Kultur- og Fritidsudvalget

08-12-2009

Sager 67 - 76

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 67

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ansøgning om tilskud fra "Initiativpuljen" - Senioruniversitetet/Aktive Seniorer ansøger om tilskud til gennemførelsen af "Søndags-Dokumentar".
Sag nr. 68

Sagens kerne

Senioruniversitetet/Aktive Seniorer har i brev af 28.10.2009 fremsendt en anke over den af Folkeoplysningsudvalget i mødet den 20.10.2009 trufne afgørelse om ikke at imødekomme den fremsendte ansøgning i brev af 20.09.2009. Jf. Folkeoplysningslovens § 41, kan der klages over en af Folkeoplysningsudvalgets afgørelser inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Kultur- og Fritidsudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at klagen fra Senioruniversitetet/Aktive Seniorer forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets afgørelse.

Beslutning

Sagen tages af dagsordenen, idet ansøger/ klager ikke repræsenterer foreningen.

Vestbad - vedtægter for det fælleskommunale samarbejde
Sag nr. 69

Sagens kerne

Bestyrelsen for Vestbad har på sit møde den 10.11.2009 behandlet forslag til nye vedtægter for Det fælleskommunale samarbejde Vestbad. Bestyrelsen anbefaler forslag til nye vedtægter. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til nye vedtægter for Det fælleskommunale samarbejde Vestbad godkendes, og
       
 2. at vedtægterne træder i kraft med gældende virkning fra 01.01.2009.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Ajourføring af delegationsregler - kultur- og fritidsområdet
Sag nr. 70

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger en ajourført liste over delegationsregler i forbindelse med det nye Kultur- og Fritidsudvalgs ikrafttræden for den nye kommunalbestyrelsesperiode. Oversigten er en ajourføring af delegationsregler i Rødovre Kommune indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at den ajourførte liste over delegationsregler godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Serviceplaner - Serviceplan 2010 og status på Serviceplan 2009
Sag nr. 71

Sagens kerne

I december 2008 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2009. Serviceplanen fungerer som udmøntning af kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service. I december 2009 behandler Kommunalbestyrelsen Forslag til Kommuneplan for 2010-2022. Temaerne i kapitel 1 er her Attraktive boliger, Byrum, Tryghed og nærvær, Aktiviteter for alle, Et udfordrende børne- og ungeliv og Erhvervsliv i udvikling. Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2009 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2010 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2009 til 2010. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.


Direktionen indstiller
 1. at status på Serviceplan 2009 tages til efterretning, samt
            
 2. at forslag til Serviceplan 2010 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Punkt 1 taget til efterretning. Punkt 2 anbefales (til Økonomiudvalget).

Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022
Sag nr. 72

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18.12.2007 (sag nr. 200) i forbindelse med offentliggørelsen af Strategi 2007 at revidere kommuneplanen i sin helhed. Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 indledes med Kommunalbestyrelsens visioner for den fremtidige udvikling i kapitlet "Det rige hverdagsliv". De øvrige kapitler indeholder planens forudsætninger, beskrivelse af byudviklingsmuligheder især i de fire byudviklingsområder, retningslinjer for administration og fysisk planlægning, udviklingsmuligheder i kommunens syv lokalområder, samt rammer for lokalplanlægningen. Det er en helhedsorienteret kommuneplan, som skaber sammenhæng mellem visionerne og målene, herunder målet om bæredygtighed - dvs. økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. I forhold til Kommuneplan 2006 - 2018 indeholder Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 retningslinjer for planlægningen, som erstatter Regionplan 2005. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet at Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 skal miljøvurderes. Miljøvurderingen indgår i planforslaget. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Direktionen indstiller at Forslag til Kommuneplan 2010 – 2022 med miljøvurdering vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring fra den 27.01.2010 -  23.03.2010.

Beslutning

Anbefales, idet Økonomiudvalget som planudvalg udarbejder et rettelsesblad om ændring af anvendelses- og byggemuligheder på hjørnegrunden af Avedøre Havnevej/Roskildevej. Det foreslås at udvide område 7D01 (Hendriksholm Skole og Rødovre Gymnasium), så hjørnegrunden indgår deri. Derved udgår rammeområde 7F04 af kommuneplanforslaget. (Til Økonomiudvalget).

Rødovre Kommunes sundhedspolitik: Status på handleplan for 2009
Sag nr. 73

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes Sundhedspolitik. I sundhedspolitikken er de overordnede målsætninger for kommunens sundhedsindsats beskrevet. Hvert år bliver der formuleret en handleplan på sundhedsområdet med beskrivelse af de indsatsområder, der sættes i gang det pågældende år. Ved året slutning udarbejdes status på handleplanen med beskrivelse af, hvordan det så er gået i årets løb. Handleplan for sundhedsområdet 2009 blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 24. februar 2009 (sag nr. 35). Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2009 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at status for handleplan for sundhedsområdet 2009 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Evaluering af integrationsindsatsen i Rødovre Kommune
Sag nr. 74

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 29. september 2009 (sag nr. 166) evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke i Rødovre Kommune 2008. Evalueringen har efterfølgende været i høring hos Rødovre Kommunes Integrationsråd. Sagen behandles samtidig i alle udvalg. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Integrationsrådets høringssvar tages til efterretning, og
         
 2. at evalueringen endelig godkendes.

Beslutning

Punkt 1 taget til efterretning. Punkt 2 anbefales (til Økonomiudvalget).

Status på handicappolitikken
Sag nr. 75

Sagens kerne

September 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes Handicappolitik (sag nr. 148). Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en status på handicappolitikken hvor det beskrives, hvordan handicappolitikken har haft betydning for udviklingen på handicapområdet og hvilke konkrete initiativer, der er sat i gang på baggrund af handicappolitikken. Sagen forelægges samtidig i alle udvalg. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at status på handicappolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 76

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK