Økonomiudvalget

16-12-2009

Sager 272 - 298

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 272

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Serviceplaner - Serviceplan 2010 og status på Serviceplan 2009
Sag nr. 273

Sagens kerne

I december 2008 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2009. Serviceplanen fungerer som udmøntning af kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service. I december 2009 behandler Kommunalbestyrelsen Forslag til Kommuneplan for 2010-2022. Temaerne i kapitel 1 er her Attraktive boliger, Byrum, Tryghed og nærvær, Aktiviteter for alle, Et udfordrende børne- og ungeliv og Erhvervsliv i udvikling. Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2009 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2010 - herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2009 til 2010. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. 
 
Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan 2009 tages til efterretning, samt
   
 2. at forslag til Serviceplan 2010 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.
 
Alle fagudvalg: Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Fjernvarmestik Islevbrovej/Brunevang "Danmarksgrunden" - anlægsregnskab
Sag nr. 274 (RKF 32/2009)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 28.08.2007 650.000 kr.
Forbrug 130.710 kr.
Mindre forbrug519.290 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindre udgiften tilgår kassebeholdningen.
  
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022
Sag nr. 275 (TMU 109/2009)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18.12.2007 (sag nr. 200) i forbindelse med offentliggørelsen af Strategi 2007 at revidere kommuneplanen i sin helhed. Forslag til Kommuneplan 2010-2022 indledes med Kommunalbestyrelsens visioner for den fremtidige udvikling i kapitlet 'Det rige hverdagsliv'. De øvrige kapitler indeholder planens forudsætninger, beskrivelse af byudviklingsmuligheder især i de fire byudviklingsområder, retningslinjer for administration og fysisk planlægning, udviklingsmuligheder i kommunens syv lokalområder, samt rammer for lokalplanlægningen. Det er en helhedsorienteret kommuneplan, som skaber sammenhæng mellem visionerne og målene, herunder målet om bæredygtighed - dvs. økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. I forhold til Kommuneplan 2006 - 2018 indeholder Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 retningslinjer for planlægningen, som erstatter Regionplan 2005. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet at Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 skal miljøvurderes. Miljøvurderingen indgår i planforslaget. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
 
Direktionen indstillerat Forslag til Kommuneplan 2010 – 2022 med miljøvurdering vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring fra den 27.01.2010 -  23.03.2010. Alle fagudvalg: Anbefales. Dog således at alle fagudvalg foreslår, at Økonomiudvalget som planlægningsudvalg, udarbejder et rettelsesblad vedr. ændringer af anvendelses og byggemuligheder på hjørnegrunden af Avedøre Havnevej/Roskildevej. Det foreslås at udvide område 7D01 (Hendriksholm Skole og Rødovre Gymnasium), så hjørnegrunden indgår deri. Derved udgår rammeområde 7F04 af kommuneforslaget.  Svend Erik Pedersen (F) tager på Teknik- og Miljøudvalget  forbehold, idet rammen for bebyggelse på rammeområde 7F05 ønskes reduceret.

Beslutning

Fagudvalgenes flertalsanbefaling indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Affaldsplan 2009-2020
Sag nr. 276 (TMU 111/2009)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 25.08.2009 at sende forslag til ny affaldsplan for Rødovre Kommune: Affaldsplan 2009-2020 i høring. Høringsperioden for forslaget er nu afsluttet. Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene er modtaget fra Grundejerforeningen Nørregaard, Danmarks Naturfredningsforening, Afdelingen i Rødovre og Agenda 21-gruppen i Rødovre. De tre høringssvar er overordnet set positive i forhold til initiativerne i planen. Det konkrete indhold i høringssvarene er gennemgået i sagsfremstillingen. De indkomne høringssvar til affaldsplanen har ikke givet anledning til rettelser i forhold til det forslag af affaldsplanen, som har været fremlagt til høring.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Affaldsplan 2009-2020, del 1 og del 2 for Rødovre Kommune godkendes. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Ændring af affaldsregulativer som følge af ny lovgivning - december 2009
Sag nr. 277 (TMU 113/2009)

Sagens kerne

Ændringen af miljøbeskyttelsesloven og materiale, der er udsendt af Miljøstyrelsen efter lovens ikrafttræden, fastslår kommunernes pligt til pr. 01.01.2010 at gennemføre yderligere ændringer i de kommunale bestemmelser om erhvervsaffald og for adgangen til genbrugsstationen. Ændringerne betyder især følgende for Rødovre Kommune:
 • Kildesorteret genanvendeligt affald fra virksomheder er ikke længere omfattet af de kommunale ordninger.
   
 • Ændret opkrævning og fastsættelse af affaldsgebyr for virksomhedernes, herunder udenlandske virksomheders, benyttelse af genbrugsstationen.
   
 • Opkrævning af affaldsgebyr skal ske hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden.
   
 • Adgangen til genbrugsstationen ændres ved at vægtgrænsen for det benyttede køretøj ændres.
 
Ændringerne af regulativerne supplerer de ændringer, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelse den 27.10.2009 (Sag nr. 181) og som træder i kraft den 01.01.2010 samtidig med ændringerne beskrevet i denne fremstilling. For husholdningsaffaldsregulativets vedkommende indskænker behovet for ændringer sig til bestemmelserne om adgangen til genbrugsstationen.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Regulativ for Husholdningsaffald godkendes, samt
   
 2. at forslag til Regulativ for Erhvervsaffald godkendes.
 
Teknik- og Miljøudvalget:  Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Ansøgning om anlægsbevilling, vejpuljen 2010
Sag nr. 278 (TMU 114/2009)

Sagens kerne

Der ansøges om en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til mindre anlægsopgaver og vedligeholdelse af kørebaner og fortove, samt frigivelse af rådighedsbeløb.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til udførelse af de nævnte arbejder, samt
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet man i forprojektet for Roskildevej også vurderer fartdæmpende foranstaltninger samt trafiksikkerhedsmæssige indretninger. (Til Kommunalbestyrelsen)

Realisering af designmanual 2010
Sag nr. 279 (TMU 115/2009)

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til realisering af Rødovre Kommunes designmanual i 2010. Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til indkøb og opsætning af byinventar, jf. designmanualen, herunder bænke, papirkurve, cykelstativer og vejnavneskilte samt frigivelse af rådighedsbeløb.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til realisering af designmanual i 2010 godkendes,
   
 2. at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til indkøb og opsætning af byinventar jf. designmanualen, samt
   
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010.
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Anlægsregnskab vejpulje
Sag nr. 280 (TMU 116/2009)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte anlæg. 
Bevilling 24.06.20081.500.000 kr.
Forbrug 1.460.110 kr.
Mindreforbrug 39.890 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Anlægsregnskab etablering af hastighedsnedsættelse på primære trafikveje
Sag nr. 281 (TMU 117/2009)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 16.12.2008950.000 kr.
Forbrug 975.537 kr.
Merforbrug 25.537 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt

 2. at merudgiften afholdes af kassebeholdningen.

 
Teknik- og Miljøudvalget:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Anlægsregnskab reparation og genopsætning af gangbro over Jyllingevej
Sag nr. 282 (TMU 118/2009)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 28.10.2008 1.300.000 kr.
Forbrug 924.048 kr.
Mindreforbrug 375.952 kr.
Bevilling 28.10.2008-1.300.000 kr.
Forbrug -924.048 kr.
Mindreforbrug -375.952 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
   
 2. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen, samt
   
 3. at mindreindtægten afholdes af kassebeholdningen.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Nedlæggelse af kedelanlæg på Agerkær varme-central
Sag nr. 283 (TMU 119/2009)

Sagens kerne

Boligforeningen AAB har fremsendt ansøgning om godkendelse af nedlæggelse af kedelanlæg på Agerkær varmecentral, fordi VEKS har opsagt lejeaftalen med AAB om, at kedelanlægget skal være til rådighed for transmissionssystemet som spids- og reservelast. Projektforslaget ændrer ikke gældende varmeplan. Bebyggelsen i 'Kærene' er som hidtil fjernvarmeforsynet fra Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at AAB's projektforslag om rydning af kedelanlæg på Agerkær varmecentral godkendes, og der dermed gives tilladelse til at kedelanlægget nedlægges. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77 - anlægsregnskab
Sag nr. 284 (TMU 120/2009)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77. Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 28.08.2007 1.470.000 kr.
Bevilling 29.01.20086.500.000 kr.
Nedskrivning af bevilling 25.11.2008-6.191.223 kr.
Bevilling i alt 1.778.777 kr.
 
Forbrug 2007 1.240.509 kr.
Forbrug 2008 538.268 kr.
Forbrug i alt1.778.777 kr.
 
Mer-/mindre forbrug 0 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Vestbad - vedtægter for det fælleskommunale samarbejde
Sag nr. 285 (KFU 69/2009)

Sagens kerne

Bestyrelsen for Vestbad har på sit møde den 10.11.2009 behandlet forslag til nye vedtægter for Det fælleskommunale samarbejde Vestbad. Bestyrelsen anbefaler forslag til nye vedtægter.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til nye vedtægter for Det fælleskommunale samarbejde Vestbad godkendes, og
   
 2. at vedtægterne træder i kraft med gældende virkning fra 01.01.2009.
 
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Ajourføring af delegationsregler - kultur- og fritidsområdet
Sag nr. 286 (KFU 70/2009)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger en ajourført liste over delegationsregler i forbindelse med det nye Kultur- og Fritidsudvalgs ikrafttræden for den nye kommunalbestyrelsesperiode. Oversigten er en ajourføring af delegationsregler i Rødovre Kommune indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  den ajourførte liste over delegationsregler  godkendes.
 
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Ajourføring af delegationsregler - børne- og ungeområdet
Sag nr. 287 (BSU 103/2009)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger en ajourført liste over delegationsregler i forbindelse med det nye Børne- og Skoleudvalgs ikrafttræden for den nye kommunalbestyrelsesperiode. Oversigten er en ajourføring af delegationsregler i Rødovre Kommune indenfor Børne- og Skoleudvalgets område. Oversigten indeholder desuden en ændring vedrørende bemyndigelse til, at Børne- og Kulturforvaltningen kan træffe beslutning om anmodning om udsættelse af undervisningspligten, således at kompetencen delegeres fra Kommunalbestyrelsen til skoleinspektøren.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at de ajourført delegationsregler godkendes, og
   
 2. at den foreslåede ændring godkendes.
 
Børne- og Skoleudvalget:
 1. Anbefales.
   
 2. Kompetencen vedrørende udsættelse af undervisningspligten anbefales opretholdt i Børne- og Kulturforvaltningen.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalgets anbefaling indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Visitationsregler til dagtilbud.
Sag nr. 288 (BSU 105/2009)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til nye visitationsregler til dagtilbud i Rødovre kommune.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til nye visitationsregler til dagtilbud i Rødovre kommune godkendes med virkning fra 1. januar 2010.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Mål og indholdsbeskrivelser i SFO'er
Sag nr. 289 (BSU 106/2009)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til fælles Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger i Rødovre Kommune, jf. Bekendtgørelse nr. 550 af 18. juni 2009.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne sendes til høring i skolebestyrelserne.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales, med bemærkning om, at der indskrives et afsnit om samarbejde og aktiviteter 'på tværs' af SFO'erne, samt at der indskrives et afsnit om anvendelse af kommunale tilbud, som ikke er SFO'er.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalgets anbefaling indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet, skoleåret 2008-2009
Sag nr. 290 (BSU 108/2009)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har, med afsæt i bekendtgørelse nr. 162 om anvendelse af Kvalitetsrapporter og handlingsplaner i Kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune, skoleåret 2008/2009. Kvalitetsrapporten fremlægges til Kommunalbestyrelsens behandling.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kvalitetsrapporten 2008-2009 tages til efterretning og indgår i det videre arbejde med Rødovre Kommunes skolevæsen.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Varetagelse af specialrådgivning på hjælpemiddelområdet
Sag nr. 291 (SOSU 99/2009)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. juni 2009 (sag nr. 117), at lukke Hjælpemiddelcentralen. Samtidig blev det besluttet at udarbejde en plan for, hvordan rådgivningsopgaven på hjælpemiddelområdet fremover skal varetages i Rødovre. Social- og Sundhedsforvaltningen har efterfølgende udarbejdet en plan for, hvordan rådgivningsopgaven på hjælpemiddelområdet løses kvalificeret fremover. Finansieringen af den udarbejdede plan for specialrådgivningen på hjælpemiddelområdet afholdes dels inden for den afsatte ramme i budget 2010, dels via en forsættelse af aftalen med VISO, og dels via en samarbejdsaftale med 5-6 kommuner om køb af specialrådgivning af Rødovre Kommune. 
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at den udarbejdede plan for løsning af specialrådgivning på hjælpemiddelområdet godkendes,
   
 2. at der gives en udgiftsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget på 489.000 kr. i 2010ff, og
   
 3. at der gives indtægtsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget på 489.000 kr. i 2010ff.
 
Social-og Sundhedsudvalget: Anbefales

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Status på handicappolitikken
Sag nr. 292 (SOSU 102/2009)

Sagens kerne

September 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes Handicappolitik (sag nr. 148) Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en status på handicappolitikken, hvor det beskrives, hvordan handicappolitikken har haft betydning for udviklingen på handicapområdet og hvilke konkrete initiativer, der er sat i gang på baggrund af handicappolitikken. Sagen forelægges samtidig i alle udvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status på handicappolitikken tages til efterretning. Alle fagudvalg: Indstilles taget til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen)

Rødovre Kommunes sundhedspolitik: Status på handleplan for 2009
Sag nr. 293 (SOSU 105/2009)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes Sundhedspolitik. I sundhedspolitikken er de overordnede målsætninger for kommunens sundhedsindsats beskrevet. Hvert år bliver der formuleret en handleplan på sundhedsområdet med beskrivelse af de indsatsområder, der sættes i gang det pågældende år. Ved året slutning udarbejdes status på handleplanen med beskrivelse af, hvordan det så er gået i årets løb. Handleplan for sundhedsområdet 2009 blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 24. februar 2009 (sag nr. 35). Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2009 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status for handleplan for sundhedsområdet 2009 tages til efterretning. Alle fagudvalg: Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen)

Evaluering af integrationsindsatsen i Rødovre Kommune
Sag nr. 294 (SOSU 106/2009)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 29. september 2009 (sag nr. 166) evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke i Rødovre Kommune 2008. Evalueringen har efterfølgende været i høring hos Rødovre Kommunes Integrationsråd. Sagen behandles samtidig i alle udvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Integrationsrådets høringssvar tages til efterretning, og
            
 2. at evalueringen endelig godkendes.
 
Alle fagudvalg: Punkt 1. Indstilles taget til efterretning. Punkt 2. Anbefales. 

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Udsættelse af valg til Integrationsrådet
Sag nr. 295 (BEU 61/2009)

Sagens kerne

Den løbende, og relativt store udskiftning af Integrationsrådets medlemmer har - sammen med det forhold, at stemmeprocenten er meget lav (4 % ved valget i 2005) - givet anledning til overvejelser om en ændring af måden at sammensætte Integrationsrådet. Integrationsrådet angiver i høringssvaret til Forvaltningens evaluering af integrationsindsatsen, at det gerne medvirker til en drøftelse af de fremtidige rammer for rådets virke.
 
Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at valg til Integrationsrådet i Rødovre, der er berammet til januar 2010, udskydes til januar 2011
           
 2. at Social- og Sundhedsforvaltningen gennemfører en undersøgelse blandt kommuner, der afdækker mulige måder at sammensætte integrationsråd på, og at forslag til kommende forretningsorden for Integrationsrådet i Rødovre
  fremlægges senest ved møderækken i oktober 2010,
 3. at Integrationsrådet i Rødovre inddrages i arbejdet, og at den kommende forretningsorden sendes til høring i Integrationsrådet inden fremlæggelse til beslutning i Kommunalbestyrelsen.
 
Beskæftigelsesudvalget:   Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Fusion mellem HNG og Naturgas Midt-Nord
Sag nr. 296

Sagens kerne

Indtægt i form af provenu i forbindelse med fusion mellem HNG og Naturgas Midt-Nord. Rødovres oprindelige indskud udbetales forrentet, dog med fradrag for et indskud i det nye gasselskab. Forskellen udgør 5.585.345 kr., som udbetales til kommunen.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling til Økonomiudvalget på 5.585.345 kr., som tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Den selvejende almene ældreboliginstitution Dorthe Marie Hjemmet - Anmodning om godkendelse af nedsættelse af beboerbetalingsprocenten
Sag nr. 297

Sagens kerne

PAB har som forretningsfører for Den selvejende ældreboliginstitution Dorthe Marie Hjemmet med hjemmel i de nye regler for finansiering af støttet byggeri anmodet Rødovre Kommune om godkendelse af reduktion af beboerbetalingsprocenten fra 3,4 % til 2,8 %, svarende til en nedsættelse af lejen på ca. 10 %. Lejenedsættelsen får virkning fra 1. januar 2010.
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at beboerbetalingsprocenten i Den selvejende ældreboliginstitution Dorthe Marie Hjemmet nedsættes fra 3,4 % til 2,8 %.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Diverse
Sag nr. 298

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK