Social- og Sundhedsudvalget

08-12-2009

Sager 98 - 109

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 98

Beslutning

Taget til efterretning

Varetagelse af specialrådgivning på hjælpemiddelområdet
Sag nr. 99

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. juni 2009 (sag nr. 117), at lukke Hjælpemiddelcentralen. Samtidig blev det besluttet at udarbejde en plan for, hvordan rådgivningsopgaven på hjælpemiddelområdet fremover skal varetages i Rødovre. Social- og Sundhedsforvaltningen har efterfølgende udarbejdet en plan for, hvordan rådgivningsopgaven på hjælpemiddelområdet løses kvalificeret fremover. Finansieringen af den udarbejdede plan for specialrådgivningen på hjælpemiddelområdet afholdes dels inden for den afsatte ramme i budget 2010, dels via en forsættelse af aftalen med VISO, og dels via en samarbejdsaftale med 5-6 kommuner om køb af specialrådgivning af Rødovre Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at den udarbejdede plan for løsning af specialrådgivning på hjælpemiddelområdet godkendes,
       
 2. at der gives en udgiftsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget på 489.000 kr. i 2010ff, og
      
 3. at der gives indtægtsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget på 489.000 kr. i 2010ff

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Statistisk opfølgning på dele af sundhedsaftalen
Sag nr. 100

Sagens kerne

Som led i samarbejdet mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdes løbende ledelsesinformation som opfølgning på sundhedsaftalerne. Ledelsesinformationen viser i tal udviklingen på områderne genoptræningsplaner, 0-dagsindlæggelser, genindlæggelser og færdigbehandlede dage. Informationen viser, at langt flere borgere gennemfører deres genoptræning i Rødovre Kommunes træningscenter frem for på hospitalerne, samt at antallet af genindlæggelser og dage, hvor færdigbehandlede borgere ligger på hospitalerne, er reduceret. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Status på ældrepolitikken
Sag nr. 101

Sagens kerne

Januar 2005 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes ældrepolitik. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en status på ældrepolitikken hvor det beskrives, hvordan ældrepolitikken har haft betydning for udviklingen på ældreområdet, og hvilke konkrete initiativer, der er sat i gang på baggrund af ældrepolitikken. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status på ældrepolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Status på handicappolitikken
Sag nr. 102

Sagens kerne

September 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes Handicappolitik (sag nr. 148) Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en status på handicappolitikken hvor det beskrives, hvordan handicappolitikken har haft betydning for udviklingen på handicapområdet og hvilke konkrete initiativer, der er sat i gang på baggrund af handicappolitikken. Sagen forelægges samtidig i alle udvalg. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status på handicappolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Fremtidig anvendelse af Rødovre Ungdomspension
Sag nr. 103

Sagens kerne

Rødovre Ungdomspension (RUP) har i 2009 haft en vigende belægning. På den baggrund er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge behovet for bo- og behandlingstilbud i Rødovre, i de nærliggende kommuner og i regionen og herudfra komme med forslag til den fremtidige anvendelse af RUP. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at orienteringen tages til efterretning, og
      
 2. at Social- og Sundhedsforvaltningen arbejder på at afdække behov for bo- og behandlingstilbud til unge.

Beslutning

Punkt 1. Taget til efterretning Punkt 2. Godkendt

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 og foreningstilskud § 79 - Forår 2010
Sag nr. 104

Sagens kerne

På budget 2010 er der afsat kr. 880.192 til fordeling til henholdsvis foreningstilskud og tilskud til frivilligt socialt arbejde. Beløbet fordeles to gange årligt. Fordeling for 1. halvår af 2010 fremlægges til behandling Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Forvaltningens fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Godkendt

Rødovre Kommunes sundhedspolitik: Status på handleplan for 2009
Sag nr. 105

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes Sundhedspolitik. I sundhedspolitikken er de overordnede målsætninger for kommunens sundhedsindsats beskrevet. Hvert år bliver der formuleret en handleplan på sundhedsområdet med beskrivelse af de indsatsområder, der sættes i gang det pågældende år. Ved året slutning udarbejdes status på handleplanen med beskrivelse af, hvordan det så er gået i årets løb. Handleplan for sundhedsområdet 2009 blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 24. februar 2009 (sag nr. 35). Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2009 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status for handleplan for sundhedsområdet 2009 tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Evaluering af integrationsindsatsen i Rødovre Kommune
Sag nr. 106

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 29. september 2009 (sag nr. 166) evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke i Rødovre Kommune 2008. Evalueringen har efterfølgende været i høring hos Rødovre Kommunes Integrationsråd. Sagen behandles samtidig i alle udvalg. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Integrationsrådets høringssvar tages til efterretning, og
           
 2. at evalueringen endelig godkendes.

Beslutning

Punkt 1. Indstilles taget til efterretning Punkt 2. Anbefales (Økonomiudvalget)

Serviceplaner - Serviceplan 2010 og status på Serviceplan 2009
Sag nr. 107

Sagens kerne

I december 2008 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2009. Serviceplanen fungerer som udmøntning af kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service. I december 2009 behandler Kommunalbestyrelsen Forslag til Kommuneplan for 2010-2022. Temaerne i kapitel 1 er her Attraktive boliger, Byrum, Tryghed og nærvær, Aktiviteter for alle, Et udfordrende børne- og ungeliv og Erhvervsliv i udvikling. Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2009 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2010 - herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2009 til 2010. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan 2009 tages til efterretning, samt
         
 2. at forslag til Serviceplan 2010 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022
Sag nr. 108

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18.12.2007 (sag nr. 200) i forbindelse med offentliggørelsen af Strategi 2007 at revidere kommuneplanen i sin helhed. Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 indledes med Kommunalbestyrelsens visioner for den fremtidige udvikling i kapitlet  "Det rige hverdagsliv". De øvrige kapitler indeholder planens forudsætninger, beskrivelse af byudviklingsmuligheder især i de fire byudviklingsområder, retningslinjer for administration og fysisk planlægning, udviklingsmuligheder i kommunens syv lokalområder, samt rammer for lokalplanlægningen. Det er en helhedsorienteret kommuneplan, som skaber sammenhæng mellem visionerne og målene, herunder målet om bæredygtighed - dvs. økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. I forhold til Kommuneplan 2006 - 2018 indeholder Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 retningslinjer for planlægningen, som erstatter Regionplan 2005. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet at Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 skal miljøvurderes. Miljøvurderingen indgår i planforslaget. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Direktionen indstiller, at Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 med miljøvurdering vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring fra den 27.01.2010 - 23.03.2010.

Beslutning

Anbefales, idet det skal tilføjes, at Økonomiudvalget som planudvalg, udarbejder et rettelsesblad vedrørende ændringer af anvendelses og byggemuligheder på hjørnegrunden af Avedøre Havnevej/Roskildevej. Det forslås at udvide område 7D01 (Hendriksholm skole og Rødovre Gymnasium), så hjørnegrunden indgår deri. Derved udgår rammeområde 7F04 af Kommuneplan forslaget. (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 109

Beslutning

Intet