Økonomiudvalget

11-11-2009

Sager 253 - 267

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 253

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fjernvarmestik og brugerinstallation - Ny sportshal på Elstedvej 40 - anlægsregnskab
Sag nr. 254 (RKF 29/09)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
 
Bevilling 24.02.2009 300.000 kr.
Forbrug 223.351 kr.
Mindre forbrug 76.649 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindre udgiften tilgår kassebeholdningen.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Movias Trafikplan 2009- høring
Sag nr. 255 (TMU 99/09)

Sagens kerne

Movia har i oktober 2009 fremsendt Trafikplan 2009 i høring. Høringsfristen er den 13.11.2009, hvorfor høringssvar fremsendes som udkast med forbehold for Kommunalbestyrelses godkendelse på mødet den 24.11.2009.

Trafikplanen formål er at formulere overordnede mål og visioner samt udstikke overordnede retningslinier for udviklingen af den kollektive trafik.

Indsatsområder som er særlig interessante for Rødovre Kommune er: Højklasse bus på Ring 3 som forløber for letbanen, busbaner og busprioritering samt sammenhæng i knudepunkterne.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommunes høringssvar til Movias Trafikplan 2009 vedtages til fremsendelse til Movia.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Høringssvar til Glostrups Vej- og Trafikplan
Sag nr. 256 (TMU 100/09)

Sagens kerne

Glostrup Kommune har den 29.09.2009 fremsendt Forslag til Vej- og Trafikplan 2009, som er i offentlig høring. Høringsfristen er den 11.11.2009, hvorfor høringssvaret fremsendes om udkast med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse på mødet den 24.11.2009.

Teknisk Forvaltning har vurderet Forslag til Trafikplan 2009, og har ikke fundet forhold som er væsentlige for Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Glostrups Vej- og Trafikplan 2009 tages til efterretning, samt
   
 2. at Rødovre Kommunes høringssvar til Glostrup Kommunes Forslag til Trafikplan 2009 vedtages til fremsendelse til Glostrup Kommune.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Hovedbiblioteket - åbningstid med virkning fra 01.01.2010
Sag nr. 257 (KFU 62/09)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet hovedbibliotekets åbningstider med bibliotekets ledelse, og det er bibliotekets erfaring, at lånerne ofte kommer på biblioteket i forbindelse med et besøg i Rødovre Centrum, hvorfor Børne- og Kulturforvaltningen foreslår at ændre de nuværende åbningstider, så de i højere grad passer med brugernes behov og adfærdsmønster.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår med udgangspunkt i ovenstående, at de nuværende åbningstider:
 
Mandagkl. 10.30 - 18.30
Tirsdagkl. 10.30 - 18.30
Onsdag kl. 10.30 - 18.30
Torsdag  kl. 10.30 - 18.30
Fredag kl. 10.30 - 18.30
Lørdag kl. 10.00 - 14.00
 
Ændres til:
Mandagkl. 10.00 - 19.00
Tirsdagkl. 10.00 - 19.00
Onsdagkl. 10.00 - 19.00
Torsdag  kl. 10.00 - 19.00
Fredagkl. 10.00 - 17.00
Lørdagkl. 10.00 - 14.00
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til nye åbningstider med virkning fra 01.01.2010 godkendes, og
   
 2. at de nye åbningstider evalueres løbende, første gang efter 1 år.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Filialbibliotek Trekanten - åbningstider med virkning fra 01.01.2010
Sag nr. 258 (KFU 63/09)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at den nuværende åbningstid på Filialbibliotek Trekanten ændres med virkning fra 01.01.2010.

Forslaget er begrundet i ønsket om ændring i udviklingen af det faldende udlåns- og besøgstal, som kan imødekommes ved en ændring i åbningstid, ydelser og indretning.
 
Den nuværende åbningstid er: 
Mandagkl. 12.00 - 19.00
Tirsdagkl. 12.00 - 19.00
OnsdagLukket
Torsdag   kl. 12.00 - 19.00
Fredagkl. 12.00 - 16.00
Lørdagkl. 10.00 - 14.00
 
Ændres til:
Mandagkl. 12.00 - 18.00
Tirsdagkl. 12.00 - 18.00
Onsdagkl. 10.00 - 18.00
Torsdag  kl. 12.00 - 18.00
Fredagkl. 12.00 - 16.00
Lørdagkl. 10.00 - 14.00

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til nye åbningstider med virkning fra 01.01.2010 godkendes, og
   
 2. at de nye åbningstider evalueres løbende, første gang efter 1 år.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Borgerservice, åbningstider for personligt fremmøde i administrationen
Sag nr. 259

Sagens kerne

De nye opgaver omkring pas og kørekort, som kommunen har overtaget som en del af kommunalreformen, har medført et behov for en revurdering af åbningstiderne i Borgerservice.

Pasopgaven har f.eks. medført, at børnefamilier skal møde personligt frem i forbindelse med udstedelse eller fornyelse af pas.

Endvidere er der brug for at gennemføre justeringer af serviceniveauet af hensyn til sparekravene på det administrative område i 2010 og fremover, og endelig vil det, af hensyn til tilgængeligheden og ensartetheden, være hensigtsmæssigt at harmonisere den samlede administrations åbningstider.

Fællesforvaltningen indstiller, 1. at åbningstiden på hverdage for personligt fremmøde i administrationen ændres pr. 1. januar 2010 som følgende: Nuværende åbningstider i Borgerservice:
Mandag-onsdag:  kl. 8.30-14.00
Torsdag:kl. 8.30-18.00
Fredag:kl. 8.30-14.00
 
Den øvrige administration:
Mandag-onsdag:  kl. 10.00-14.00
Torsdag:kl. 10.00-14.00 + 16.00-18.00
Fredag:kl. 10.00-13.00
 
Nye åbningstider i hele administrationen:
Mandag-onsdag:  kl. 10.00-14.00
Torsdag:kl. 10.00-18.00
Fredag:kl. 10.00-14.00
 
2. at der, som en 2-årig forsøgsordning, etableres lørdagsåbent i Borgerservice den 1. lørdag i hver måned (excl. juli måned) i tidsrummet kl. 10.00-13.00, hvor der bemandes med 3 medarbejdere.
 
Den tilbudte service vil omfatte de mest almindeligt forekommende opgaver dvs. pas, kørekort, sygesikring, ind- og udlevering af blanketter samt opgaveløsning svarende til selvbetjeningsniveauet på rk.dk og generelle råd og vejledninger på øvrige ydelsesområder.

Hvis fredagen før planlagt lørdagsåbent er en fridag, holdes der lukket den pågældende lørdag. I de tilfælde holdes åbent den efterfølgende lørdag. Herudover holdes 3 sæsonbetingede lørdagsåbninger for f.eks. pasekspeditioner.

Ordningen skal forhandles med de faglige organisationer.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Børneinstitutionen Regnbuen - istandsættelse og indretning, Regnskab
Sag nr. 260 (BSU 96/09)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 29.01.20084.300.000 kr.
Bevilling 30.09.2008 750.000 kr.
Samlet anlægsbevilling 5.050.000 kr.
Bevilling 30.09.2008/refusion - 500.000 kr.
I alt 4.550.000 kr.
Forbrug 4.549.793 kr.
Mindreforbrug 207 kr.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbruget på 207 kr. tilgår kassen 2009.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse Til Alle
Sag nr. 261 (BSU 98/09)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger ”Strategiplan for arbejdet med Ungdomsuddannelse Til Alle”.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at ”Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse Til Alle, UTA” godkendes,
   
 2. at ”Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse Til Alle, UTA” sendes til drøftelse i Erhvervsrådet og i Det Lokale Beskæftigelsesråd, og
   
 3. at Børne- og Kulturforvaltningen i februar 2010 fremlægger forslag til prioriteringen af indsatser.
 
Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Målgruppe for Rødovre Kommunes Diplomuddannelse i ledelse
Sag nr. 262

Sagens kerne

Fastlæggelse af målgruppe for Rødovre Kommunes Diplomuddannelse i ledelse.

I sommeren 2007 indgik regeringen, kommunerne, regioner og fagbevægelsens hovedorganisationer den såkaldte trepartsaftale. Trepartsaftalens formål er at skabe bedre rammer for rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor og for udvikling af medarbejdernes kompetencer og af attraktive arbejdspladser.

Som et led i sikringen af trepartsaftalens formål er det fastsat, at institutionsledere og andre decentrale ledere har ret til at gennemføre en lederuddannelse på diplomniveau inden 2015.

Direktionen indstiller,
 1. at ledere på niveau 2 og 3 har ret til at gennemføre Diplomuddannelse i ledelse inden 2015.
   
 2. at der tages stilling til uddannelsesretten i de enkelte tilfælde, hvis diplomuddannelsen er gennemført siden 1998.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Etablering af en kontrolgruppe - socialt bedrageri
Sag nr. 263

Sagens kerne

Administrationen ønsker at styrke Rødovre Kommunes indsats mod borgernes misbrug af offentlige ydelser. Det foreslås at styrke indsatsen mod socialt bedrageri ved at etablere en kontrolgruppe.

Rødovre Kommunes nuværende indsats mod socialt bedrageri varetages p.t. af Borgerservice og afdelinger som udbetaler sociale ydelser. Ved at etablere en kontrolgruppe ønsker administrationen at styrke og koordinere indsatsen.

Indsatsen skal primært koncentrere sig om to hovedområder a) kontrol af ”arbejdsrelaterede” socialydelser samt b) kontrol af bopælsrelaterede ydelser. Endvidere vil indsatsen på de to områder være koncentreret om at styrke kontrollerne inden udbetalingen eventuelt finder sted og ved en efterfølgende systematiseret kontrol.

I budget 2010 forventes en nettobesparelse på ca. 130.000 kr. og i budget 2011-2012 en årlig nettobesparelse på ca. 890.000 kr.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der etableres en kontrolgruppe i en 3-årig projektperiode.
   
 2. at der gives en bevilling til budget 2010 på 760.000 kr. til Økonomiudvalget til etablering af kontrolgruppen.
   
 3. at der gives en bevilling til budget 2010 – 2012 på 1.060.000 kr. til Økonomiudvalget til driftsudgifter til kontrolgruppen.
   
 4. at der gives en bevilling til budget 2010 – 2012 på -1.951.000 kr. fordelt på hhv. Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

3/4-årsregnskabet 2009 - ansøgning om tillægsbevillinger
Sag nr. 264

Sagens kerne

Direktionen har gennemgået de centrale drifts- og finansieringskonti. Direktionens gennemgang har medført, at der i novembermøderækken i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil blive søgt om tillægsbevillinger til de enkelte udvalg, så det enkelte udvalgs bevilling og forventede forbrug for 2009 søges bragt i balance.

Opdelt på bevillingsniveau udgør tillægsbevillingerne pr. udvalg:
 
Indtægtsbevillinger:
Teknik- og Miljøudvalget0
Børne- og Skoleudvalget-644.847
Kultur- og Fritidsudvalget -440.492
Social- og Sundhedsudvalget4.300.000
Beskæftigelsesudvalget-14.763.000
Økonomiudvalget -19.100.000
I alt -30.648.339
Note: + = mindreindtægt og - = merindtægt
  
Udgiftsbevillinger:
Teknik- og Miljøudvalget0
Børne- og Skoleudvalget1.665.588
Kultur- og Fritidsudvalget -1.460.000
Social- og Sundhedsudvalget15.551.970
Beskæftigelsesudvalget31.223.000
Økonomiudvalget -16.332.219
I alt30.648.339
Note: + = merudgifter og - = mindreudgifter
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der gives indtægtsbevillinger til Børne- og Skoleudvalget på -644.847 kr., Kultur- og Fritidsudvalget på -440.492 kr., Social- og Sundhedsudvalget på 4.300.000 kr., Beskæftigelsesudvalget på -14.763.000 kr. og Økonomiudvalget på 19.100.000 kr.
   
 2. at der gives udgiftsbevillinger til Børne- og Skoleudvalget på kr. 1.665.588 kr., Kultur- og Fritidsudvalget på kr. -1.460.000 kr., Social- og Sundhedsudvalget på kr. 15.551.970 kr., Beskæftigelsesudvalget på 31.223.000 kr. og Økonomiudvalget på -16.332.219 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

RAB, afdeling Carlsro, Ansøgning om godkendelse af huslejestigning og lånoptagelse til køkkenmoderniseringer
Sag nr. 265

Sagens kerne

DAB ansøger på vegne af RAB, afdeling Carlsro, om godkendelse til optagelse og tinglysning af 10-årigt realkreditlån på 3.000.000 kr. samt huslejestigning i forbindelse med, at beboerne får mulighed for at iværksætte individuel modernisering af køkkener, samt at afdelingen moderniserer køkkener ved fraflytninger.

Projektet om modernisering af køkkener er godkendt på afdelingsmøde den 16. juni 2009. Afdelingsmødet vedtog et rammebeløb pr. køkken på 75.000 kr.

Den nuværende leje i afdelingen udgør gennemsnitligt 645 kr. pr. m2. Ved udnyttelse af rammen pr. køkken vil lejen stige til ca. 804 kr. pr. m2 svarende til ca. 25 %.

Der er tale om en fortsættelse af en ordning, som Rødovre Kommune senest har godkendt den 1. september 2008.

Fællesforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender optagelse af lån, tinglysning af pantebrev samt individuelle lejetillæg som beskrevet ovenfor.

Beslutning

Udsættes.

RAB, afd. Slotsherrens Have, Ansøgning om godkendelse af huslejestigning og lånoptagelse til modernisering af badeværelser
Sag nr. 266

Sagens kerne

RAB, afdeling Slotsherrens Have, v/DAB ansøger om godkendelse til optagelse og tinglysning af 20-årigt realkreditlån på 1.500.000 kr. samt huslejestigning i forbindelse med, at beboerne får mulighed for at iværksætte individuel modernisering af badeværelser.

Projektet om modernisering af badeværelser er godkendt på afdelingsmøde den 13. maj 2009.
Afdelingsmødet vedtog et rammebeløb pr. badeværelse på 100.000 kr. Den nuværende leje i afdelingen udgør gennemsnitligt 594 kr. pr. m2. Ved udnyttelse af rammen pr. badeværelse vil lejer skulle betale et lejetillæg på månedligt 750 kr. svarende til en stigning på ca. 14 % for rækkehusene og ca. 16 % for etageboligerne.

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt, at beboerne kan få moderniseret køkkener mod lejetillæg. Hvis et lejemål, som tidligere har fået moderniseret køkken også får moderniseret badeværelse, udgør den samlede leje pr. m2 mellem 711 kr. for rækkehusene og 957 kr. for etageboligerne.

Fællesforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender optagelse af lån, tinglysning af pantebrev samt individuelle lejetillæg som beskrevet ovenfor.

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 267

Beslutning

Taget til efterretning.