Økonomiudvalget

25-03-2009

Sager 47 - 81

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 47

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Byggesagsgebyr 2009
Sag nr. 48 (TMU 26/09)

Sagens kerne

Den 01.01.2009 trådte nye regler for byggesagsbehandling i kraft. Ændringerne får indflydelse på byggesagsgebyrerne og Rødovre Kommunes sagsbehandling af byggesager. Fra 01.04.2009 skal Rødovre Kommune opkræve gebyr for byggesagsbehandling efter fem nye bygningskategorier, som er defineret i det nye bygningsreglement.

Formålet med de nye regler om gebyrer er at sikre sammenlignelighed i kommunernes gebyrfastsættelse.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at gebyrkategorierne for byggesagsbehandling defineres i overensstemmelse med byggelovens krav til kategorisering, samt
   
 2. at vedtagne sammenlignelige gebyrkategorier for byggesagsbehandling for 2009 fastholdes.
 
Teknik- og Miljøudvalget:


Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Forslag til Klimapolitik for Rødovre Kommune
Sag nr. 49 (TMU 30/09)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25.11. 2008 at udarbejde en klimapolitik for Rødovre Kommune. En klimapolitik er med til at synliggøre Rødovre Kommunes engagement i klimaudfordringerne, og en klimapolitik giver mulighed for at sikre systematik i arbejdet med forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer.

For at få en handlingsorienteret politik er klimapolitikken opbygget således, at der inden for en række temaer både er målsætninger og forslag til handlinger for at opfylde de enkelte målsætninger.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune vedtager Forslag til Klimapolitik, samt
   
 2. at Rødovre Kommune sender Forslag til Klimapolitik i høring i perioden 06.04.2009 – 04.05.2009
 
Teknik- og Miljøudvalget:


Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Trafikplan 2008-2020
Sag nr. 50 (TMU 31/09)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 16.12.2008 (sag nr. 283) udkast til ”Trafikplan 2008 – 2020” og besluttede at sende planen i høring i perioden 05.01.2009 – 02.02.2009.

Høringsperioden er nu afsluttet, og har resulteret i 10 skriftlige høringssvar samt indlæg på borgermødet om Trafikplan 2008 - 2020 den 26.01.2009.

De indkomne høringssvar er vurderet af Teknisk Forvaltning og i størst muligt omfang indarbejdet i ”Trafikplan 2008-2020”.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at vedlagte udkast til ”Trafikplan 2008-2020” godkendes endeligt.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Nyt iltningssystem til Rødovre Vandværk - anlægsregnskab
Sag nr. 51 (TMU 32/09)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for nyt iltningsanlæg til Rødovre Vandværk 2008.
Bevilling 26.08.20081.000.000 kr.
Forbrug 999.768 kr.
Mindreforbrug232 kr.
 
Mindreforbruget på 232 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindre udgiften tilgår kassebeholdningen.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Bygningsvedligeholdelse 2008 - anlægsregnskab
Sag nr. 52

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 25.03.200819.308.000 kr.
Overført til Ekspropriation -100.000 kr.
Tilb.førsel af udlæg 1.544.172 kr.
Overført underskud 2007 -2.797.892 kr.
Resterende bevilling17.954.280 kr.
Forbrug 17.948.774 kr.
Mindreudgift5.506 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes, samt

at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Energistyringsprojekter i 2004 - anlægsregnskab
Sag nr. 53

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 30.03.2004 822.000 kr.
Bevilling 26.10.2004 678.000 kr.
Overførsel 26.04.2005 - 678.000 kr.
Bevilling i alt822.000 kr.
Forbrug 755.187 kr.
Mindreforbrug66.813 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Energistyringsprojekter i 2005 - anlægsregnskab
Sag nr. 54

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 22.02.2005 900.000 kr.
Bevilling 27.09.2005678.000 kr.
Bevilling i alt 1.578.000 kr.
Forbrug 1.612.901 kr.
Merforbrug 122.500 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, 
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at merudgiften afholdes af kassebeholdningen.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Energistyringsprojekter i 2007 - anlægsregnskab
Sag nr. 55

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 20.06.2007 919.300 kr.
Bevilling 25.11.2008 - 814.747 kr.
Bevilling i alt 104.553 kr.
Forbrug173.173 kr.
Merforbrug 68.620 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, 
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at merudgiften afholdes af kassebeholdningen.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Energistyringsprojekter gennemført i 2005, 2006 og 2007
Sag nr. 56

Sagens kerne

Som følge af anlægsstoppet i 2008 har der ikke været gennemført energistyringsprojekter i 2008, som er finansieret af den centrale energipulje. Projekter udført i 2005, 2006 og 2007 giver en besparelse på henholdsvis 168.420 kr., 114.750 kr. og 16.000 kr. som tilfalder kassebeholdningen.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at de institutioner, som har fået gennemført energiprojekter i 2005, 2006 og 2007 finansieret af den centrale energipulje, samlet får deres energibudgetter i 2009 reduceret med 299.170 kr.
   
 2. at der gives en indtægtsbevilling på 299.170 kr. i 2009.
   
 3. at der frigives et negativt rådighedsbeløb på 299.170 kr. afsat i investeringsoversigt 2009. Rådighedsbeløbet tilpasses i overensstemmelse hermed.
   
 4. at reduktionerne i energibudgetterne fremover søges indarbejdet i budget 2010 ff.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Hendriksholm Skole, ny permanent let bygning til specialundervisning - projektforslag, ansøgning om bevilling
Sag nr. 57 (BSU 20/09)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af 18.02.2009 på opførelse af permanent let bygning til specialundervisning ved Hendriksholm Skole.

I Kommunalbestyrelsens møde den 16.12.2008 blev der givet en anlægsbevilling på 3.100.000 kr. Samtidig blev der frigivet rådighedsbeløb på 200.000 kr. til nedrivning og projektering.

Der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 2.900.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes som hovedentreprise i licitation,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver,
   
 4. at eventuel nødvendig tilpasning af projektet efter licitation varetages af Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen i samarbejde med ekstern rådgiver og Børne- og Kulturforvaltningen, og
   
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 2.900.000 kr. afsat i budget 2009, hvorefter den samlede frigivne bevilling udgør 3.100.000 kr.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Bilag vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af 17.03.2009 til nedrivning af inspektørboligen tilakteret sagen.

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tinderhøj Skole, fjernelse af palavergård og etablering af legeområde - dispositionsplan
Sag nr. 58 (BSU 21/09)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen bevilgede i sit møde den 25.03.2008 1.515.000 kr. til fjernelse af palavergård og etablering af nyt legeområde i skolegården på Tinderhøj Skole.

Beløbet blev afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Tinderhøj Skole, udarbejdet maj 2007.

I forbindelse med anlægsstoppet blev projektet udsat til 2009, hvor beløbet er medtaget i investeringsoversigt II.

Forelæggelse af dispositionsplan for ovennævnte projekt.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at disponering af arealet som vist på skitseforslag af 24.02.2009 samt tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udføres i fagentreprise,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver, og
   
 4. at det endelige projekt udarbejdes af Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen i tæt samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen.
 
Børne- og Skoleudvalget:


Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Skole-IT udskiftning og vedligeholdelse af IT-udstyr
Sag nr. 59 (BSU 22/09)

Sagens kerne

Der ansøges om anlægsbevilling på 1.940.000 kr. til udskiftning og vedligeholdelse af IT-udstyr i forhold til IT-planen 2004-08 samt frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb.

Planen for udbygning af IT på skoleområdet blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2004.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.940.000 kr. til udskiftning og vedligeholdelse af IT-udstyr i forhold til IT-planen 2004-08, og
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.940.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2009 under ”IT – udskiftning og vedligeholdelse folkeskoleområdet”.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tinderhøj Skole, renovering af hjemkundskabslokale - Regnskab
Sag nr. 60 (BSU 23/09)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 25.03.2008 1.644.000 kr.
Forbrug 1.650.360 kr.
Merforbrug6.360 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at merforbruget på 6.360 kr. afholdes af kassebeholdningen.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre Skole, omlægning af fjernvarmeledning i forbindelse med opførelse af ny gymnastiksal - Regnskab
Sag nr. 61 (BSU 24/09)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt. 
Bevilling 26.02.2008 920.000 kr.
Forbrug812.100 kr.
Mindreforbrug107.900 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbruget på 107.900 kr. tilgår kassebeholdningen.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Skolerne, vedligeholdelse af toiletter - Regnskab
Sag nr. 62 (BSU 25/09)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 25.09.2007 1.000.000 kr.
Forbrug1.005.133 kr.
Merforbrug5.133 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at merforbruget på 5.133 kr. afholdes af kassebeholdningen.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rønneholm Byggelegeplads, istandsættelse og renovering af toiletter mv. - Regnskab
Sag nr. 63 (BSU 26/09)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 29.01.2008 500.000 kr.
Forbrug498.047 kr.
Mindreforbrug 1.953 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbruget på 1.953 kr. tilgår kassebeholdningen.
 
Børne- og Skoleudvalget:


Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Etablering af madordning i daginstitutioner - ansøgning om bevilling
Sag nr. 64 (BSU 28/09)

Sagens kerne

Fra 01.01.2010 er det lovmæssigt besluttet, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid.

Det foreslås, at madordningen til børnehavebørn oprettes med mulighederne A) Produktion i institutionens eget køkken og B) Modtagekøkken for færdigtilberedt mad.

Det foreslås endvidere, at mad til børn fra 0-3 år fortsat produceres af institutionerne selv.

Der er i 2009 afsat 5.000.000 kr. på investeringsoversigten til bygningsmæssige ændringer i daginstitutionerne i forbindelse med etablering af madordninger.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 3.400.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at produktion af mad til vuggestuebørn fortsætter i institutionerne som hidtil,
   
 2. at institutionerne Slottet, Rønneholm, Elvergården, Skanderup og Græshoppen selv producerer mad til deres børnehavebørn,
   
 3. at levering af mad derudover sendes i udbud i henhold til reglerne om EU-udbud,
   
 4. at der i udbuddet medtages mulighed for køb af ”vikarmad”,
   
 5. at projektforslag samt tidsplan godkendes,
   
 6. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver,
   
 7. at der gives en anlægsbevilling på 3.400.000 kr. til ombygning af køkkenerne, så de opfylder kravene til hhv. produktions- eller modtagekøkkener,
   
 8. at der frigives rådighedsbeløb på 3.400.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2009, og
   
 9. at ovennævnte løsning for madordningen evalueres efter et år.
 
Børne- og Skoleudvalget:


Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Udvidelse af Ordblindeskolen på Tinderhøj skoleåret 2009/2010
Sag nr. 65 (BSU 32/09)

Sagens kerne

På grund af øget efterspørgsel til Rødovre Kommunes undervisningstilbud for ordblinde elever på Tinderhøj Skole ansøges om en udvidelse af tilbuddet. Undervisningen omfatter i dag en klasse på hvert af klassetrinene 5., 6. og 7. klasse samt en klasse på 8./9. klassetrin.

Undervisningen søges udvidet med én klasse, således at der fremadrettet vil være en selvstændig klasse på 9. klassetrin.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der oprettes en 9. klasse på Ordblindeskolen på Tinderhøj Skole pr. 1. august 2009,
   
 2. at udgiften for 2009 på 530.431 kr. finansieres via det mellemkommunale område, samt
   
 3. at udgiften for budget 2010 medtages ved udarbejdelse af budgetforslag for 2010 ff.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Lokalaftale om løn- og arbejdsforhold for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune 2009/2010
Sag nr. 66

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen og Rødovre Lærerforening har forhandlet løn- og arbejdsforhold for lærere og børnehaveklasseledere i Rødovre Kommune for skoleåret 2009/2010.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at lokalaftalen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødbo - skema A
Sag nr. 67 (SOSU 19/09)

Sagens kerne

Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af skema A vedrørende etablering af plejeboliger, rehabiliteringspladser og bofællesskaber, i alt 60 boliger, beliggende på Slotsherrens Vænge 6. Sagen forelægges i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning på møde d. 26. juni 2007 (sag nr. 92).

Projektet gennemføres som nybyggeri, idet det er besluttet at rive den eksisterende bygning ned (Kommunalbestyrelsens sag nr. 236, 30. september 2008).

Boligerne opføres efter reglerne i almenboligloven, hvorfor hovedparten af byggesummen på 96 mio. kr. kan finansieres af realkreditlån, der tilbagebetales af de fremtidige beboere. Rødovre Kommune finansierer dog følgende vedrørende byggeriet:
 • a. indskud af grundkapital, 7 %
   
 • b. beboerindskud på 2 % vedrørende rehabiliteringspladser
   
 • c. omkostningerne ved opførelse af servicearealer, der er opgjort til 24,2 mio. kr. inkl. moms
 
Social- og Sundhedsforvaltningen og Fællesforvaltningen indstiller
 1. at det fremlagte projekt tiltrædes
   
 2. at det indstilles til Landsbyggefonden at godkende skema A
   
 3. at der gives en anlægsbevilling i 2009 på kr. 7.500.000 til dækning af indskud af grundkapital, samt 20 % finansiering af byggesummen for servicearealerne
   
 4. at der indarbejdes årlige kapitaludgifter på kr. 450.000 i 2011 og kr. 900.000 fra 2012ff vedrørende finansiering af 80% af servicearealerne.
   
 5. at der gives en anlægsbevilling i 2011 på netto kr. -2.200.000 til dækning af den kommunale andel af beboerindskud, momsrefusion vedrørende finansieringen på 20 % af servicearealerne samt statstilskud for opførelse af almennyttige boliger.
   
 6. at bygningsdriftsudgifter vedrørende rehabiliteringspladserne indarbejdes med kr. 1.200.000 i 2011 og kr. 2.400.000 i 2012ff.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Det Sociale Nævns praksisundersøgelse om opfølgning på hjemviste sager i 2008.
Sag nr. 68 (SOSU 24/09)

Sagens kerne

Det Sociale Nævn har gennemført praksisundersøgelse om opfølgning på hjemviste sager. Undersøgelsen har omfattet i alt 110 sager, heraf 10 sager fra Rødovre Kommune.

Afrapporteringen er foretaget samlet for alle de 14 deltagende kommuner. Rapporten skal i henhold til retssikkerhedslovens § 79a forelægges Kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at Det Sociale Nævns rapport tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordning - Intervare A/S
Sag nr. 69

Sagens kerne

Supermarkedet Intervare A/S har anmodet om at blive godkendt som leverandør til praktisk hjælp (indkøb af dagligvarer) efter fritvalgsordningen.

Firmaet opfylder kommunens krav til leverandører.

Hovedleverandør til indkøb er SuperVare A/S (tidl. OB Care).

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Intervare A/S godkendes som leverandør af praktisk hjælp (indkøb).
   
 2. at kontraktindgåelsen sker med ikrafttræden pr. 01.04.2009.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Anlægsregnskab (drift til anlæg)
Sag nr. 70

Sagens kerne

I forlængelse af overførselssagen 2006 til 2007 blev det i KB i aprilmøderækken 2007, jf. sag nr. 87 besluttet at budgetomplacere overførte driftsmidler til anlæg.

Der søges om godkendelse af anlægsregnskab for disse projekter.
Bevilling 17.04.2008 5.328.000 kr.
Forbrug4.563.959 kr.
Samlet mindreforbrug764.041 kr.
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2008 til 2009
Sag nr. 71

Sagens kerne

I lighed med tidligere år er der ved årets udgang en række anlægsprojekter, der ikke er afsluttede.

Der søges derfor om overførsel af 6.543.150 kr. svarende til overførsel af netto mindreudgifter på 22.156.520 kr. og overførsel af netto mindreindtægter på -22.795.481 kr. Herudover indgår reguleringer for i alt 7.182.111 kr.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der gives indtægtsbevillinger til Teknik- og Miljøudvalget på -1.022.719 kr., Kultur- og Fritidsudvalget på -1.552.762 kr. og Økonomiudvalget på -20.220.000 kr.
   
 2. at der gives udgiftsbevillinger til Teknik- og Miljøudvalget på 7.689.960 kr., Børne- og Skoleudvalget på 8.158.207 kr., Kultur- og Fritidsudvalget på 1.507.630 kr., Social- og Sundhedsforvaltningen på 8.393.627 kr. og Økonomiudvalget på 3.589.207 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2008 til 2009
Sag nr. 72

Sagens kerne

I henhold til retningslinier for de decentrale enheder i Rødovre Kommune, overføres over/underskud på en række nærmere definerede konti fra regnskabsåret 2008 til budgetåret 2009. Ligeledes søges der om overførsel fra 2008 til 2009 af forskellige ikke opbrugte centrale driftsmidler.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling til Teknik– og Miljøudvalget på 4.797.590 kr., Børne– og Skoleudvalget på 19.130.417 kr., Kultur– og Fritidsudvalget på 3.363.887 kr., Social– og Sundhedsudvalget på 986.597 kr. Beskæftigelsesudvalget på 1.373.835 kr. samt Økonomiudvalget på 7.423.960 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Aftalestyring 2009 - Økonomi- og Personaleforvaltningen
Sag nr. 73

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået i Økonomi- og Personaleforvaltningen.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Aftalestyring 2009 - Fællesforvaltningen
Sag nr. 74

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået i Fællesforvaltningen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

Beslutning

Taget til efterretning.

Bemyndigelse i henhold til Styrelseslovens § 32
Sag nr. 75

Sagens kerne

Da en af de bemyndigede personer økonomi- og personaledirektør Lene Lunde, er fratrådt Rødovre Kommune, genoptages sagen med henblik på ny udpegning.

Endvidere er arbejdsområdet vedr. lån til betaling af ejendomsskatter overflyttet til Økonomi- og personaleforvaltningen pr. 1. august 2008, hvilket medfører at Dan Birke Jakobsen, Borgerservice ikke længere er ansvarlig for dette område. I Økonomi- og Personaleforvaltningen er det Malene Boye Roost der har ansvaret for området.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 32: Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen, jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. I kommuner, der styres efter reglerne i § 64 eller § 64a, kan de dokumenter, der er nævnt i stk. 1, tillige underskrives af magistratmedlemmer eller udvalgsformænd og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

Følgende har ovennævnte bemyndigelse:

Borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester i forbindelse med enten kommunaldirektør Per Ullerichs, sekretariatschef Pia Mørch, chefjurist Jane Slott, økonomidirektør Lene Lunde Steffensen eller kontorchef Dan Birke Jakobsen.

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at kommunalbestyrelsen giver ovennævnte bemyndigelse til økonomi- og personaledirektør Nikolaj Weyser Mortensen samt
   
 2. at Dan Birke Jakobsen fratages sin bemyndigelse, som i stedet gives til Malene Boye Roost.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Indkøbspolitik - Marts 2009
Sag nr. 76

Sagens kerne

Godkendelse af ny indkøbspolitik, der sikrer fortsat koordinering af udvalgte indkøbsområder, hvor Rødovre Kommune optræder som én ordregivende myndighed.

Fællesforvaltningen indstiller,

at Indkøbspolitikken godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Tilrettelæggelse af valg til Europaparlamentet og folkeafstemning om tronfølgerloven den 07.06.09
Sag nr. 77

Sagens kerne

Det er ikke helt sammenfaldende grupper af vælgere, der har valgret til henholdsvis EU-parlamentsvalget og folkeafstemningen om ændring af tronfølgerloven den 7. juni 2009. Det følger derfor af lovgivningen, at der skal vælges særskilte valgbestyrelser og tilforordnede til henholdsvis EU-parlamentsvalget og folkeafstemningen. Der er dog intet til hinder for, at personer, der er medlemmer af valgbestyrelsen til EU-parlamentsvalget, tillige er medlemmer af valgbestyrelsen til folkeafstemningen. Det samme gør sig gældende for valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at Kommunalbestyrelsens medlemmer af valgbestyrelsen til EU-parlamentsvalget tillige er medlemmer af valgbestyrelsen til folkeafstemningen om ændring af tronfølgerloven,
   
 2. at valgstyrere og tilforordnede vælgere dedikeres henholdsvis til EU-parlamentsvalget og folkeafstemningen, på nær valgstyreformænd, afløsere og kontrollanter, som dækker begge handlinger samt
   
 3. at de 2 valghandlinger gennemføres i de samme valglokaler, men som 2 særskilte afstemninger.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Valg til Europaparlamentet og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 07.06.09 - Valg af 176 tilforordnede (110 til EU-valget og 66 til Tronfølgeafstemningen)
Sag nr. 78

Sagens kerne

Til Europaparlamentsvalget og folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven skal der vælges henholdsvis 110 tilforordnede til Europaparlamentsvalget og 66 tilforordnede til folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven - i alt 176 tilforordnede.

Med udgangspunkt i antal borde på valgstederne er der foretaget en beregning på hvor mange tilforordnede, der skal vælges ved ovenstående valg og folkeafstemning. Til EU-valget regnes med 5 tilforordnede pr. bord og til Tronfølgeafstemningen regnes med 3 tilforordnede pr. bord - kontrollant og afløser fra EU-bordet dækker således også Tronfølgebordet.

Nedenstående beregning er foretaget efter d´Hondske metode - med systemgenerede lodtrækninger hvor det er nødvendigt.

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at gruppe A udpeger 104 tilforordnede vælgere,
   
 2. at gruppe B udpeger 9 tilforordnede vælgere,
   
 3. at gruppe C udpeger 9 tilforordnede vælgere,
   
 4. at gruppe F udpeger 9 tilforordnede vælgere,
   
 5. at gruppe O udpeger 18 tilforordnede vælgere,
   
 6. at gruppe V udpeger 18 tilforordnede vælgere,
   
 7. at gruppe Ø udpeger 9 tilforordnede vælgere samt
   
 8. at såfremt der ikke bringes nok tilforordnede vælgere i forslag, vil de resterende personer blive udpeget blandt det administrative personale i Rødovre Kommune.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Valg til Europaparlamentet og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 07.06.09 - Valg af valgstyrere og valgstyrerformænd
Sag nr. 79

Sagens kerne

Til Europaparlamentsvalget og folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven skal der vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere for hvert afstemningssted. Ved tidligere valg og afstemninger har der været udpeget 5 valgstyrere pr. afstemningssted (i alt 45), hvoraf der vælges 1 valgstyrerformand pr. afstemningssted. Det fremgår af Velfærdsministeriets skrivelse af 27.11.2008, at der ved dette valg skal udpeges yderligere et antal valgstyrere til folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven jfr. pkt. 2 i brevet.

Der skal således udpeges yderligere 8 valgstyrere, hvilket vil sige, at der skal udpeges i alt 53 valgstyrere.

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at gruppe A udpeger 33 valgstyrere her af 7 valgstyrerformænd,
   
 2. at gruppe B udpeger 2 valgstyrere
   
 3. at gruppe C udpeger 3 valgstyrere,
   
 4. at gruppe F udpeger 2 valgstyrere,
   
 5. at gruppe O udpeger 6 valgstyrere heraf 1 valgstyrerformand,
     
 6. at gruppe V udpeger 5 valgstyrere heraf 1 valgstyrerformand,
   
 7. at gruppe Ø udpeger 2 valgstyrere.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Valg til Europaparlamentet og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 07.06.09 - Valg af 7 tilforordnede vælgere til at forestå valghandlingen i borgernes eget hjem og på plejehjem m.v.
Sag nr. 80

Sagens kerne

Til Europaparlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven skal der vælges 7 tilforordnede vælgere til at forestå valghandlingen i borgernes eget hjem og på plejehjem mv.

Ifølge Velfærdsministeriets skrivelse af 27.11.2008 henledes opmærksomheden på, at kommunalt ansat personale kan udpeges som tilforordnede vælgere. Der udsendes 2 tilforordnede vælgere til hver stemmeafgivning og de 2 tilforordnede skal så vidt muligt været udpeget af forskellige grupper i Kommunalbestyrelsen.

Nedenstående beregning af de 7 politisk udpegede tilforordnede vælgere er foretaget efter d’Hondske metode (med systemgenereret lodtrækning). De 7 kommunalt ansatte tilforordnede vælgere udpeges administrativt.

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at gruppe A udpeger 5 tilforordnede,
   
 2. at gruppe O udpeger 1 tilforordnet vælger
   
 3. at gruppe V udpeger 1 tilforordnet vælger samt
   
 4. at der udpeges 7 tilforordnede vælgere blandt kommunalt ansat personale.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Diverse
Sag nr. 81

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK