Teknik- og Miljøudvalget

08-12-2009

Sager 104 - 121

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 104

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Kommunes sundhedspolitik: Status på handleplan for 2009
Sag nr. 105

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes Sundhedspolitik. I sundhedspolitikken er de overordnede målsætninger for kommunens sundhedsindsats beskrevet. Hvert år bliver der formuleret en handleplan på sundhedsområdet med beskrivelse af de indsatsområder, der sættes i gang det pågældende år. Ved året slutning udarbejdes status på handleplanen med beskrivelse af, hvordan det så er gået i årets løb. Handleplan for sundhedsområdet 2009 blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 24. februar 2009 (sag nr. 35). Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2009 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at status for handleplan for sundhedsområdet 2009 tages til efterretning

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Status på handicappolitikken
Sag nr. 106

Sagens kerne

September 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes Handicappolitik (sag nr. 148) Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en status på handicappolitikken hvor det beskrives, hvordan handicappolitikken har haft betydning for udviklingen på handicapområdet og hvilke konkrete initiativer, der er sat i gang på baggrund af handicappolitikken.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at status på handicappolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Evaluering af integrationsindsatsen i Rødovre Kommune
Sag nr. 107

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 29. september 2009 (sag nr. 166) evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke i Rødovre Kommune 2008. Evalueringen har efterfølgende været i høring hos Rødovre Kommunes Integrationsråd. Sagen behandles samtidig i alle udvalg.
  
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Integrationsrådets høringssvar tages til efterretning, og
   
 2. at evalueringen endelig godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Serviceplaner - Serviceplan 2010 og status på Serviceplan 2009
Sag nr. 108

Sagens kerne

I december 2008 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2009. Serviceplanen fungerer som udmøntning af kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service. I december 2009 behandler Kommunalbestyrelsen Forslag til Kommuneplan for 2010-2022. Temaerne i kapitel 1 er her Attraktive boliger, Byrum, Tryghed og nærvær, Aktiviteter for alle, Et udfordrende børne- og ungeliv og Erhvervsliv i udvikling. Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2009 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2010 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2009 til 2010. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
 
Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan 2009 tages til efterretning, samt
   
 2. at forslag til Serviceplan 2010 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022
Sag nr. 109

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18.12.2007 (sag nr. 200) i forbindelse med offentliggørelsen af Strategi 2007 at revidere kommuneplanen i sin helhed. Forslag til Kommuneplan 2010 – 2022 indledes med Kommunalbestyrelsens visioner for den fremtidige udvikling i kapitlet 'Det rige hverdagsliv'. De øvrige kapitler indeholder planens forudsætninger, beskrivelse af byudviklingsmuligheder især  i de fire byudviklingsområder, retningslinjer for administration og fysisk planlægning,  udviklingsmuligheder i kommunens syv lokalområder, samt rammer for lokalplanlægningen. Det er en helhedsorienteret kommuneplan, som skaber sammenhæng mellem visionerne og målene, herunder målet om bæredygtighed - dvs. økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. I forhold til Kommuneplan 2006 - 2018 indeholder Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 retningslinjer for planlægningen, som erstatter Regionplan 2005. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet at Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 skal miljøvurderes. Miljøvurderingen indgår i planforslaget. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
 
Direktionen indstiller, at Forslag til Kommuneplan 2010 – 2022 med miljøvurdering vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring fra den 27.01.2010 -  23.03.2010.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget). Dog således at Teknik- og Miljøudvalget foreslår at Økonomiudvalget som planlægningsudvalg, udarbejder et rettelsesblad vedr. ændringer af anvendelses og byggemuligheder på hjørnegrunden af Avedøre Havnevej/Roskildevej. Det foreslås at udvide område 7D01 (Hendriksholm Skole og Rødovre Gymnasium) så hjørnegrunden indgår deri. Derved udgår rammeområde 7F04 af kommuneforslaget. Svend Erik Pedersen (F) tager forbehold idet rammen for bebyggelse på rammeområde 7F05 ønskes reduceret.

Tårnvej 1, matr. nr. 8eg, Rødovre By - spillehal - forbud efter planlovens § 14
Sag nr. 110

Sagens kerne

Den 13.03.2009 ansøgte Guras Tips Corner om udvidelse af den eksisterende kiosk med spilleautomater på Tårnvej 1 fra fem til ti styk spilleautomater. Spillemyndigheden ville i brev af 03.04.2009 udstede tilladelse til ansøgningen, med mindre Rødovre Kommune nedlagde forbud efter planlovens § 12, stk. 3 eller § 14. Rødovre Kommune nedlagde den 24.04.2009 § 12-forbud efter planloven mod udvidelsen af antallet af spilleautomater med henvisning til kommuneplanens rammebestemmelser. Da der imidlertid viste sig at være en uoverensstemmelse i tilgængeligt registermateriale er § 12-forbuddet af 24.04.2009 trukket tilbage den 17.09.2009. Kommunen kan i stedet nedlægge forbud efter planlovens § 14 mod udvidelsen af antallet af spilleautomater. Den 17.09.2009 blev der udsendt varsel om § 14-forbud med partshøring og høringsfrist den 08.10.2009, med forlænget frist til den 22.10.2009. Der er modtaget et høringssvar, dateret 21.10.2009 fra TH automater. Automatleverandøren tilbyder at give økonomisk støtte til velgørende formål (foreningsdrift) mod accept af, at der opsættes flere spilleautomater.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives afslag på tilbuddet om at acceptere spilleautomater opsat og samtidigt modtage økonomisk støtte, samt
   
 2. at der nedlægges § 14-forbud mod udvidelse af antallet af spilleautomater.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Affaldsplan 2009-2020
Sag nr. 111

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 25.08.2009 at sende forslag til ny affaldsplan for Rødovre Kommune: Affaldsplan 2009-2020 i høring. Høringsperioden for forslaget er nu afsluttet. Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene er modtaget fra Grundejerforeningen Nørregaard, Danmarks Naturfredningsforening, Afdelingen i Rødovre og Agenda 21-gruppen i Rødovre. De tre høringssvar er overordnet set positive i forhold til initiativerne i planen. Det konkrete indhold i høringssvarene er gennemgået i sagsfremstillingen. De indkomne høringssvar til affaldsplanen har ikke givet anledning til rettelser i forhold til det forslag af affaldsplanen, som har været fremlagt til høring.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Affaldsplan 2009-2020, del 1 og del 2 for Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Koordinering af grundvandsindvindingen i kommunerne i Vestegnens Vandsamarbejde I/S
Sag nr. 112

Sagens kerne

Kommunerne på Vestegnen er i gang med at forny og forhøje vandforsyningernes eksisterende indvindingstilladelser, der udløber 01.04.2010. Grundvandsressourcen på Vestegnen udnyttes allerede i dag intensivt, og ændringer i vandindvindingen i én kommune kan påvirke indvindingen i nabokommunerne. Teknisk Forvaltning vurderer, at et samarbejde i regi af Vestegnens Vandsamarbejde I/S, er nødvendigt for at den fremtidige vandindvinding på Vestegnen, og dermed Rødovre Kommune, kan foregå på et bæredygtigt grundlag.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at det meddeles Vestegnens Vandsamarbejde I/S, at Rødovre Kommune ved ændringer i vandindvindingen vil samarbejde med de kommuner og vandforsyninger, der kan blive berørt af ændringerne, og at samarbejdet og koordineringen af vandindvindingen foregår i regi af Vestegnens Vandsamarbejde I/S.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Ændring af affaldsregulativer som følge af ny lovgivning - december 2009
Sag nr. 113

Sagens kerne

Ændringen af miljøbeskyttelsesloven og materiale, der er udsendt af Miljøstyrelsen efter lovens ikrafttræden, fastslår kommunernes pligt til pr. 01.01.2010 at gennemføre yderligere ændringer i de kommunale bestemmelser om erhvervsaffald og for adgangen til genbrugsstationen. Ændringerne betyder især følgende for Rødovre Kommune:
 • Kildesorteret genanvendeligt affald fra virksomheder er ikke længere omfattet af de kommunale ordninger.
   
 • Ændret opkrævning og fastsættelse af affaldsgebyr for virksomhedernes, herunder udenlandske virksomheders, benyttelse af genbrugsstationen.
   
 • Opkrævning af affaldsgebyr skal ske hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden.
   
 • Adgangen til genbrugsstationen ændres ved at vægtgrænsen for det benyttede køretøj ændres.
  
Ændringerne af regulativerne supplerer de ændringer, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelse den 27.10.2009 (Sag nr. 181) og som træder i kraft den 01.01.2010 samtidig med ændringerne beskrevet i denne fremstilling. For husholdningsaffaldsregulativets vedkommende indskænker behovet for ændringer sig til bestemmelserne om adgangen til genbrugsstationen.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Regulativ for Husholdningsaffald godkendes, samt
   
 2. at forslag til Regulativ for Erhvervsaffald godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget)

Ansøgning om anlægsbevilling, vejpuljen 2010
Sag nr. 114

Sagens kerne

Der ansøges om en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til mindre anlægsopgaver og vedligeholdelse af kørebaner og fortove, samt frigivelse af rådighedsbeløb.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til udførelse af de nævnte arbejder, samt
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Realisering af designmanual 2010
Sag nr. 115

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til realisering af Rødovre Kommunes designmanual i 2010. Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til indkøb og opsætning af byinventar, jf. designmanualen, herunder bænke, papirkurve, cykelstativer og vejnavneskilte samt frigivelse af rådighedsbeløb.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til realisering af designmanual i 2010 godkendes,
   
 2. at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til indkøb og opsætning af byinventar jf. designmanualen, samt
   
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Anlægsregnskab vejpulje
Sag nr. 116

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 24.06.2008 1.500.000 kr.
Forbrug 1.460.110 kr.
Mindreforbrug 39.890 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Anlægsregnskab etablering af hastighedsnedsættelse på primære trafikveje
Sag nr. 117

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte anlæg. 
Bevilling 16.12.2008950.000 kr.
Forbrug 975.537 kr.
Merforbrug 25.537 kr.
  
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at merudgiften afholdes af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Anlægsregnskab reparation og genopsætning af gangbro over Jyllingevej
Sag nr. 118

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 28.10.2008 1.300.000 kr.
Forbrug 924.048 kr.
Mindreforbrug 375.952 kr.
Bevilling 28.10.2008-1.300.000 kr.
Forbrug -924.048 kr.
Mindreforbrug -375.952 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
   
 2. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen, samt
   
 3. at mindreindtægten afholdes af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Nedlæggelse af kedelanlæg på Agerkær varmecentral
Sag nr. 119

Sagens kerne

Boligforeningen AAB har fremsendt ansøgning om godkendelse af nedlæggelse af kedelanlæg på Agerkær varmecentral, fordi VEKS har opsagt lejeaftalen med AAB om, at kedelanlægget skal være til rådighed for transmissionssystemet som spids- og reservelast. Projektforslaget ændrer ikke gældende varmeplan. Bebyggelsen i "Kærene" er som hidtil fjernvarmeforsynet fra Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at AAB's projektforslag om rydning af kedelanlæg på Agerkær varmecentral godkendes, og der dermed gives tilladelse til at kedelanlægget nedlægges.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77 - anlægsregnskab
Sag nr. 120

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77. Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 28.08.2007 1.470.000 kr.
Bevilling 29.01.20086.500.000 kr.
Nedskrivning af bevilling 25.11.2008-6.191.223 kr.
Bevilling i alt 1.778.777 kr.
 
Forbrug 2007 1.240.509 kr.
Forbrug 2008 538.268 kr.
Forbrug i alt1.778.777 kr.
 
Mer-/mindre forbrug 0 kr.

 
Teknisk Forvaltning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 121

Beslutning

Taget til efterretning.