Økonomiudvalget

22-04-2009

Sager 88 - 100

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 88

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Etablering af ny vejbelysning i forbindelse med kabellægning af elforsyningsledninger - ansøgning om bevilling
Sag nr. 89 (TMU 37/09)

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 9.995.000 kr. til etablering af ny vejbelysning i forbindelse med kabellægning af elforsyningsledninger i Rødovre Kommune, samt frigivelse af rådighedsbeløb. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 9.995.000 kr. til etablering af ny vejbelysning i forbindelse med kabellægning af elforsyningsledninger, samt
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 9.995.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2009.
   
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Espelundens Idrætsanlæg - etablering af spillertunnel - regnskab
Sag nr. 90 (KFU 21/09)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 30.09.2008466.100 kr.
Indtægtsbevilling- 60.000 kr.
Nettobevilling406.100 kr.
Forbrug465.538 kr.
Indtægt fra Boldklubben Avarta- 60.000 kr.
Nettobrug405.538 kr.
Mindreforbrug562 kr.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
      
 2. at mindreforbruget på 562 kr. tilgår kassebeholdningen.
   
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

I/S Vestbad - omlægning af regnskabspraksis
Sag nr. 91 (KFU 22/09)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Brøndby Kommune udarbejdet forslag til ændring af regnskabspraksis i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab for I/S Vestbad. Forslag til ny praksis vil blive anvendt ved udarbejdelse af årsregnskab for 2008, som via bestyrelsen for I/S Vestbad fremsendes med revisionspåtegning til godkendelse i de to kommuners kommunalbestyrelser i møderækken i august måned 2009. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at redegørelse for forslag til ny regnskabspraksis tages til efterretning.
  Kultur- og Fritidsudvalget: Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Sagen taget af.

Status på Rødovre Kommunes overordnede børne- og ungepolitik
Sag nr. 92 (BSU 46/09)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 27.11.2007 den nye overordnede børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune. Der gøres hermed status for arbejdet med fokusområderne i politikken. Dette med henblik på at handle målrettet og fremadrettet frem mod den egentlige evaluering i efteråret 2010, som er beskrevet i den overordnede børne- og ungepolitiks metoder for evaluering og dokumentation. 6 fokusområder indgår i den overordnede børne- og ungepolitik med hver en række emneafsnit, hvor en række handlinger er beskrevet, og som skal udmøntes. I alt er der beskrevet 98 handlinger i den overordnede børne- og ungepolitik. Heraf er 76 handlinger helt eller delvist sat i gang. Den overordnede børne- og ungepolitik evalueres i efteråret 2010, hvor det vurderes, om der skal foretages justeringer, tilføjelser eller ændringer heraf. Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at status på den overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning.
  Alle fagudvalg: Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Resultatrevision for Rødovre Jobcenter 2008
Sag nr. 93 (BEU 19/09)

Sagens kerne

Ifølge Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejdes der årlige resultatrevisioner for de enkelte Jobcentre. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for resultatrevisionen for Rødovre Jobcenter, herunder Jobcenterets bemærkninger samt en tidsplan for resultatrevisionens videre behandling. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Resultatrevision 2008 for Rødovre Jobcenter tages til efterretning,
    
 2. at bemærkningerne til resultatrevisionen, herunder tidsplan for dens videre behandling, godkendes.
   
Beskæftigelsesudvalget:
 1. Indstilles taget til efterretning.
 2. Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rammeaftale for 2010 for Social- og Specialundervisningsområdet
Sag nr. 94 (SOSU 32/09 + BSU 47/09)

Sagens kerne

Kommunerne skal senest den 1. maj indsende redegørelse til regionen til brug for udarbejdelse af den samlede rammeaftale for 2010 på Social- og Specialundervisningsområdet. Rammeaftalen er en samlet opgørelse af kommunernes forventninger til udbud og efterspørgsel i Region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet med henblik på at opfylde den samlede kommunale forsyningsforpligtelse på disse områder fremover. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,   at Rødovre Kommunes redegørelse tages til efterretning. 
  Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget: Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Redegørelse for SOSU-projektets forløb i 2008
Sag nr. 95 (SOSU 33/09)

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter fremlægger redegørelse for SOSU-projektets forløb i 2008. SOSU-projek-tet gennemføres i et samarbejde mellem Rødovre Jobcenter og Ældre- Handicapafdelingen i Social- og Sundhedsforvaltningen. Formålet med SOSU-projektet er først og fremmest at opkvalificere ledige kontanthjælpsmodtagere til beskæftigelse på et flaskehalsområde, og dernæst at rekruttere arbejdskraft til Rødovre Kommune. Mødesagen blev behandlet i Beskæftigelsesudvalget på martsmøderækken. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelsen for SOSU-projektets forløb i 2008 tages til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget: Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Nyt medlem til Integrationsrådet
Sag nr. 96 (BEU 21/09)

Sagens kerne

I henhold til Integrationsrådets forretningsorden § 2 stk. 5 kan Kommunalbestyrelsen udpege nye suppleanter til Integrationsrådet, når valgte medlemmer og suppleanter fratræder i valgperioden. På Integrationsrådet møde den 19. marts 2009 blev det besluttet at indstille Habibullah Abbassi til suppleant i Integrationsrådet. Integrationsrådet indstiller, at Habibullah Abbassi udpeges som suppleant i Integrationsrådet i stedet for Mohamed Robble. Beskæftigelsesudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Afskrivning af AER-bidrag
Sag nr. 97

Sagens kerne

Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) har for perioden 2003 til 2006 opkrævet et højere AER-bidrag end Rødovre Kommune har beregnet og udgiftsført på driftskonti. På grundlag af Rødovre Kommunes dialog med AER er den oprindelige saldo på kr. 142.615,08 nedsat til en saldo på kr. 79.161,08. Revisionen har i beretning nr. 4, afsluttende revision i perioden april til juli 2008 om statusafstemning af AER-bidrag, henstillet til at posterne udlignes eller driftsføres. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at beløb på i alt kr. 79.161,08 afskrives.

Beslutning

Godkendt.

Udfordringsret
Sag nr. 98

Sagens kerne

Ansøgninger er fremsendt til Velfærdministeriet og Kommunernes Landsforening som led i regeringens afbureaukratiseringsprogram. Som en opfølgning af økonomiaftalen for 2009 har regeringen, Kommunernes Landsforening, Danske regioner og kommunerne fået en udfordringsret, hvor kommunerne kan udfordre statslige, kommunale og overenskomstmæssige regler, der er medvirkende til unødvendig bureaukratisering. Rødovre Kommune har fremsendt 6 udfordringer af statslige regler til Velfærdsministeriet og 5 udfordringer til overenskomstmæssige regler til Kommunernes Landsforening. Fællesforvaltningen indstiller, at indsendelsen af ansøgningerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

RAB, afdeling Slotsherrens Have, ansøgning om huslejestigning og lånoptagelse til køkkenmoderniseringer
Sag nr. 99

Sagens kerne

RAB, afdeling Slotsherrens Have v/DAB ansøger om godkendelse til optagelse og tinglysning af 10-årigt realkreditlån på 1.500.000 kr. samt huslejestigning i forbindelse med, at beboerne får mulighed for at iværksætte individuel modernisering af køkkenet, og at køkkener moderniseres ved fraflytninger. Den nuværende leje i afdelingen udgør gennemsnitligt 594 kr. pr. m2. Med lejetillægget for et standardkøkken vil huslejen stige mellem 19 og 33 %. For de største rækkehuse vil lejen stige fra 5.235 kr. til 6.245 kr. pr. måned svarende til 694,27 kr. pr. m2. For de mindste etageboliger vil huslejen stige fra 2.785 kr. til 3.711 kr. pr. måned svarende til 808,20 kr. pr. m2. Fællesforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender optagelse af lån, tinglysning af pantebrev samt individuelle lejetillæg, som beskrevet ovenfor.

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 100

Beslutning

Taget til efterretning.