Børne- og Skoleudvalget

08-12-2009

Sager 102 - 114

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 102

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ajourføring af delegationsregler - børne- og ungeområdet
Sag nr. 103

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger en ajourført liste over delegationsregler i forbindelse med det nye Børne- og Skoleudvalgs ikrafttræden for den nye kommunalbestyrelsesperiode. Oversigten er en ajourføring af delegationsregler i Rødovre Kommune indenfor Børne- og Skoleudvalgets område. Oversigten indeholder desuden en ændring vedrørende bemyndigelse til, at Børne- og Kulturforvaltningen kan træffe beslutning om anmodning om udsættelse af undervisningspligten, således at kompetencen delegeres fra Kommunalbestyrelsen til skoleinspektøren. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at de ajourført delegationsregler godkendes, og
       
 2. at den foreslåede ændring godkendes.

Beslutning

1. Anbefales. 2. Kompetencen vedrørende udsættelse af undervisningspligten anbefales opretholdt i Børne- og Kulturforvaltningen. (Til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 104

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger og behov for daginstitutionspladser. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Visitationsregler til dagtilbud
Sag nr. 105

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til nye visitationsregler til dagtilbud i Rødovre kommune. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til nye visitationsregler til dagtilbud i Rødovre kommune godkendes med virkning fra 1. januar 2010.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Mål og indholdsbeskrivelser i SFO'er
Sag nr. 106

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til fælles Mål- og indholdsbeskrivelser for skole-fritidsordninger i Rødovre Kommune, jf. Bekendtgørelse nr. 550 af 18. juni 2009. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne sendes til høring i skolebestyrelserne.

Beslutning

Anbefales, med bemærkning om, at der indskrives et afsnit om samarbejde og aktiviteter 'på tværs' af SFO'erne, samt at der indskrives et afsnit om anvendelse af kommunale tilbud, som ikke er SFO'er. (Til Økonomiudvalget).

Redegørelse vedrørende effekt af specialunder-visningen
Sag nr. 107

Sagens kerne

I forbindelse med budgetseminaret maj 2009 redegjorde forvaltningen for omfanget og fordelingen af økonomien i forbindelse med den vidtgående specialundervisning. Efterfølgende er forvaltningen blevet bedt om, at redegøre for effekten af denne, samt om der kan anvises nye veje til at knække den kurve, som genererer stadig flere udgifter til den vidtgående specialundervisning. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med en bemærkning om, at udvalget ønsker en systematisk opfølgning af effekten af elevernes deltagelse i specialundervisningen. Endvidere ønsker udvalget en tilfredshedsundersøgelse med udgangspunkt i forældres, læreres og elevers vurdering af effekten af specialundervisningen.

Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet, skoleåret 2008-2009
Sag nr. 108

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har, med afsæt i bekendtgørelse nr. 162 om anvendelse af Kvalitetsrapporter og handlingsplaner i Kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune, skoleåret 2008/2009. Kvalitetsrapporten fremlægges til Kommunalbestyrelsens behandling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kvalitetsrapporten 2008-2009 tages til efterretning og indgår i det videre arbejde med Rødovre Kommunes skolevæsen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Rødovre Kommunes sundhedspolitik: Status på handleplan for 2009
Sag nr. 109

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes Sundhedspolitik. I sundhedspolitikken er de overordnede målsætninger for kommunens sundhedsindsats beskrevet. Hvert år bliver der formuleret en handleplan på sundhedsområdet med beskrivelse af de indsatsområder, der sættes i gang det pågældende år. Ved året slutning udarbejdes status på handleplanen med beskrivelse af, hvordan det så er gået i årets løb. Handleplan for sundhedsområdet 2009 blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 24. februar 2009 (sag nr. 35). Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2009 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at status for handleplan for sundhedsområdet 2009 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Status på handicappolitikken
Sag nr. 110

Sagens kerne

September 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes Handicappolitik (sag nr. 148). Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en status på handicappolitikken hvor det beskrives, hvordan handicappolitikken har haft betydning for udviklingen på handicapområdet og hvilke konkrete initiativer, der er sat i gang på baggrund af handicappolitikken. Sagen forelægges samtidig i alle udvalg. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at status på handicappolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Evaluering af integrationsindsatsen i Rødovre Kommune
Sag nr. 111

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 29. september 2009 (sag nr. 166) evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke i Rødovre Kommune 2008. Evalueringen har efterfølgende været i høring hos Rødovre Kommunes Integrationsråd. Sagen forelægges samtidig i alle udvalg. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Integrationsrådets høringssvar tages til efterretning, og
        
 2. at evalueringen endelig godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022
Sag nr. 112

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18.12.2007 (sag nr. 200) i forbindelse med offentliggørelsen af Strategi 2007 at revidere kommuneplanen i sin helhed. Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 indledes med Kommunalbestyrelsens visioner for den fremtidige udvikling i kapitlet "Det rige hverdagsliv". De øvrige kapitler indeholder planens forudsætninger, beskrivelse af byudviklingsmuligheder især i de fire byudviklingsområder, retningslinjer for admini-stration og fysisk planlægning, udviklings-muligheder i kommunens syv lokalområder, samt rammer for lokalplanlægningen. Det er en helhedsorienteret kommuneplan, som skaber sammenhæng mellem visionerne og målene, herunder målet om bæredygtighed - dvs. økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. I forhold til Kommuneplan 2006 - 2018 indeholder Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 retningslinjer for planlægningen, som erstatter Regionplan 2005. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet at Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 skal miljøvurderes. Miljøvurderingen indgår i planforslaget. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Direktionen indstiller, at Forslag til Kommuneplan 2010 – 2022 med miljøvurdering vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring fra den 27.01.2010 -  23.03.2010.

Beslutning

Anbefales, med en bemærkning om at Økonomiudvalget som planudvalg udarbejder et rettelsesblad om ændringer af anvendelses- og byggemuligheder på hjørnegrunden af Avedøre Havnevej/Roskildevej. Det foreslås endvidere at udvide område 7D01 (Hendriksholm Skole og Rødovre Gymnasium), så hjørnegrunden indgår deri. Derved udgår rammeområde 7F04 af kommuneplanforslaget. Svend Erik Pedersen (F) tager forbehold, idet rammen for bebyggelse på rammeområde på 7F05 ønskes reduceret. (Til Økonomiudvalget).

Serviceplaner - Serviceplan 2010 og status på Serviceplan 2009
Sag nr. 113

Sagens kerne

I december 2008 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2009. Serviceplanen fungerer som udmøntning af kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service. I december 2009 behandler Kommunalbestyrelsen Forslag til Kommuneplan for 2010-2022. Temaerne i kapitel 1 er her Attraktive boliger, Byrum, Tryghed og nærvær, Aktiviteter for alle, Et udfordrende børne- og ungeliv og Erhvervsliv i udvikling. Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2009 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2010 - herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2009 til 2010. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.


Direktionen indstiller
 1. at status på Serviceplan 2009 tages til efterretning, samt
        
 2. at forslag til Serviceplan 2010 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 114

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK