forbrug55.000 kr.
Mindreforbrug45.000 kr.

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbrug på 45.000 kr. tilgår kassen.

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 132

Beslutning

Taget til efterretning.