Kommunalbestyrelsen

28-04-2009

Sager 76 (ØU 89/09) - 83 (ØU 100/09)

Fold alle ud

Etablering af ny vejbelysning i forbindelse med kabellægning af elforsyningsledninger - ansøgning om bevilling
Sag nr. 76 (ØU 89/09)

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 9.995.000 kr. til etablering af ny vejbelysning i forbindelse med kabellægning af elforsyningsledninger i Rødovre Kommune, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 9.995.000 kr. til etablering af ny vejbelysning i forbindelse med kabellægning af elforsyningsledninger, samt
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 9.995.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2009.
   
Teknik- og Miljøudvalget:


Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Espelundens Idrætsanlæg - etablering af spillertunnel - regnskab
Sag nr. 77 (ØU 90/09)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt. 
Bevilling 30.09.2008
466.100 kr.
Indtægtsbevilling
- 60.000 kr.
Nettobevilling
406.100 kr.
Forbrug
465.538 kr.
Indtægt fra Boldklubben Avarta
- 60.000 kr.
Nettobrug
405.538 kr.
Mindreforbrug
 562 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbruget på 562 kr. tilgår kassebeholdningen.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Status på Rødovre Kommunes overordnede børne- og ungepolitik
Sag nr. 78 (ØU 92/09)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 27.11.2007 den nye overordnede børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune.

Der gøres hermed status for arbejdet med fokusområderne i politikken. Dette med henblik på at handle målrettet og fremadrettet frem mod den egentlige evaluering i efteråret 2010, som er beskrevet i den overordnede børne- og ungepolitiks metoder for evaluering og dokumentation.

6 fokusområder indgår i den overordnede børne- og ungepolitik med hver en række emneafsnit, hvor en række handlinger er beskrevet, og som skal udmøntes.

I alt er der beskrevet 98 handlinger i den overordnede børne- og ungepolitik. Heraf er 76 handlinger helt eller delvist sat i gang. Den overordnede børne- og ungepolitik evalueres i efteråret 2010, hvor det vurderes, om der skal foretages justeringer, tilføjelser eller ændringer heraf.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at status på den overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning.

Alle fagudvalg:

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Resultatrevision for Rødovre Jobcenter 2008
Sag nr. 79 (ØU 93/09)

Sagens kerne

Ifølge Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejdes der årlige resultatrevisioner for de enkelte Jobcentre.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for resultatrevisionen for Rødovre Jobcenter, herunder Jobcenterets bemærkninger samt en tidsplan for resultatrevisionens videre behandling.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Resultatrevision 2008 for Rødovre Jobcenter tages til efterretning,
   
 2. at bemærkningerne til resultatrevisionen, herunder tidsplan for dens videre behandling, godkendes.
  
Beskæftigelsesudvalget:
 1. Indstilles taget til efterretning.
   
 2. Anbefales.
  
Økonomiudvalget:


Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Rammeaftale for 2010 for Social- og Specialundervisningsområdet
Sag nr. 80 (ØU 94/09)

Sagens kerne

Kommunerne skal senest den 1. maj indsende redegørelse til regionen til brug for udarbejdelse af den samlede rammeaftale for 2010 på Social- og Specialundervisningsområdet.
Rammeaftalen er en samlet opgørelse af kommunernes forventninger til udbud og efterspørgsel i Region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet med henblik på at opfylde den samlede kommunale forsyningsforpligtelse på disse områder fremover. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Rødovre Kommunes redegørelse tages til efterretning.
 
Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Redegørelse for SOSU-projektets forløb i 2008
Sag nr. 81 (ØU 95/09)

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter fremlægger redegørelse for SOSU-projektets forløb i 2008. SOSU-projek-tet gennemføres i et samarbejde mellem Rødovre Jobcenter og Ældre- Handicapafdelingen i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Formålet med SOSU-projektet er først og fremmest at opkvalificere ledige kontanthjælpsmodtagere til beskæftigelse på et flaskehalsområde, og dernæst at rekruttere arbejdskraft til Rødovre Kommune.

Mødesagen blev behandlet i Beskæftigelsesudvalget på martsmøderækken.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen for SOSU-projektets forløb i 2008 tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Nyt medlem til Integrationsrådet
Sag nr. 82 (ØU 96/09)

Sagens kerne

I henhold til Integrationsrådets forretningsorden § 2 stk. 5 kan Kommunalbestyrelsen udpege nye suppleanter til Integrationsrådet, når valgte medlemmer og suppleanter fratræder i valgperioden.

På Integrationsrådet møde den 19. marts 2009 blev det besluttet at indstille Habibullah Abbassi til suppleant i Integrationsrådet.

Integrationsrådet indstiller,

at Habibullah Abbassi udpeges som suppleant i Integrationsrådet i stedet for Mohamed Robble.

Beskæftigelsesudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 83 (ØU 100/09)

Beslutning

Taget til efterretning.